MŮŽEME OČEKÁVAT ZÁSADNÍ NÁSTUP IMUNOONKOLOGIE V LÉČNĚ NÁDORŮ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Téma: XXIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXIII/354

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Jsme na začátku nové epochy systémové léčby zhoubných novotvarů. Epochy velkých nadějí, možná i zklamání, vše záleží jen na nás. V centru pozornosti imu- noterapie již není pouze maligní melanom, plicní karcinomy, není nádorová skupina, kde by se imunoterapie novými molekulami nezkoušela. Imunoterapie nemalobuněčného plicního karcinomu: Jakkoli se karcinom plic zdál zprvu nepravděpodobným cílem pro rozvíjející se imunoterapii, nakonec se tento nádor ukázal být touto léčbou velice dobře ovlivnitelný. Nivolumab (Opdivo™) prokázal u skvamózního nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) pozitivní výsledky. Studie CheckMate 017 prokázala v rameni s nivolumabem prodloužení přežití, v rameni s nivolumabem byl medián OS 9,2 měsíce, u docetaxelu 6,02 měsíce (HR 0,59; 95% CI 0,44-0,79), jednoho roku se dožilo 42 % nemocných léčených nivolumabem a 24 léčených chemoterapií, ve studii CheckMate057 nemocní s nivolumabem měli medián OS 12,2 měsíce, nemocní léčení docetaxelem 9,4 měsíce. Jednoho roku se dožilo 50,5 % nemocných léčených ni­volumabem a 39 % docetaxelem. Nový přístup imunoterapie k malignímu melanomu: Výsledy Studie CheckMate 067 na ASCO 2015: Ve studii se jednaloo komparaci ipilimumabu (CTLA-4 inhibitor) samotného a nivolumabu (inhibitor PD-1) s ipilimumabem v léčbě metastatického maligního melanomu naiv­ního k systémové léčbě. Hlavními cíli studie byla monitorace PFS a OS. Medián PFS u ipilimumabu samotného byl 2,9 měsíce (95% CI 2,8-3,4), nivolumabsám nabídl PFS medián 6,9 měsíce (95% CI 4,3-9,5). Kombinace obou léků, ipilimumabu a nivolumabu, nabídla nejdelší PFS 11,5 měsíce (95% CI 8,9-16,7).Nivolumab je jeden z dnes již mnohých PD-1/PD-L1 inhibitorů atakujících imunitní kontrolní body, které byly studovány v léčbě NSCLC. Pembrolizumab (Key-truda™) prokázal ve fázi IB klinické studie u NSCLC schopnost nabídnout ORR u všech nemocných 19,4 %, u nemocných s vysokou expresí ligandu PD-L1 bylatato odpověď 45,2 %. Další molekulou, anti-PD-L1 protilátkou byl avelumab, testovaný u NSCLC s představou menší četnosti autoimunních reakcí. Nové cílepro PD-1/PD-L1 „checkpoint” blokádu: Pembrolizumab byl zkoušen ve fázi IB u rekurentních či pokročilých nádorů hlavy a krku, kdy 25 % nemocných reago­valo nápadným zmenšením nádoru, 57 % alespoň nějakým zmenšením. Nivolumab prokázal u nemocných s hepatocelulárním karcinomem ve 48 % zasta­vení růstu. U 8 ze 42 nemocných se nádor zmenšil o více než 30 % a u dvou došlo ke kompletní odpovědi. 62 % nemocných žilo po jednom roce od zahájení léčby.

Závěr:

Jsme na počátku nové éry, éry imunoterapie solidních nádorů, ve stavu značné euforie. Reálný život je téměř vždy jiný, než jsme si vysnili. Snadsi naše očekávání (a našich nemocných) nezkazíme sami svojí nedočkavostí a zbrklostí.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016