Náročnosť komunikácie s pacientkou po abdominálnej hysterektómii

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 087

Autoři: prof. PhDr. Gulášová Ivica, Ph.D.; MUDr. Ján Hruška; PhDr. Nadežda Justhová; PhDr. Lenka Gornerová; PhDr. Vlasta Dvořáková, Ph.D.; Doc.PhDr. Lada Cetlová, Ph.D.

Difficulty of communication with the patient after abdominal hysterectomy.

Súhrn

 Hysterektómia je odstránenie maternice, v niektorých prípadoch aj spolu s vaječníkmi. Väčšinou ju lekári odporúčajú kvôli rakovine vaječníkov alebo maternice, silnému krvácaniu, viacerým myómom, ale lieči sa týmto spôsobom aj ťažká endometrióza, či silné infekcie. Podľa základnej diagnózy sa rozhodne o tom, či sa vyberie len maternica - simplexná abdominálna hysterektómia alebo aj materničné prívesky vajcovody a vaječníky - abdominálna hysterektómia s jedno - alebo bilaterálnou adnexektómiou. Samozrejme, rozhodnutie o tejto operácii, pri ktorej žena prichádza a veľa zo ženskosti, jednoduché nie je. O to horšie, že zotavenie môže trvať aj mesiace. Operácia navyše môže spustiť predčasnú menopauzu. Ženy musia byť edukované o prípadnom nástupe tohto klimakterického syndrómu či o následnej hormonálnej liečbe, ktorá nahradí funkciu chýbajúcich vaječníkov. Hysterektomia pre mnoha žien predstavuje nielen zdravotný, ale aj psychický problém. Neraz v nich vzbudzuje strach a obavy z budúcnosti ich pohlavného života. V pooperačnom období je veľmi dôležitá psychická podpora partnera, na ktorú sa žena môže spoľahnúť. Nemala by chýbať určitá dávka trpezlivosti a tiež zvýšená empatia. Je totiž možné, že žena bude prežívať sex inak a tak sa netreba spoliehať len na rokmi zaužívanú rutinu v tejto oblasti.

  Kľúčové slová

 Abdominálna hysterektomia, edukácia, klimakterium, gynekologia, psychika

  

Summary

Hysterectomy is removal of the uterus, in some cases together with the ovaries. On average, doctors recommend it due to cancer of the ovaries or uteru, heavy bleeding, multiple fibroids, but treated this way too severe endometriosis, or severe infection. According to the basic diagnosis is decided whether to charge a womb - simplex abdominal hysterectomy the uterus or fallopian tubes and ovaries pendants - abdominal hysterectomy with one - or bilateral adnexectomy. Of course, the decision of this operation, in which the woman comes a lot of femininity, is not. That's the worse that recovery may take months. Moreover, the operation can trigger premature menopause. Women must be education the possible onset of climacteric syndrome and the subsequent hormone treatment, which will replace the missing function of the ovaries. Hysterectomy for many women is not only medical but also psychological problem. They often inspires fear and concern about the future of their sex life. In the postoperative period is a very important psychological support partner to which a woman can rely on. It should not be missing a certain amount of patience and empathy also increased. It is possible that a woman will experience different sex, and thus there is no need to rely only on well-established routine flights in this area. 

 Key words

 Abdominal hysterectomy, education, menopause, gynecology, mental

  

Úvod

 Gynekologické ošetrovateľstvo je aplikovaný odbor ošetrovateľstva, ktorý sa zaoberá primárnou, sekundárnou, terciálnou starostlivosťou v gynekologickom ošetrovateľstve z pozície pôrodnej asistentky. Gynekologické ochorenia sú ochorenia, ktoré postihujú ženské pohlavie. Keď sa ochorenie zachytí včas je vysoká pravdepodobnosť úspešnej liečby. Gynekologická operácia je chirurgický zákrok na pohlavných orgánoch ženy. Ide o invazívnu metódu, pri ktorej dochádza k porušeniu celistvosti tkanív. Operácia býva obvykle vysokou záťažou pre organizmus ženy po stránke telesnej i duševnej.

