Nádorové onemocnění prostaty – časná diagnostika, léčba, nežádoucí účinky léčby a psychologické aspekty.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 130

Autoři: Dis. Libuše Šidlová; M. Nerudová

   Karcinom prostaty je jedním z nejčastějším nádorovým onemocněním mužů vyššího věku. Je charakterizován abnormální nekoordinovaným dělením epiteliálních prostatických buněk, které již ztratili svoji původní funkci.

   Histologicky se jedná z 95 % o adenokarcinom. Vzácněji se vyskytuje i : mucinózní ca., malobuněčný ca. Zásadní význam pro stanovení diagnózy je absence bazálních buněk, nález infiltrativního růstu a nádorové invaze.

  

Klasifikace: Gleasonovo skóre – určuje stupeň histologické diferenciace nádoru:

2-4 relativně příznivé

5-7 rizikové

8-10 nepříznivé

TNM klasifikace – mezinárodní klasifikace pro popis klinického stádia nádoru.

Rizikové faktory – dědičnost – přímý příbuzný = dvojnásobné riziko.

Klinický obraz: – z počátku asymptomatické, někdy se projeví až vzdálenými metastázemi

  

Příznaky:

 • poruchy močení, obstrukční poruchy,časté nucení na močení
 • bolesti a otok
 • při rozšíření metastáz do kostí – bolesti celého těla

Diagnostika:

 • vyšetření per rektum
 • určení hladiny PSA (prostatický specifický antigen)
 • transrektální USG
 • biopsie prostaty

K určení rozsahu onemocnění doplňujeme vyšetření:

 • Scintigrafie skeletu
 • RTG hrudníku
 • CT, MR

  

Léčba

Radikální prostatektomie – RAPE

 • chirurgické odstranění celé žlázy s pouzdrem a semennými váčky

Radikální radioterapie

 • Zevní ozáření – lokální dávka 76 Gy
 • Brachyradioterapie – zářič je zaveden přímo do nádoru, vhodné u tumorů malého objemu.
 • Kombinace obou

  

Porovnání RAPE a RT v rozmezí 10 let je srovnatelné v delším horizontu jsou lepší výsledky u operativní léčby.

  

Technika plánování Radioterapie

 • Lokalizace – zaměření na simulátoru. Pacient zaujímá referenční polohu na zádech, ruce na hrudníku.
 • Referenční bod – průsečík střední a horizontální čára v oblasti symfýzy
 • Plánovací CT – příprava pacienta – naplněný moč. měchýř
  • vzdálenost řezů 5 mm
  • na základě CT vzniká ozařovací plán
 • Simulace – zaměření polohy tumoru a zakreslení ozař. značek
 • Ozařování – před prvním ozářením kontrolní 3D zobrazení
  • vždy je důležité ověřit správnost polohy pacienta

  

Ozařovací techniky:

 • BOX technika – 4 sbíhavá pole
 • 3, 5, 6 sbíhavých polí
 • T tecnika
 • Křížový oheň

  

Nežádoucí účinky: Inkontinence, erektivní dysfunkce, únava, pálení při močení, časté nutkání při močení, průjem

  

Adjuvantní léčba

 • Chemoterapie – není při karcinomu prostaty výběrovou léčebnou metodou, volíme ji až když ostatní metody nepomohly
 • Hormonální léčba – z těla jsou odstraňovány mužské hormony(Testosteron) – nádor přestane růst – nečinné stádium

  

Využití
 • při zasažení lymf uzlin a kostí
 • před operací či RT – zmenšení velikosti

  

Vedlejší účinky – návaly horka, bolestivost prsou, zvětšení prsou, impotence.

  

Z psychologického hlediska je jakékoli onkologické onemocnění a léčba pro pacienta velice zatěžující jak psychicky tak i fyzicky. U karcinomu prostaty je to ještě umocněno citlivostí a choulostivostí oblasti zájmu. Proto je velice důležitá profesionalita ošetřujícího personálu, ale i jeho empatie k pacientovi. Tak i podpora rodiny a blízkých lidí.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012