MULTIPLEXOVÁ ANALÝZA A HLEDÁNÍ NOVÝCH CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BIOMARKERŮ – POHLED BIO ANALYTIKA

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 242

Autoři: RNDr. Marie Karlíková, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Martina Peštová

Východiska:

 Ačkoliv se řada nádorových markerů stanovovaných v séru pacienta již léta využívá zejména pro kontrolu nemocného během léčby či po ní a pro včasný záchyt recidivy, stále chybí markery či jejich kombinace např. pro diagnostiku onemocnění. Multiplexová analýza je jednou z metod výběru vhodných kandidátních biomarkerů.

Materiál a metody:

 V této pilotní studii jsme testovali nový multiplexový panel fi rmy Bio-Rad, obsahující 16 analytů (cytokinů a růstových faktorů, jejich receptorů, angiogenních faktorů, hormonů, …). Metodou xMAP na přístroji MagPix jsme stanovili hladiny biomarkerů ve skupině 39 pacientů s kolorektálním karcinomem (fáze IV) a v kontrolní skupině bez onkologického onemocnění; naším záměrem bylo ověřit analytické parametry uvedeného panelu a vytipovat biomarkery, které se významně liší u pacientů a u kontrol.

Výsledky:

 Zjistili jsme významně odlišné hladiny u osmi biomarkerů; u hormonů (leptin, osteopontin) byly hladiny vyšší u pacientů, naopak u cytokinů, růstových faktorů a receptorů (EGFR, FGF-b, VEGFR-2, PECAM-1, …) byly hladiny u pacientů nižší. Bylo možné nalézt korelace mezi biomarkery a klasickými nádorovými markery. Výsledky plánujeme ověřit na větším souboru pacientů s dobře definovaným klinickým stavem a vybrané markery stanovit zároveň metodou ELISA. Studie potvrdila, že multiplexová imunoanalýza je užitečným nástrojem pro kvantifikaci většího množství analytů a předběžný výběr slibných nových biomarkerů.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015