Nádorové markery v pooperační prognóze NSCLC

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_18

Autoři: As. MUDr. Jarmil Šafránek, PhD.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (sen.), CSc., ; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc.; MUDr. Vladimír Špidlen; doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.; as. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Úvod: V rutinní klinické praxi se u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) používají nádorové markery především k monitoraci průběhu léčby. Cílem studie bylo zjistit jejich význam pro predikci recidivy v pooperačním období.

Materiál a metodika: Do studie bylo zařazeno 34 pacientů ve věku do 75 let s NSCLC operovaných na chirurgické klinice FN Plzeň, kteří neměli v osobní anamnéze jiné maligní onemocnění. Klinické sledování probíhalo po dobu 18 měsíců od operace. Hodnoceny byly následující nádorové markery: Tymidinkináza (TK), tkáňový polypeptidový specifický antigen (TPS), karcinoembrionální antigen (CEA), neuron specifická enoláza (NSE) a fragment cytokeratinu 19 (CYFRA 21-1). Nádorové markery byly stanoveny před operací, týden po operaci a dále v intervalu 6 a 12 měsíců po operaci. Statistická analýza byla provedena využitím software CRAN Release 2.4.0.

Výsledky: Ve sledovaném souboru bylo 22 nemocných bez známek recidivy NSCLC a 12 nemocných s klinicky prokázanou recidivou, generalizací či úmrtím na základní onemocnění. Statisticky významný rozdíl v sérových hladinách nádorových markerů mezi oběma skupinami byl prokázán v období rok po operaci u TK (p = 0,0176), CYFRA 21-1 (p = 0,0179) a TPS (p = 0,0378). Významný rozdíl v četnosti překročení cut off (hranice normálu) vykazuje pouze CYFRA 21-1, a to v období půl roku (p = 0,0105) a rok po operaci (p = 0,0263). Při sledování vztahu nádorových markerů k histologickému typu nádoru jsme prokázali, že CYFRA 21-1 (p = 0,0202) v období rok od operace predikuje riziko recidivy u epidermoidní formy NSCLC a CEA (p = 0,0357) v období rok od operace predikuje riziko recidivy u adenokarcinomu.

Závěr: TK a TPS v kombinaci s CEA, resp. CYFRA 21-1, se na základě naší pilotní studie jeví být vhodnými markery pro follow up NSCLC, jsou predikčně významné především rok od operace.

Klíčová slova: nemalobuněčný plicní karcinom, nádorové markery, predikce recidivy.

Tato práce byla podpořena grantem IGA NR/9343-3 a dále výzkumným záměrem VZ MSM 0021620819, Náhrada a podpora některých životně důležitých orgánů, LF UK v Plzni.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007