NANOTECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY MATERIÁLŮ PRO SNÍŽENÍ NÁSLEDKŮ BAKTERIÁLNÍCH INFEKCÍ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 275

Autoři: Mgr. Dagmar Chudobová; M. Sklenář; Dr. Ing. Branislav Ruttkay-Nedecký; K. Bastl; doc.RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Východiska:

Bakteriální infekce představují jednu z nejzávažnějších komplikací při léčbě on­kologických onemocnění. Jako nejčastější infekční patogen spojený se závažnými nemocničními in­fekcemi se uvádí Staphylococcus aureus. Snahou je zabránit vzniku infekčního onemocnění růz­nými technickými a technologickými opatřeními.

Materiál a metody:

Ke zjištění antimikrobiálního účinku stříbrných iontů a nanočástic stříbra v komplexech s kyselinou hyaluronovou a chitosanem byly využito měření inhibičních zón na Petriho miskách a měření absorbance těchto látek v kombinaci s bakteriální kulturou S. aureus ve formě růstových křivek.

Výsledky:

Minimální inhibiční koncentrace (MIC) se u komplexu na-noAg3PO4 s kyselinou hyaluronovou projevila od koncentrace 25 µM (obr. C) a úplná inhibice se projevila pak od 250 µM. MIC komplexu nanoAg3PO4 s chitosanem byla 10 µM, úplná inhibice nastala od 100 µM (obr. D). U komplexu du­sičnanu stříbrného s kyselinou hyaluronovou byla MIC 50 µM (obr. A), od 300 µM nastala úplná inhibice. Komplex AgNO3 s chitosanem dosáhl MIC 25 µM (obr. B) a úplná inhibice růstu S. aureus při 300 µM.

Závěr:

Pro stále se snižující účinnost antibiotik v lidském organizmu by mělo být testo­vání polymerních látek a iontů stříbra a nanostříbra upřednostňováno. Nejlepší variantou se jevila jednoznačně kombinace stříbrných iontů a nano-částic stříbra s chitosanem.

Práce byla finančně podpořena projektem TA ČR NanoCeva TA01010088 v rámci postgraduálního projektu Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezis­tenci a virulenci PGS11_2012.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013