Národní onkologický program

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Programy organizace onkologické péče

Číslo abstraktu: 002

Autoři: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

V mém příspěvku vás chci blíže seznámit s Národním onkologickým programem České republiky tak, jak ho stanovila Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČOS ČLS JEP).
K tomuto programu se pozitivně vyjádřily příslibem spoluzodpovědnosti a pomoci při jeho plnění již stovky organizací a institucí v naší republice.
Onkologická onemocnění jsou trvalou hrozbou a to nejen pro státy Evropy a Severní Ameriky. Jejich počet i u nás trvale narůstá a jsou v naší republice na druhém místě v příčině úmrtí hned za onemocněním srdce a cév. Příčiny tohoto nedobrého stavu jsou velmi komplexní a na všechny se snaží reagovat právě Národní onkologický program (NOP).
Není přehnané tvrzení, že na každém občanu naší republiky záleží, jak úspěšně se zhoubnými nádory bojujeme. Není to tedy ani zdaleka jen úkol nás zdravotníků, je nutné, aby si tento problém uvědomily již děti v základní škole, všichni dospělí včetně zaměstnavatelů a zaměstnanců, politiků, prostě je nutné, aby se problematika zhoubných nádorů stala součástí celonárodního povědomí a sehrávala důležitou roli v našem myšlení i v celostátní politické agendě. Jasný názor na zdravotní politiku včetně onkologické problematiky se v blízké budoucnosti stane významným argumentem při volbách představitelů na všech úrovních.
Zlepšování prevence, screeningu, včasné diagnostiky, léčby podle zásad medicíny založené na důkazech i rozvíjení paliativní péče se musí stát prestižní záležitostí v naší zemi tak, aby každý, kdo se v tomto směru angažuje byl vnímán a také odměňován na patřičné, to znamená vysoké, úrovni.
Onkologická léčba je stále dražší a využití všech jejich možností je na hranici únosnosti i pro bohaté státy, natož pak pro nás. Proto je nutné, aby se pojmenovala síť Center komplexní onkologické péče na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebeevaluace a komunikace. Jen tak je možné zajistit udržitelný rozvoj nárůstu nákladů na onkologickou léčbu při zachování principu ekvity, to znamená pokrytí populace srovnatelnými onkologickými službami s přístupem k informacím o prevenci, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění.
Důležitou kapitolou je sledování kvality ve všech oblastech péče. Domníváme se, že k anonymizovaným informacím o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení by v budoucnosti měli mít přístup všichni občané naší republiky, aby si mohli léčebnou péči vybírat dle vlastního zvážení tak, jak jim to zaručuje naše ústava.
Podporujeme kontinuitu, modernizaci a praktické využívání databáze Národního onkologického registru (NOR) České republiky jako zdroje informací pro řízenou preventivní a diagnosticko – léčebnou péči v onkologii. Správné získávání a využívání dat nám umožňuje nejen kontrolovat vlastní práci, ale i argumentovat relevantními daty vůči Světové zdravotnické organizaci (WHO), Evropské unii a dalším mezinárodním organizacím, které v současné době mají informace o naší onkologii malé či zkreslené.
Jaká důležitost je dávána podpoře podobným Národním onkologickým programům v zahraničí lze demonstrovat na dvou příkladech. Ve Spojených státech amerických převzal záštitu nad jejich NOP v minulosti prezident Nixon a další američtí prezidenti v tom pokračují. V roce 2000 francouzský prezident Chirac na slavnostním zasedání v Paříži za přítomnosti představitelů vlády, jednotlivých stran, průmyslníků, lékařů, sester a veřejnosti slavnostně převzal záštitu nad francouzským NOP a vyhlásil mu všestrannou podporu.
Je pro nás všechny velkou ctí, uznáním i příslibem do budoucnosti, že letos v únoru prezident České republiky Václav Klaus převzal záštitu nad Národním onkologickým programem České republiky.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005