 Jednou z najčastejších gynekologických operácií v súčasnej dobe je hysterektómia. Hysterektómia patrí medzi operačné zákroky, ktoré majú zlepšiť stav ženy. Dôvody hysterektómie sú rôzne. Odstránenie maternice predstavuje klasický postup pri liečbe nezhubných či zhubných chorôb ženského genitálu. Hysterektómia veľmi zasahuje do psychiky ženy a návrat do bežného života býva trošku náročný. Pooperačný stav ženy nedovoľuje činnosti, na ktoré bola pred operáciou zvyknutá. Žena je práceneschopná, mala by sa šetriť a hlavne nedvíhať ťažké veci, po sexuálnej stránke by si mala zachovať sexuálnu abstinenciu na čas 4-6 týždňov. Žene pred operáciou by mala byť poskytnutá dostatočná edukácia ohľadom hysterektómie (Holub a kol.,2009).

 

HYSTEREKTÓMIA

 ,,Hysterektómia je chirurgické odstránenie celej maternice, má za následok sterilitu, absenciu menštruácie a môže mať následky aj v sexuálnej, hormonálnej, psychickej aj v sociálnej oblasti”(Nagy, 2006, s.116).

 ene je odstránená maternica. Hysterektómia patrí medzi základné operácie u žien. Zaraďujeme ju medzi najčastejšie gynekologické operácie. Hysterektómia je liečebnou metódou pre viacero ochorení vrátane myómov a nadmerného krvácania. V dnešnej dobe existujú tri základné postupy hysterektómie: hysterektómia abdominálna, hysterektómia vaginálna, laparoskopická hysterektómia.

 Žena často prichádza do ambulancie neinformovaná. Je veľmi dôležité, aby žena poznala dôvody chirurgického odstránenia maternice a aby bola s týmto zákrokom vyrovnaná, pretože sa jedná z psychického hľadiska o najnáročnejší výkon, ktorý v plnej miere zasahuje do reprodukčnej schopnosti ženy. Práve tu majú nezastupiteľné miesto vysokoškolské vzdelané pôrodné asistentky a sestry, ktoré ženu prevedú týmto pre ňu zložitým obdobím. (Holub, 2009, s. 33). 

História hysterektómie je dlhá a rozmanitá. Významné pokroky v technike hysterektómie nastali až v 19. storočí. Prvé pokusy o hysterektómiu datujeme do 5. storočia pred naším letopočtom v dobe Hippokrata. Do 16. storočia bolo vykonaných niekoľko hysterektómií v Európe, Taliansku a v Nemecku.

Prvá abdominálna hysterektómia bola vykonaná v Manchestri v roku 1843 a vykonal ju Charles Clay. Vaginálna hysterektómia siaha až do obdobia staroveku.

 

Druhy hysterektómie 

Hysterektómiu podľa prístupu rozdeľujeme na: 

 • vaginálnu hysterektómiu,
 • laparoskopicky asistovanú vaginálnu hysterektómiu,
 • laparoskopickú hysterektómiu,
 • abdominálnu hysterektómiu.

 

Vaginálna hysterektómia (VHE).

Je odstránenie maternice pošvovou cestou. Vykonáva sa pri zostupe alebo výstupe maternice pošvových stien. Vaginálny prístup sa považuje za technicky ťažší kvôli obmedzenému prístupu. Najčastejšími indikáciami k vaginálnej hysterektómii je zostup maternice. Ďalšími indikáciami sú chronické bolesti v podbrušku, myómy, poranenia maternice, zmeny na krčku maternice. Cez vagínu a s pomocou špeciálneho inštrumentu je maternica postupne oddelená od okolitých tkanív. Po operácii nie sú viditeľné pooperačné jazvy. Dĺžka hospitalizácie je približne 6 dní a rekonvalescencia trvá 4 týždne (Pluta, 2006, s. 9-10).

 

Laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia (LAHV).

