NÁRODNÍ DATOVÁ ZÁKLADNA PALIATIVNÍ PÉČE. CO LZE ZJISTIT O ZÁVĚRU ŽIVOTA ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ?

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: III. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: III/126

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.; Mgr. Jan Švancara; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Úvod:

Pro hodnocení potřeby a dostupnosti paliativní péče je významné, kde onkologičtí pacienti prožívají poslední 3 měsíce života a kde umírají.

Metoda:

Analýza dat z Národní datové základny paliativní péče (NDZPP) za rok 2013. NDZPP je projekt postavený na analytickém zhodnocení dat NZIS za účelem po­pisu a hodnocení zdravotních služeb u pacientů v závěru života. Místo úmrtí: V ČR umírá každoročně v důsledku nádorového onemocnění (dg. C00-C99) více než 27 000 pacientů. V lůžkových zdravotnických zařízeních (ZZ) akutní péče zemřelo 14 697 (54 %) pacientů: z toho ve fakultních nemocnicích 3 082 (celkem 11%), v ostatních nemocnicích 11 615 (celkem 43 %), na JIP/ARO 904 (celkem 3 %), v ZZ, jejíž součástí jsou komplexní onkologická centra (KOC), 7 229 (cel­kem 26 %) pacientů. V ZZ následné a dlouhodobé péče zemřelo 6 601 (24 %) pacientů. V domácím prostředí zemřelo 4 935 (18 %) pacientů, v zařízení so­ciální péče 425 (2 %) pacientů. Úmrtí za hospitalizace: 78 % úmrtí na onkologické onemocnění nastává v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Střední délka poslední hospitalizace ukončené pacientovou smrtí je obvykle velmi krátká: nemocnice akutní péče 6 dnů, fakultní nemocnice 5 dnů, LDN 14 dnů. Úmrtí v hospici: V hospicech zemřelo 2 296 (celkem 8,4 %) onkologických pacientů. Střední délka pobytu v hospici je 9 dnů, 12 % pacientů umírá do 24 hod od při­jetí. Úmrtí v domácím prostředí: 18 % úmrtí na onkologické onemocnění nastává v domácím prostředí. Medián času od propuštění z poslední hospitalizace je 21 dnů, 34 % pacientů umírá do 7 dnů po propuštění. 39 % pacientů, kteří zemřeli doma, nebylo v posledních 3 měsících života ani jednou hospitalizováno. Počet hospitalizací v závěru života a počet hospitalizačních dnů: Počet hospitalizací v posledních 3 měsících života je 2 (medián); 11 % pacientů v tomto ob­dobí nebylo hospitalizováno ani jednou, 25 % mělo v uvedeném období ≥ 3 hospitalizace. Medián počtu dnů hospitalizace je 14, u 22 % pacientů ≥ 30 dnů, u 5 % ≥ 60 dnů.

Diskuze:

Data z NDZPP umožňují popsat strukturu čerpání zdravotní péče a pohyb pacientů systémem. Neumožňují ale zhodnotit, zda byla poskytovaná péče adekvátní potřebám pacientů. Onkologičtí pacienti v závěru života potřebují komplexní paliativní péči. Lůžkové hospice zajišťují v ČR specializovanou paliativní péči u méně než 10 % onkologických pacientů a to navíc pouze v posledních dnech života. V rámci snahy o zlepšení do­stupnosti specializované paliativní péče je třeba koncepčně rozvíjet další formy paliativní péče - ambulance, konziliární týmy a zařízení mobilní (domácí) paliativní péče.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016