Možnosti řešení recidiv Glioblastoma Multiforme

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Prognostické a prediktivní faktory

Číslo abstraktu: 015

Autoři: MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D.; Doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.; prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.; MUDr. Miloslava Zlevorová; RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.; M. Houdek

Popis: Klinická aplikace laboratorních metod (histologie, cytogenetika, imunohistochemie) při rozhodování o další terapii zhoubných nádorů mozku.

U histologicky jinak podobných vysokostupňových gliomů byla odhalena značná heterogenita jejich genetických a imunohistochemických profilů, což je podkladem jejich další stratifikace. Zdá se že jednotlivé skupiny, se liší nejen zmíněnými genetickými změnami, ale také věkovým rozvrstvením, biologickým chováním a délkou přežití. Tomuto závěru se snažíme přizpůsobit i naši léčebnou strategii – přiřadit každé skupině cílenou terapii. Výsledek operace bez následné onkologické terapie je jen částečný. Spory ohledně indikací k operaci, reradiace a opakované chemoterapii však nadále probíhají.

Pro dosažení výsledků je tedy podstatná spolupráce v rámci neuroonkologického týmu složeného z neurochirurga, neuro-onkologa, neuro-radiologa, neuro-patologa a pracovníka cytogenetické laboratoře.

Práce je podporována granty: MSM 6198959216, MPO 1H-PK/45 a LC07017.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008