 LAHV je častejšie používaný typ operácie. Spája výhody laparoskopického a vaginálneho prístupu k odstránenie maternice. Výhodou tohto prístupu je minimálna operačná záťaž, menšie pooperačné bolesti, menšia krvná strata, skoršia mobilizácia, rýchlejšia obnova črevnej priechodnosti. Indikáciami pre tento typ operácie sú veľkosť maternice, obezita pacientky, benígne a malígne nádory vnútorných rodidiel, prekancerózy krčka maternice. Patrí sem aj maternicové krvácanie u žien  po meno pauze, bolesti v pod brušku. Táto metóda je dosť preferovaná . Cez pupok je zavedená kamera, pomocou ktorej operatér sleduje všetko cez brušnú dutinu. Dĺžka hospitalizácie a rekonvalescencia je taká istá ako pri vaginálnej hysterektómii (Holub, 2000, s. 58).

 

 Laparoskopická hysterektómia (LSH)

Táto metóda je najvhodnejšia . Maternica pomocou mikrochirurgických nástrojov a optiky je odstránená, ale krček maternice zostáva neporušený. Na bruchu zostávajú žene tri malé jazvičky. Doba hospitalizácie je 3-4 dni a rekonvalescencia 4 týždne. Túto metódu nie je možné využiť pri veľkej maternici a pri rakovine, kvôli zavlečeniu rakovinových buniek a ich ďalšiemu rozšíreniu v brušnej dutine. Pri LSH musí byť pacientka v celkovej anestézie, preto lebo nie každá pacientka môže počas výkonu samostatne dýchať. Príčinou je oxid uhličitý, ktorým je plnená brušná dutina počas zákroku a tým môže prísť k obmedzeniu bránicového dýchania. Pacientka niekoľko dní po operácií môže pociťovať pichavé bolesti v oblasti ramien a pod rebrami. Je to spôsobené práve prítomným oxidom uhličitým (Holub, 2000, s.58-59).

 Abdominálna hysterektómia

- je chirurgický zákrok, pri ktorom sa urobí rez v podbruší - laparotomicky a odstráni sa celá maternica. Je to najčastejšie vykonávaný gynekologický zákrok. Hysterektómia zahŕňa aj odstránenie jedného alebo oboch vaječníkov a vajcovodov. Niekedy býva označovaná aj ako prostá hysterektómia- hysterectomia simplex (keď sa neodstránia vaječníky a vajcovody) a rozšírená hysterektómia- hysterectomia cum adnexectomia (keď sa odstránia vaječníky a vajcovody). Vaječníky a vajcovody sa odstraňujú pri všetkých onkologických indikáciách a pri patologickom náleze. Indikáciami pre abdominálnu hysterektómiu sú maternicové myómy, silné a nepravidelné krvácanie, endometrióza, ťažké pozápalové stavy, benígne nádory adnexov, ak má žena veľkú maternicu alebo ak chce lekár zistiť ďalšie známky choroby na panvových orgánoch. Ďalej aj niektoré typy chronických bolestí, prekancerózy endometria a cervixu a onkologické indikácie. Dajú sa sem zaradiť aj pôrodnícke indikácie, ako popôrodné nezastaviteľné krvácanie, ruptúra maternice, atónia maternice alebo placenta accreta, increta, percreta. Tieto stavy sú málo časté a vyžadujú špecifický prístup, pretože sa jedná o urgentnú situáciu. Pri tejto metóde má lekár najlepší prehľad v operačnom poli. Keď má žena väčšiu maternicu je to najlepšia metóda pre hysterektómiu. Pri abdominálnej hysterektómii môže dôjsť k poraneniu močového mechúra alebo k poraneniu rekta. Po tejto operácii zostáva na bruchu viditeľná jazva. Hospitalizácia trvá približne 7 dní a rekonvalescencia 6 týždňov (Kobilková, 2005, s.185-186).

 Pri všetkých metódach hysterektómie žena musí mať zavedený permanentný katéter do močového mechúra, ktorý sa na druhý deň po operácii odstraňuje . Pri každej operácii môžu nastať komplikácie: krvácanie počas a po zákroku, poškodenie močového mechúra, močovodov, poškodenie čreva, poškodenie nervov, riziká narkózy, neskoršie krvácanie po operácii, jazvy. Môže vzniknúť infekcia, krvné zrazeniny, nežiaduca reakcia na anestéziu, zriedka smrť. Najčastejšími pooperačnými komplikáciami sú horúčkové stavy, krvácanie, nedokonalé zahojenie jazvy. Môžu sa vyskytnúť aj panvové zápaly, infekcie močových ciest.

