Možnosti využití populační genomické databáze v onkologické diagnostice a léčbě.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 12. Molekulární metody v diagnostice zhoubných nádorů

Číslo abstraktu: 056

Autoři: RNDr. Marek Minárik, Ph.D.; P. Sekerka; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.

Současný rozvoj metodiky a instrumentální techniky přispěl k urychlenému zavádění genomických analýz do klinické a experimentální onkologie. Tyto postupy jsou uplatňovány především v diagnostice hereditárních nádorových syndromů, kde se jedná o vyšetřování zárodečných mutací (BRCA1-2, p53, APC, MMR geny, apod.). Kromě toho se dále uvažuje o testování obecně zvýšené genetické predispozice, především v souvislosti se sledováním incidence nádorů a výskytu jednonukleotidových polymorfismů (tzv. single-nucleotide polymorphisms, SNP). Tyto drobné genetické variace (a jejich kombinace) mohou mít také významný přínos pro racionální selekci onkologické terapie. Na základě farmakogenomických studií je lze využít pro odhad léčebné odpovědi a toxicity.


Podobně se SNP markery uplatňují při farmakogenetickém testování zaměřeném na odhad individuální kinetiky metabolismu pro zamezení předávkování léků. Hledání nových markerů (zárodečných mutací a SNP polymorfismů) bývá často založeno na asociačních studiích, kde je porovnáván výskyt daného genotypu mezi skupinami pacientů a kontrol. Pro plnou charakterizaci nově identifikovaných markerů je kromě uvedeného srovnání často třeba určit výskyt dané variace v obecné populaci. Stejně tak je důležité validovat markery které byly vysledovány na jiných populacích. V naší laboratoři se podařilo vytvořit unikátní referenční databázi obsahující stovky až tisíce DNA vzorků od dobrovolných poskytovatelů. V příspěvku budou představeny možnosti využití této databáze pro výše uvedené vědecké účely včetně diskuse o souvisejících experimentálních, zákonných i etických aspektech.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007