Možnosti vzdělávání sester v paliativní péči – zkušenosti z kurzu ELNEC

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Jak integrovat paliativní péči do výuky ošetřovatelství

Číslo abstraktu: 26

Autoři: Bc. Michaela Kaňová

   Ve dnech 3.–8. 4. 2011 se v rakouském Salzburgu konal mezinárodní kurz pro školitele v paliativní medicíně společnosti ELNEC (End-of- Life Nursing Education Consortium). ELNEC je mimovládní organizace, založená v roce 2000 v USA. Její fungování je založeno na partnerství City of Life a American Association of Coleges of Nursing.

   Společnost ELNEC vzdělává pracovníky v paliativní péči a svoje kurzy prezentuje v 66 zemích po celém světě. Letošního kurzu se zúčastnilo 34 sester z 5 zemí východní Evropy – Ruska, Maďarska, Rumunska, Polska a České republiky. Cílem kurzu bylo jednak zvýšit úroveň paliativní péče na pracovištích jednotlivých účastníků a v jejich zemích a jednak vyškolit lidi, kteří budou dál svoje znalosti a zkušenosti předávat a tak šířit myšlenku důstojné péče v umírání.      

   Základní kurz ELNEC byl v Salzburgu představen předními americkými experty v oblasti paliativního ošetřovatelství. Obsahuje 8 témat (paliativní péče; léčba bolesti; léčba symptomů; etika v paliativní péči; kulturní a duchovní aspekty; komunikace; ztráta, zármutek a žal; poslední hodiny), kterým byla postupně věnována pozornost formou přednášek a diskuzí. 

  Kurzy ELNEC, které v současné době startují i v ČR, mají za cíl rozšířit odborné povědomí o paliativní péči a dobrou praxi při péči o pacienty v závěru života. Jsou v první vlně určené pro sestry pracující v zařízeních specializované paliativní péče, ale projekt počítá s tím, že kurzy budou nadále dostupné pro sestry ze všech zdravotnických, příp. sociálních zařízení, kde se poskytuje péče lidem s pokročilým nevyléčitelným onemocněním nebo lidem ohroženým geriatrickou křehkostí.

   Tato ambice vychází z touhy po zlepšení dovedností a schopností sester při ošetřování umírajících v hospicích a na odděleních dlouhodobě nemocných, geriatrie, v domovech pro seniory apod. s vědomím, že zdravotní sestry sehrávají v paliativní péči nezastupitelnou úlohu.

   Je logické, že pouze kvalitní paliativní péče poskytovaná vzdělaným a zároveň lidským multidisciplinárním týmem si může získat respektované místo mezi zdravotnickými profesionály. Na druhou stranu paliativní medicína má co nabídnout i dalším medicínským oborům, její zkušenosti vypovídají o návratu k původním ideálům zdravotnických pracovníků, a to pečovat o člověka, ne jen o jeho nemoc.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011