Pri infekcii močových ciest sa vyskytujú príznaky ako dyzúria, bolesť, pálenie, rezanie pri močení. Po operácií je nutné počítať so sťaženým vylučovaním moču a zhoršenou peristatikou čriev (Roztočil, 2011, s. 130).

 

Rozdelenie hysterektómie podľa rozsahu

 • hysterektómiu čiastočnú,
 • hysterektómiu úplnú,
 • hysterektómiu s adnexetómiou,
 • hysterektómiu radikálnu.

 

Hysterektómia čiastočná

 Nazýva sa tiež supravaginálna amputácia maternice. Ide o situáciu, kedy je odstránené iba telo maternice ale krčok maternice sa ponechá. K tomuto zákroku sa pristupuje väčšinou pri komplikáciách so strany ženy ako je obezita, anesteziologické komplikácie. Krčok maternice musí byť však zdravý, bez nádorového bujnenia. K tomu slúži kolposkopické vyšetrenie, cytológia alebo biopsia. Žena po čiastočnej hysterektómii musí navštevovať pravidelne svojho lekára a musí sa podrobovať pravidelne cytologickému vyšetreniu. Môže naďalej slabo menštruovať (Roztočil, 2011).

 

Hysterektómia úplná

 Pri úplnej hysterektómii sa odstraňuje celá maternica ale sú ponechané funkčné vaječníky a vajcovody. Je zachovaná produkcia ženských pohlavných hormónov ale nedochádza k pravidelnému menštruačnému krvácaniu (Holub, 2000, s. 14).

 

Hysterektómia s adnexetómiou

 Pri tomto zákroku je odstránená celá maternica a s ňou aj vaječníky a vajcovody. Tento druh hysterektómie je potrebný, ak sú adnexy zasiahnuté nádorovým ochorením. Indikáciou je tiež veľký myóm alebo endometrióza. U starších žien sa po menopauze vaječníky a vajcovody odstraňujú. Ženám v reprodukčnom veku je po operácií nasadená hormonálna liečba, ktorá nahradí funkciu vaječníkov. Odstránenie zdravých vaječníkov a vajcovodov sa vykonáva len so súhlasom pacientky (Holub, 2000, s. 23).

 

Hysterektómia radikálna

 Jedná sa o rozsiahly výkon, ku ktorému najčastejšie vedie diagnóza zhubného nádoru maternice. Pri radikálnej hysterektómii je odstránený samotný nádor a okolité štruktúry, ktoré boli   nádorom   zasiahnuté.   Toto   operačné   riešenie   býva   doplnené   chemoterapiou a rádioterapiou (Holub, 2000, s. 25).

 

Indikácie hysterektómie

 Typickou indikáciou na hysterektómiu sú: maternicové myómy, ktoré spôsobujú silné a nepravidelné krvácanie, endometrióza, prekancerózy sliznice maternice, prekancerózy krčka maternice, nádory na vaječníkoch, nádory na vajcovodoch, ťažké zápalové stavy, prolaps maternice, trvalé vaginálne krvácanie, chronická panvová bolesť, krvácanie po pôrode, kombinácia diagnóz (myomatózna maternica a cysta na vaječníku...).

 Je na rozhodnutí lekára akým spôsobom maternicu odstráni, aký druh operácie by bol pre ženu najvhodnejší. Lekár rozhodne a musí zvážiť ochorenie ženy, jej celkový stav a možné pooperačné komplikácie. Sú ochorenia maternice, ktoré je možné liečiť konzervatívne pomocou fyzioterapie, hormonálnej liečby. Vaginálna hysterektómia sa vykonáva pri zostupe maternice u starších a mladších žien, ktoré nerozmýšľajú nad tehotenstvom. Ďalší dôvod hysterektómie je inkontinencia moču. Najčastejšími indikáciami pre abdominálnu hysterektómiu sú benígne nádory, prekancerózy, endometrióza a indikácie podľa rozsahu zdravotného nálezu.

