MOŽNOSTI SEKVENČNÍ LÉČBY KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY V ROCE 2013

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 166

Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda

Dvě studie TAX 327 a SWOG 9916 jako první prokázaly evidentní benefit v přežití pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRCP) léčených chemoterapií založenou na docetaxelu. Docetaxel se stal standardní terapií I. linie. Dlouhou dobu nebyla k dispozici validní data pro léčbu II. linie. V posledních letech studie fáze III s cabazitaxelem, abirateronem, sipuleucelem-T, alpharadinem, enzalutamidem prokázaly benefit v prodloužení pře­žití v II. linii léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty za dobré kvality života a tolerovatelné toxicity. Je potřeba řada klinických studií a běžných kli­nických zkušeností, které ukážou správné pořadí jednotlivých preparátů.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013