Mutace v CHEK2 genu u rizikových rodin s predispozicí ke vzniku nádoru prsu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 209p

Autoři: Mgr. Miroslava Miková; RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.; Mgr. Jana Házová; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Genetická predispozice je příčinou 5-10 % nádorů prsu a ovaria. Hlavními predispoziční geny jsou geny BRCA1 a BRCA2, dalším významným predispozičním genem nádoru prsu je CHEK2 gen. Produktem CHEK2 genu je proteinkináza regulující průběh buněčného cyklu.
V naší laboratoři byla u probandů z rizikových rodin s predispozicí k nádoru prsu a ovaria, u kterých nebyla nalezena mutace v BRCA1 nebo 2 genu, zjišťována přítomnost dvou v České populaci frekvenčně nejčetnějších mutací v CHEK2 genu: delece exonů 9-10 a mutace c.1100delC (CHEK2 Ref.Seq. GenBank No. AF086904.1).
Delece exonů 9-10 byla detekována metodou PCR za použití specifických primerů pro tuto deleci (Walsh et al., JAMA 2006). Tato mutace byla zjištěna u deseti nepříbuzných rizikových rodin. Jedná se o velkou intragenovou deleci 5567 bp zahrnující exony 9-10, která vede k posunu čtecího rámce a předčasné terminaci translace CHEK2 proteinu v pozici kodonu 381 (p.Tyr337Prof-sX2). Delece exonů 9-10 byla primárně popsaná v USA u rizikových rodin s predispozicí ke vzniku nádoru prsu československého původu (Walsh et al., 2006).
Mutace c.1100delC byla detekována metodou vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRM-High Resolution Melting) s využitím přístroje LightScanner (Idaho Technology). Tato mutace byla zjištěna u devíti nepříbuzných rizikových rodin a jejím důsledkem je posun čtecího rámce a předčasná terminaci translace CHEK2 proteinu v pozici kodonu 381 (p.Thr367MetfsX15). U jedné rodiny byla společně s mutací c.1100delC v CHEK2 genu detekována metodou MLPA také delece exonu 20 v genu BRCA1.
Kromě těchto dvou nejčastějších mutací byla za pomocí metody HRM u jedné rodiny detekována v CHEK2 genu také missense záměna c.1160C>A (p.Thr387Asn). Při studiích efektu na buněčných liniích „in vitro" byl popsán funkční defekt CHEK2 proteinu p.Thr387Asn a je zde tudíž předpoklad onkogenního efektu této varianty „in vivo" (Wasielewski, Breast Cancer Res Treat. 2009).
Celkem bylo na přítomnost 2 frekvenčně nejčastějších mutací v genu CHEK2 vyšetřeno více než tisíc rizikových rodin s predispozicí ke vzniku nádoru prsu, z čehož vyplývá, že frekvence výskytu každé z variant byla menší než 1 %. Průměrný věk při kterém nosičky CHEK2 genu onemocněly karcinomem prsu byl 45 let.
Mutace v CHEK2 genu jsou klasifikovány jako středně rizikové alely pro dědičnou predispozici ke vzniku nádoru prsu. Kumulativní riziko vzniku nádoru prsu pro nosičky kauzální CHEK2 mutace v heterozygotním stavu bylo stanoveno na 37 % do věku 70 let (Weischer, J Clin Oncol 2008). V současné době se předpokládá, že mutace v CHEK2 genu zvyšuje přibližně 2-5 násobně riziko ke vzniku nádoru prsu a pravděpodobně také zvyšuje riziko vzniku nádoru štítné žlázy a u mužů prostaty (CHEK2 Breast Cancer Case Control Consortium: Am J Hum Genet 2004, Cybulski, Am J Hum Genet 2004; Weischer, J Clin Oncol 2008).
Role mutací v genu CHEK2 není dosud blíže vyjasněna a jejich klinický dopad je předmětem dalšího zkoumání. V současné době v naší laboratoři provádíme vyšetření dvou frekvenčně nejčetnějších mutací v CHEK2 genu (delece exonů 9-10 a mutace c. 1100delC) u všech probandů z rizikových rodin s predispozicí k nádoru prsu a ovaria, u kterých nebyla nalezena mutace v BRCA1 nebo BRCA2 genu a také u všech probandů s podezřením na Li-Fraumeni syndrom, u kterých nebyla nalezena mutace v genu p53.
Práce byla podpořena grantem MZ0MOU2005

  1. Walsh et al., JAMA2006, 295 (12): 1379-1388.
  2. Wasielewski, Breast Cancer Res Treat. 2009 Jan; 113(2):285-91.
  3. Weischer, J Clin Oncol 2008.
  4. CHEK2 Breast Cancer Case-Control Consortium: Am J Hum Genet 74:1175-1182, 2004.
  5. Cybulski, Am J Hum Genet 75:1131-1135, 2004.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010