 

Kvalita života žien po hysterektómii

 Hysterektómia sa obvykle vykonáva z dôvodov, ktoré nepredstavujú priamu hrozbu pre život ženy. Princípom väčšiny zákrokov je zlepšenie kvality života, a to odstránením obmezujúcich problémov. Ženy, ktoré sa podrobili hysterektómii, väčšinou konštatovali, že sa ich život sa obrátil k lepšiemu, získali späť energiu, o ktorú ich "oberali" gynekologické problémy, pretrvávajúce i niekoľko rokov. Pozitívny vplyv zákroku teda vo väčšine prípadov prevažuje nad negatívnymi vplyvmi. Skúsenosť žien s hysterektómiou prebieha na fyzickej, psychickej a sociálnej úrovni a zahrňuje negatívne, ale i pozitívne prvky. Jedná sa o dynamickú a multi- dimenzionálnu skúsenosť. Navzdory prínosom, súvisiacim s hysterektómiou (oslobodenie od bolesti a krvácania, osobných rozpakov a zlepšenie kvality sexuálneho života) však mnohé ženy uvádzajú, že samotná operácia pre ne bola emočne vyčerpávajúca. Jedným z dôvodov môžu byť i obavy pred samotným zákrokom, strach z toho, aký vplyv bude mať na partnerské fungovanie, aké telesné zmeny prebehnú a ako sa zmení vnímanie vlastného tela, bežné sú i obavy z menopauzy a straty fyzickej energie. Je možné, že práve z týchto dôvodov predchádza hysterektómii dlhé rozhodovacie obdobie, kedy ženy (bez ohľadu na vek, rasu alebo socioekonomický status) zvažujú výhody a riziká samotnej operácie. Ženy uvádzali, že sa obávajú, aký vplyv bude mať rozhodnutie operáciu podstúpiť na vzťah s ich partnerom a členom rodiny. Pokiaľ sú ženy po totálnej hysterektomii so svojim telom nespokojné, môže to byť z dôvodu viditeľnej jazvy, pociťujú bolesť a doba rekonvalescence je dlhšia. Nízke skóre významnosti pri podobných štúdiách však dokazuje, že zachovanie krčku maternice má na kvalitu života oveľa menší význam, než sa predpokladalo. Rozdiel v kvalite sexuálneho života po hysterektomii u rôznych typov hysterektomie existuje, ale dodávajú, že nedosiahol štatistickú významnosť.

 

PSYCHIKA ŽENY PRI HYSTEREKTÓMII

 V každom období života ženy sa prelína jednota psychického a somatického stavu ženy. V jednotlivých vývinových a reprodukčných obdobiach ženy môžu mať vplyv na vznik choroby a rozvoj gynekologických ťažkostí rôzne intrapsychické a interpsychické udalosti. Ochorenie predstavuje určitú zmenu, ktorá sa týka životnej situácie. Aktívna žena ťažko znáša hospitalizáciu a kľud na lôžku v nemocnici a ťažšie sa vzdáva svojich každodenných aktivít na ktoré bola zvyknutá. K operácii samozrejme patrí strach ženy a následná pooperačná bolesť (Orolová, 2012, s.210-213).

 Napriek mnohým radám, ktoré retrospektívne popisujú špecificky posthysterektomický syndróm, sú psychické následky dosť časté. Po operačnom odstránení maternice sa u žien môže objaviť negatívna psychická reakcia. Niektoré ženy po hysterektómii majú príznaky depresívneho správania. Uzatvárajú sa do seba, sú plačlivé, smutné. Príčiny, ktoré ovplyvňujú psychické problémy po hysterektómii sú duševná choroba alebo depresie v rodine, pacientka mladšia ako 35 rokov, nenaplnená túžba mať dieťa, problémy so sexuálnym životom, strach so straty sexuálnej atraktivity, negatívny postoj partnera. Depresívne ženy, ktoré podstúpili hysterektómiu trpia duševnou poruchou dvakrát častejšie. Hysterektómia môže žene spôsobovať psychické problémy a vyvolávať pocity strachu, pocit straty ženstva. Je potrebné, aby ešte pred operáciou i po nej žena podstúpila konzultácie. Najhoršie sa s hysterektómiou vyrovnávajú ženy v reprodukčnom veku alebo ženy, ktorým boli odstránené vaječníky ešte pred meno pauzou. Ženy zvládajú túto situáciu lepšie , keď vedia, že im operácia zachráni život, alebo im prinesie veľké zlepšenie. (Solár , 2003, s. 210- 213).

