Multimodality Imaging.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 023

Autoři: MUDr. Karol Bolčák

Cílem sdělení je analýza současného stavu multimodalitního zobrazení s využitím hybridních scannerů, (PET / CT, SPECT / CT, PET / MR), přínosu kombinace zobrazovacích metod pro diagnostiku a kontrolu účinnosti terapie z hlediska technologie, personálu, organizace práce, radiační hygieny, myšlení a legislativy.

Hlavním cílem kombinace zobrazovacích metod je zkvalitnění diagnostiky jako primárního předpokladu nalezení adekvátních terapeutických možností. Každá vyšetřovací metoda má svoje vlastní limitace ve smyslu falešné pozitivity nebo falešné negativity, proto je za pomoci kombinace zobrazovacích metod využívajících rozdílné principy zobrazení možné najít vhodné řešení na snížení těchto limitací.
Multimodalitní zobrazení umožňuje:
 • zobrazit rozdílné aspekty onemocnění,

 • odlišit nespecifickou akumulaci radiofarmaka u vyšetřovacích metod nukleární medicíny,

 • usnadnit interpretaci nálezů,

 • zvýšit výpovědní hodnotu obou modalit.

Zavádění multimodalitního zobrazení přináší sebou změny, které je nutné analyzovat z rozdílných hledisek:
 1. Změna technologie.
  Komerčně dostupné hybridní systémy na trhu:
  • A) SPECT / CT: Hawkeye GE, Precedence Philips, Symbia Siemens

  • B) PET / CT: Biograph 6, 16, 64 Siemens, Gemini GXL Philips, Discovery ST, STE, RX GE, Sceptre P3 Hitachi, Aquiduo Toshiba.
   Od roku 2000, kdy se na procoviště nukleární medicíny instalovaly jenom PET skenery, došlo vzhledem k vývoji nových technológií k radikální změně a v současnosti se instalují výhradně hybridní skenery PET / CT.

  • C) Hybridní systém MR / PET zatím komerčně dostupný na trhu není, problém představuje zjištění, že klasické fotonásobiče se v silném magnetickém poli chovají nestandardně, možným technickým řešením tohoto problému je zavádění optických kabelů nebo polovodičových detektorů.

 2. Změna personálu.
  Nová technologie nutně vyžaduje mít k dispozici kvalifikovaný personál, který v případě obsluhy hybridních skenerů musí zvládnou problematiku práce v oboru nukleární medicíny i radiodiagnostiky.
 3. Změna organizace práce.
  V současnosti je problém obsluhy hybridních skenerů obvykle řešen tím způsobem, že se na oddělení nukleární medicíny přijímají lékaři s atestací z radiodiagnostiky a nálezy popisují společně, proto je důležitá dobrá organizace práce na vytváření podmínek kooperace a agonismu.
 4. Změna radiační zátěže.
  Zaváděním hybridních systému dochází ke zvyšování radiační zátěže pacienta i obsluhujícího personálu.

  A) Z hlediska pacienta je to způsobené
  • rozšířením rozsahu vyšetření,

  • zaváděním vícefázových vyšetření,

  • zaváděním opakovaných vyšetření,

  • zvýšením počtu řezů pro zlepšení prostorového rozlišení CT části skenerů,

  • zaváděním nových aplikací.

  B) Z hlediska personálu je zvýšení radiační zátěže způsobené tím, že u vyšetření na hybridních skenerech je podstatná část úkonů prováděna s pacientem až po aplikaci radiofarmaka, a proto není možné uplatnit ochranu před zářením stíněním a zvětšením vzdálenosti, jenom zkrácením času expozice a pečlivým propracováním jednotlivých pracovních úkonů.
 5. Změna myšlení znamená:
  • začlenění nových zobrazovacích metod do algoritmů vyšetření,

  • vytvoření konstruktivní spolupráce mezi kliniky a pracovištěm zobrazovacích metod jako konzultačním subjektem.

 6. Změna legislativy.
  Legislativa nekopíruje rychlý rozvoj uvedených metod, např. ve Vyhlášce MZ ČR č. 493 / 2005 (Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami) není výkon PET / CT ani SPECT / C. Zde je nutná spolupráce České společnosti nukleární medicíny a České radiologické společnosti, aby iniciovala aktualizaci legislativních předpisů.

Práce podporována Grantem IGA MZČR NR8342-3/2005.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2005