MR v onkogynekologii

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Jiří Lisý, CSc.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) může přispět k diagnostice či stagingu gynekologických nádorů v malé pánvi. Vyšetření je možné i při podezření na gynekologický nádor v období gravidity (s relativní výjimkou 1. trimestru).

Staging nádoru hrdla dělohy (hypersginálního na T2 sekvenci) umožňuje zvolit vhodnou léčbu pacientek. MR s použitím T2/turbo spin echo sekvence slouží k odlišení především stadia IB1 (objem nádoru menší 4 cm), umožňujícího operační léčbu a stadia IB2 (objem nádoru větší 4 cm), kdy je nutná předoperační chemoterapie. Objem nádoru je hodnocen nejen dle klasifikace FIGO, která zohledňuje rozměry nádoru, ale i dle poměru postižené a zdravé tkáně hrdla. Při použití tohoto kriteria (pokud postižení přesahuje 2/3 šíře či výšky hrdla) jsou často pacientky s IB1 dle FIGO přehodnoceny do vyššího stadia IB2. Umožňuje posouzení infiltrace parametrii (stadium IIB) s porušením zevní kapsuly hrdla a hyposignální postižením, kdy je nutná radioterapie. MR má význam i pro odlišení nádoru (který má vysoký signál na T2 sekvenci) od vazivových změn po léčbě (s méně výrazným zvýšením T2 signálu). V hodnocení nižších či vyšších stádií onemocnění zpravidla postačuje klinické a ultrazvukové vyšetření. Kromě zobrazení dělohy je možné posoudit zvětšení lymfatických uzlin v malé pánvi či tříslech.

Myomy dělohy jsou patrné jako T2 hyposignální uzly vycházející z myometria, které se často vyklenují do lumen či vně dělohy. MR posoudí nejen počet či velikost myomatózních uzlů, ale i změnu jejich vnitřní stavby po léčbě.

Karcinom endometria je na T2 sekvenci patrná jako intraluminální struktura nižší signální intenzity oproti obvyklému hypersignálu endometria.

MR umožňuje posoudit rozsah nádoru pochvy, možnou infiltraci okolních tkání (stěny močového měchýře či rekta). Při nádoru vulvy MR zpřesní posouzení rozsahu nádoru, jeho vztah ke svalovině dna pánevního a možného nekrotického rozpadu či jiných komplikací (píštěle).

MR může přispět i k rozsahu postižení děložní dutiny a děložní stěny při různých formách gestační trofoblastické nemoci (mola, choriokarcinom), resp. při neúspěchu kyretáže k posouzení reziduální nádorové tkáně a rozsahu infiltrace stěny dělohy.

V diagnostice ovarii má MR jen omezený význam, ukáže vnitřní stavbu nádoru (cystickou a solidní složku nádoru), infiltraci okolních tkání a velikost lymfatických uzlin.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010