Multidisciplinární přístup v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Kasuistika.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky; Kolorektální karcinom

Téma: 09. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 075

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

   Kolorektální karcinom v České republice je závažným zdravotní i socioekonomickým problémem. Incidence neustále stoupá, Česká republika patří na první místa v Evropě i ve světe a to jak u mužů tak i u žen. Velkým problémem je, že v době stanovení diagnozy má nejméně 30 % nemocných vzdálené metastasy. Multidisciplinární přístup k léčbě těchto nemocných v centrech s přístrojovým a profesním vybavením vede k dlouhodobému přežívání. Na léčbě těchto nemocných se v našem centru podílí v týmu klinický onkolog, onkochirurg,radioterapeut, radiodiagnostik.

   Přístup k terapii nemocných ve IV. klinickém stadiu kolorektálního karcinomu bychom chtěli demonstrovat formou kasuistiky.

   Žena rok narození 1961. Vyšetřována pro občasné enterorrhagie, váhový úbytek, bez poruchy pasáže. Při kolonoskopickém vyšetření zjištěna tumorosní ulcerace 8 cm od anu. Odebraná histologie prokázala adenokarcinom GR 2.EGFR pozitivní, K-RAS wild type. Rtg plic negativní, CT jater – 3 ložiska v jaterním parenchymu, tumorosní infiltraci stěny rekta a metastatické postižení pararektátních lymfatických uzlin. Nález v pánvi potvrzen TRUS.

   Zahájena systémové chemoterapie a biologická terapie režim capecitabin/oxaliplatina/bevacizumab. Celkem podány 4 serie. Dle kontrolního CT regrese meta hepatis, regrese primární tumorosní infiltrace rekta a regrese pararektální lymfadenopatie. Tolerance dobrá, bez závažné toxicity. Za 8 týdnů po podání poslední série systémové terapie provedena resekce jaterních metastáz. Operace i pooperační průběh bez komplikací. Následně provedena konkomitantní chemoterapie capecitabin+radioterapie na oblast primárního tumoru rekta. Za 8 týdnů provedena radikální resekce s TME. Definitivní histologie adenokarcinom gr 2 ypT2 ypN0 M0. Po operaci podány 4 cykly chemoterapie capecitabin/oxaliplatina/bevacizumab.

   Při přešetření za 9 měsíců od operace jater dle zobrazovacích metod ložisko v jaterním parenchymu v segmentu S 5. Provedena radifrekvenční termoablace. Dle kontrolního MR jater nevitální ložisko. Pokles tumorových markerů. Komplikováno gastroenteritidou s dehydratací, prerenálním selhání ledvin. Zavedena hydratace, akutní dialýza, stav velmi rychle upraven. Za 24 měsíců od zjištění diagnózy progrese onemocnění, nově metastasy v plicích. Elevace tumnorových markerů. Ložisko v játrech po RFA bez progrese. Zahájena systémová biologická terapie panitumumab v monoterapii. Po 6 aplikacích dosaženo parciální regrese plicních metastas. Regrese tumorových markerů. Po 12 aplikacích stabilizace onemocnění, které trvá již 6 měsíců. Tocixita kožní maximálně Gr 2.

   Pacientka ve IV. klinickém stadiu onemocnění při použití multidisciplinární terapie přežívá k 1/2012 34 měsíců. Toxicita terapie maximálně Gr 2, klinicky velmi dobrý stav KI 90 %.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012