NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ V ONKOCHIRURGII

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: XXVIII. Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Číslo abstraktu: 306

Autoři: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Eber; MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; MUDr. Ivo Novotný, CSc.; MUDr. Miloš Pacal; MUDr. Petr Krsička

Východiska:

Náhlé příhody břišní v onkochirurgii spadají do skupiny situací označovaných jako onkologické urgentní stavy, kdy zpravidla progrese nebo komplikace nádorového onemocnění vyžaduje nutnost akutního chirurgického řešení. Náhlé příhody břišní v onkochirurgii se v řadě důležitých parametrů odlišují od stejně nazvaných stavů v obecné chirurgii. Cílem práce bylo zhodnocení těchto situací na specializovaném pracovišti, protože se jedná o téma často kontroverzní a v literatuře málo dostupné.

Soubor pacientů a metody:

Metodou retrospektivní klinické studie byl zhodnocen soubor nemocných, kteří byli podrobeni akutní chirurgické intervenci v uvedeném časovém období. Vlastní soubor operovaných pro náhlé příhody břišní činil v Masarykově onkolo­gickém ústavu 98 pacientů v rozmezí leden 2011 až červen 2012.

Výsledky:

Celkem 40 % nemocných z popsaného souboru bylo operováno pro obstrukci pasáže trávicí trubice, 30 % nemocných bylo operováno pro příznaky peritoneálního dráždění, 20 % pacientů bylo revidováno pro akutní krvácení. Pouze ne­celá 2 % případů připadla na akutní appendicitidu.

Závěr:

Spektrum náhlých příhod břišních v onkochirurgii se liší od všeobecné chirurgie, a to zejména vy­sokým zastoupením střevních neprůchodností. Příčiny těchto stavů bývají u onkologicky nemocných často odlišné, než je tomu u běžné populace. Podle toho mohou být modifikovány diagnostické a především léčebné postupy.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013