Edukácia

má v zdravotníctve svoju nezastupiteľnú úlohu. Jej cieľom je poskytnúť žene potrebné informácie, ktoré sa týkajú daného problému. Úspešnou edukáciou sme schopní zmierniť strach z nevedomostí a prispieť tak k psychickej pohode ženy, ďalej zlepšiť spoluprácu medzi ženou a ošetrujúcim personálom a tiež skrátiť dobu rekonvalescencie a vyhnúť sa vzniku prípadných pooperačných komplikácií. Ženu môžeme edukovať formou prednášok, cvičením ale najúčinnejšia forma je rozhovor. Veľmi dôležité je edukovať ženu o zdravom životnom štýle po hysterektómii. Edukácia zahŕňa informácie o strate schopnosti reprodukcie a strate menštruačného krvácania. Ženy musia byť edukované o prípadnom nástupe klimakterického syndrómu. Ženy by mali byť informované o následnej hormonálnej liečbe, ktorá nahradí funkciu chýbajúcich vaječníkov. Ženu treba edukovať o dĺžke pracovnej neschopnosti a o možnosti kúpeľnej liečby. Žene by sme nemali zabudnúť pripomenúť že po prepustení z nemocnice by sa mala šetriť a robiť len tie činnosti, ktoré ju nezaťažujú. Neodporúča sa zdvíhať ťažké veci 2-3 mesiace po operáci (Holub, 2000, s. 39).

 Ženy by mali byť poučené, že s pohlavným stykom by mali začať najskôr za 6 týždňov po operácií, keď všetko bude zahojené. Hysterektómia je zákrok, ktorý sa týka priamo pohlavných orgánov, tak vzhľadom tomu ženy majú najväčšie obavy o kvalitu následného sexuálneho života.

 Všeobecne platí, že po hysterektómii je nutné dodržiavať sexuálnu abstinenciu aspoň 6 týždňov. U niektorých žien sa po operácií objavujú problémy rôzneho charakteru. Znižuje sa sexuálna túžba a schopnosť dosahovať orgazmus. Znížená schopnosť dosahovať orgazmus môže byť ovplyvnená aj psychickým prežívaním zo straty maternice .

 Ženy majú strach z bolesti alebo strach z poranenia pri styku a toto tiež negatívne ovplyvňuje sexuálny život. Ženy, ktoré majú kvalitný sexuálny život už pred operáciou, túžia potom aby si tento stav udržali aj po operácií, a však niektoré ženy majú ťažkosti s pohlavným životom už pred operáciou. Je teda zrejme, že problémy budú pretrvávať aj po operácií.

 Pre niektoré ženy je najväčší problém odstránenie maternice. Maternica je pre ne symbolom ich ženstva a jej odstránenie vnímajú ako istú stratu, či dokonca ako zmrzačenie. Emocionálna trauma z operácie môže vyústiť do zlosti, straty sebaúcty, pocitu menejcennosti alebo do

depresie. Jandová (2004) pripomína: „V skutočnosti po gynekologických operáciách frekvencia a kvalita sexuálneho života ostávajú nezmenené alebo sa dokonca zlepšia. Skončia sa gynekologické ťažkosti ako krvácanie a bolesti, prípadne odpadne strach z neželaného tehotenstva. Negatívny vplyv tu jednoznačne má vysoká miera predoperačného strachu.“

 Oťapková (2004) zdôrazňuje: „Začiatok sexuálneho života po gynekologickom zákroku závisí od jeho rozsahu, výskytu prípadných komplikácií počas operácie alebo po nej. Najčastejšími komplikáciami sú infekcie, vyššie krvné straty, hematómy. Odpoveď na otázku, kedy možno po operácii začať s pohlavným životom, je individuálna. Vo všeobecnosti platí, že prvému styku by mala predchádzať gynekologická kontrola. Po menších operačných zákrokoch môže začať pacientka pohlavne žiť asi po dvoch týždňoch, po rozsiahlejších operáciách odporúčam štyri až šesť týždňov.“ Oťapková (2004) odporúča, že ženy by mali po gynekologickej operácii začať sexuálne žiť ihneď, ako im to dovolí gynekológ. Ak sexuálne súžitie nie je obnovené v očakávanej kvalite jeden až dva mesiace po operácii, treba pátrať po telesných alebo skôr po psychických príčinách tohto stavu (Jandová, 2010, s. 33).

