MULTIMODÁLNÍ LÉČBA JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - KLINICKÉ KAZUISTIKY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 089

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Marie Votavová; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; as. MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.; Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; MUDr. Petra Mrázková, Ph.D.; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Východiska:

U primárně neresekabilních jaterních metastáz může neoadjuvantní konverzní systémová léčba umožnit radikální chirurgickou resekci metastatických ložisek na játrech. Klíčovou roli zde sehrává multidisciplinární tým. Složitost multimodálních postupů, které vedou k radikální resekci jaterního pa­renchymu, však nemusí být vždy pro nemocného přínosem.

Popis případů:

  1.  Muž, 60 let, po abdominoperineální amputaci rekta pro středně dif. adenokar­cinom pT3pN1cM1a bez mutace genu K-ras, B-raf, EGRF 1+. Nález byl vyhodnocen jako inoperabilní. Nemocný podstoupil konverzní neoadjuvantní léčbu: cetuximab + FOLFOX 6. Po 6 cyklech této terapie došlo k regresi jaterních ložisek o 30 %. Nemocnému byla provedena RFA dvou ložisek v levém jaterním la­loku. Následně byla provedena embolizace pravé portální větve před pravostrannou hepatektomií. Nemocný byl zařazen do programu regenerace jaterního parenchymu pomocí kmenových buněk. U nemocného byla provedena aferéza s odběrem kmenových buněk, které byly aplikovány do oblasti levé portální větve. Poté, co levý jaterní lalok dosáhl dle CT volumerie velikosti 41 % jaterního parenchymu, byla provedena radikální pravostranná hepatektomie s odstra­něním všech metastatických ložisek. V levém jaterním laloku však došlo do dvou měsíců k časnému relapsu jaterních metastáz.
  2.  Žena, 54 let, po resekci rekosigmatu pro dobře dif. adenokarcinom rektosigmatu, s víceložiskovou generalizací do jater pT3pN1bM1a, EGFR 1+, K-ras mutovaný, B-raf nemutovaný. Ne­mocná podstoupila celkem 12 sérií neoadjuvantní konverzní terapie FOLFOX 4 + bevacizumab. Po 6 cyklech došlo ke zmenšení jaterních ložisek o 10 %, po 12 cyklech cca o 30 %. Nemocná následně podstoupila metastazektomii levého jaterního laloku. Následně byla provedena embolizace pravé větve porty. Ne­mocná byla také zařazena do programu regenerace jaterního parenchymu pomocí kmenových buněk. U nemocné byla provedena aferéza s odběrem kme­nových buněk, které byly aplikovány do oblasti levé portální větve. Následovala radikální pravostranná hepatektomie. Dle CT vyšetření se však do 1 měsíce po operačním řešení pravostranných jaterních metastáz objevila časná recidiva solitárního metastatického ložiska v reziduálním levém jaterním laloku.

Závěr:

Výše zmíněné klinické kazuistiky dokazují účinnost konverzní neoadjuvantní léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Aplikace kmenových buněk za účelem regenerace jaterního parenchymu je kontroverzní.

Podpořeno projektem CZ.1.05/2.1.00/03.0076 Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013