Multidisciplinární léčba karcinomu rekta

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom - Pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 089

Autoři: MUDr. Eugen Kubala; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Markéta Šejdová; MUDr. Oldřich Coufal

V průběhu posledních dvaceti let stoupla incidence kolorektálního karcinomu o 190 %. Karcinom rekta se v ní podílí dominujícím způsobem. V léčbě karcinomu rekta se nejčastěji uplatňuje podle údajů Národního onkologického registru (NOR) chirurgická léčba. Předoperační radioterapie je použita u pouhých 6 – 8 % a pooperační radioterapie je použita u 13 – 17 % případů.Tato skutečnost nás vedla k rozhodnutí pomocí kvalitní studie získat podklady pro standardizaci léčby karcinomu rekta.
Moderní léčba rektálního karcinomu vyžaduje multidisciplinární přístup s optimálním přístupem ke každému jednotlivému pacientovi. Před rozhodnutím o způsobu léčby je nezbytný přesný diagnostický staging, který zahrnuje lokální rozsah onemocnění, uzlinové postižení a vzdálené metastázy. Jedině takto určený rozsah onemocnění správně stanoví druh a způsob léčby. V současné době máme několik možností léčby, které zahrnují chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii a konkomitantní chemoradioterapii. Neoadjuvantní léčba je stále více preferovaným způsobem léčby u celé řady nádorových onemocnění. Jejím cílem je zmenšit primární nádor a současně odstranit vznikající mikrometastázy. Po ní pak následuje definitivní chirurgická léčba.
Jak postupovat při chirurgické léčbě je trvale předmětem diskusí. Základním kriteriem úspěšnosti chirurgické léčby je lokální recidiva rektálního karcinomu. Před 25 lety se vyskytovala u 30 – 40 %. V 80. letech se podařilo snížit počet lokálních recidiv na méně než 5 – 8 %.
Ve snaze najít vhodné řešení léčby rektálního karcinomu, zlepšit nepříznivé skóre předoperační chemoradioterapie připravila Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole a Masarykovým onkologickým ústavem prospektivní randomizovanou klinickou studii III. fáze, která byla zahájena 13.12.2004. Hlavním vstupním kritériem je karcinom rekta stádia II nebo III (T3, T4 a/nebo N+, M0) a věk pacienta 18 – 70 let. Cílem studie je předložit optimální způsob předoperační konkomitantní chemoterapie a radioterapie u pacientů s rektálním karcinomem stadia II a III. Vycházíme z posledních výsledků studií fáze I a II, ve kterých je kapecitabin v předoperační radiochemoterapii rekta účinnější než standardní fluorouracil.
Zásadní otázkou je, jaký bude léčebný výsledek u kapecitabinu v kombinaci s radioterapii a jak významného rozdílu bude dosaženo v počtu kompletních patologických remisí u pacientů léčených konkomitantní kombinací kontinuálně podávaného kapecitabinu (Xeloda®) a radioterapie (rameno B) ve srovnání se skupinou léčenou konkomitantní kombinací kontinuálně podávaného 5 FU a radioterapie (rameno A). Chceme porovnat mezi dvěma rameny celkový léčebný výsledek, tj. podíl anální svěrač zachovávajících operací, délku intervalu do objevení se první vzdálené metastázy (DFI), délku celkové doby přežití (OS), frekvenci a závažnost nežádoucích účinků (bezpečnost léčby), kvalitu života všech léčených pacientů. U pacientů vyžadujících následnou léčbu adjuvantní porovnáme rozdíl v účinnosti standardní léčby 5 FU v kombinaci FUFA a kapecitabinu.
Celkem je v plánu zařazení 334 pacientů během dvouletého období náběru, studie probíhá na 6 velkých pracovištích v ČR: v Praze, Brně, Hradci Králové a Plzni. Vzhledem ke krátkému odstupu od zahájení projektu očekáváme první výsledky až během příštích let.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005