 

Sexuálny život po hysterektómii 

Ženy by mali byť poučené, že s pohlavným stykom by mali začať najskvôr za 6 týždňov po operácií, keď všetko bude zahojené. Hysterektómia je zákrok, ktorý sa týka priamo pohlavných orgánov, tak vzhľadom tomu ženy majú najväčšie obavy o kvalitu následného sexuálneho života.

 Všeobecne platí, že po hysterektómii je nutné dodržiavať sexuálnu abstinenciu aspoň 6 týždňov. U niektorých žien sa po operácií objavujú problémy rôzneho charakteru. Znižuje sa sexuálna túžba a schopnosť dosahovať orgazmus. Znížená schopnosť dosahovať orgazmus môže byť ovplyvnená aj psychickým prežívaním zo straty maternice .

 Ženy majú strach z bolesti alebo strach z poranenia pri styku a toto tiež negatívne ovplyvňuje sexuálny život. Ženy, ktoré majú kvalitný sexuálny život už pred operáciou, túžia potom aby si tento stav udržali aj po operácií, a však niektoré ženy majú ťažkosti s pohlavným životom už pred operáciou. Je teda zrejme, že problémy budú pretrvávať aj po operácií.

 Pre niektoré ženy je najväčší problém odstránenie maternice. Maternica je pre ne symbolom ich ženstva a jej odstránenie vnímajú ako istú stratu, či dokonca ako zmrzačenie. Emocionálna trauma z operácie môže vyústiť do zlosti, straty sebaúcty, pocitu menejcennosti alebo do depresie. Jandová (2004) pripomína: „V skutočnosti po gynekologických operáciách frekvencia a kvalita sexuálneho života ostávajú nezmenené alebo sa dokonca zlepšia. Skončia sa gynekologické ťažkosti ako krvácanie a bolesti, prípadne odpadne strach z neželaného tehotenstva. Negatívny vplyv tu jednoznačne má vysoká miera predoperačného strachu.“ Oťapková (2004) zdôrazňuje: „Začiatok sexuálneho života po gynekologickom zákroku závisí od jeho rozsahu, výskytu prípadných komplikácií počas operácie alebo po nej. Najčastejšími komplikáciami sú infekcie, vyššie krvné straty, hematómy. Odpoveď na otázku, kedy možno po operácii začať s pohlavným životom, je individuálna. Vo všeobecnosti platí, že prvému styku by mala predchádzať gynekologická kontrola. Po menších operačných zákrokoch môže začať pacientka pohlavne žiť asi po dvoch týždňoch, po rozsiahlejších operáciách odporúčam štyri až šesť týždňov.“ Oťapková (2004) odporúča, že ženy by mali po gynekologickej operácii začať sexuálne žiť ihneď, ako im to dovolí gynekológ. Ak sexuálne súžitie nie je obnovené v očakávanej kvalite jeden až dva mesiace po operácii, treba pátrať po telesných alebo skôr po psychických príčinách tohto stavu (Jandová, 2010, s. 33).

 

Záver

Treba poukázať hlavne nato, že ošetrovateľská starostlivosť nie je zameraná len na fyzické problémy ale že v rámci starostlivosti sa treba zaoberať aj psychickým stavom ženy, pretože každá žena inak prijíma svoje ochorenia. Dôležité je, aby sme mali dostatok informácií o príčinách, ktoré vedú k takejto závažnej gynekologickej operácií a vedeli žene poskytnúť čo najviac informácií v rámci našich kompetencií. K operačnému odstráneniu maternice vedú komplikácie ako maternicové myómy, tumory, silné nepravidelné krvácanie, polypy, endometrióza, prolaps maternice, ťažké zápalové stavy, krvácanie po pôrode. Hysterektómiu rozdeľujeme podľa postupu na hysterektómiu abdominálnu, hysterektómiu vaginálnu a laparoskopickú hysterektómiu. Podľa mojich záverov a získaných informácií z kníh, časopisov a z internetových stránok, musíme súhlasiť, že hysterektómia je závažný zásah do tela aj do osobnosti ženy. V literatúre je uvádzané, že hysterektómia je závažný zásah, ktorý veľmi ovplyvňuje psychiku ženy. Žena má pocit straty ženskosti, sexuálnej príťažlivosti. Takéto pocity sú pre ženu veľkým bremenom, ktoré nezvláda sama riešiť. Ženy, ktoré podstúpili hysterektómiu sa snažia pred svojou rodinou zakryť svoje pocity a bývajú uzavreté, nekomunikujú s okolím. Preto je podľa môjho názoru veľmi dôležité si ženy po takejto závažnej operácii viac všímať, komunikovať s nimi a dať im priestor na vyjadrenie svojich pocitov, lebo u niektorých žien sa môžu objaviť príznaky depresívneho správania a skoré zachytenie môže tento stav zastaviť. Veľa žien je zmätených a niektoré ženy sa aj hanbia opýtať svojho gynekológa ako to bude po zákroku s ich sexuálnym životom, preto ženy vyhľadávajú informácie cez časopisy, internetové stránky, kde nie vždy sú pravdivé informácie. Preto je veľmi dôležité komunikovať so ženami a informovať ich o ich intímnom živote a že sa nemusia báť klásť otázky z ich intímneho života. Láskavý, priateľský prístup môže veľmi pomôcť ženám zvládnuť stres, obavy z operácie a z celkovej hospitalizácie. Dôležité je aby zdravotnícky personál vedel žene porozumieť, vedel si k žene vybudovať dôveru a pristupoval k žene individuálne. V praxi je veľmi dôležité ženám pripomínať a informovať ich o pravidelných preventívnych gynekologických prehliadkach, ktoré netreba zanedbávať.

 

Použitá literatúra 

 1. HOLUB, Z. 2000. Úloha laparoskopické hysterektomie v chirurgické léčbě chorob ženského reprodukčního systému. 1.vyd. Praha: Galén, 2000. 159 s. ISBN 80-7262-0452
 2. HOLUB, Z. 2009. Laparoskopická hysterektómie. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 119 s. ISBN 80-7262-001-0
 3. JANDOVÁ J. 2010.Bude ako bolo?[online].2010.Dostupné na: http://www.tvtip.sk/medzi- nami/sex/4740-bu 
 4. KOBILKOVÁ, J. et al. 2005. Základy gynekologie a porodnictví.Praha,Galén,2005. 368s ISBN 80-7262-315- Xde-ako-bolo.html
 5. NAGY, A. a kol. 2006. Manažment liečby nezhubných nádorov maternice. ISSN 1335- 0862, 2006, roč.13,č.3, s.116-120
 6. ROZTOČIL, A. 2011. Moderní porodnictví, 2011. Grada 2011.508 s. ISBN 97-8802-472-8322
 7. SOLÁR ,G. 2003. Psychosomatika v teórii a praxi , 2003 č.4. s. 210-213
 8. OŤAPKOVÁ, M. 2004. GYNEKOLOGICKé OPERÁCIE Z POŠVOVÉHO PRÍSTUPU.
 9. /ONLINE/2004. DOSTUPNÉ NA http://www.gynda.sk/gynekologia/operacie-vaginalnych-pristupom
 10. PLUTA  M. 2006. Hysterektomie bez adnexektomie.[online].2006.č.6. Dostupné na: http://www.levret.cz/publikace/casopisy/gpp/2006-6/clanek?c=4
 11. OROLOVÁ, J. 2012. Ženské operácie.[online].2012.Dostupné na: http://www.psychiatria- casopis.sk/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-1/2010/

Datum přednesení příspěvku: 26. 2. 2014