Naše první zkušenosti s biologickou léčbou u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 076/p225)

Autoři: Kateřina Zítková

Každoročně léčíme v našem KOC desítky pacientů s pokročilým nádorem tlustého střeva.

Novou naději pro tyto pacienty s přineslo zavedení tzv. cílené biologické léčby, kterou aplikujeme na našem pracovišti již 4. rokem. Je to léčba, která je specificky zaměřená proti molekulárním reakcím, které jsou nutné pro spuštění a udržení nádorového růstu. Výhodou cílené biologické léčby (CBL) je, že ovlivňuje primárně procesy probíhající v nádorových buňkách a normální buňky postihne již minimálně. Má tedy nižší výskyt nežádoucích účinků, zlepšuje kvalitu života nemocných a také zvyšuje šance pacientů na prodloužení kvalitního života. Příkladem této CBL může být použití AVASTINU (bevecizumab) a ERBITUXU (cetuximab). Avastin je rekombinantní humanizovaná monoklonální IgG1 protilátka proti VEGF, který je silným stimulátorem růstu endoteliálních cév. Erbitux je chimerická monoklonální protilátka IgG1 proti receptoru EGF. Erbitux výrazně zvyšuje efekt chemoterapie u kolorektálního karcinomu. Odborná literatura uvádí, že doba trvání léčebné odpovědi (remise) byla 5,7 měsíce u kombinované léčby a 4,2 měsíce u monoterapie. Standardní dávkování Erbituxu je 400 mg/m2 iniciální dávka a dále 250 mg/m2 1x týdně, k tomu je v kombinaci podáváno CAMPTO (irinotekan) ve standardním schématu po 3 týdnech. Jako vedlejší účinek Erbituxu se nejčastěji vyskytuje kožní toxicita a to u 80% pacientů po celém těle. Studie prokázala statisticky významnou závislost mezi účinkem terapie a stupněm akneformního rasche. Obecně tedy platí, čím horší akné, tím lepší účinky léčby.

Na našem pracovišti používáme následující léčebné schéma:
 • Erbitux je podáván jednou týdně
 • počáteční dávka 400 mg/m2 a je aplikován 120 minut
 • v následujících týdenních dávkách 250 mg/m2 je aplikován v průběhu 60 minut
 • maximální rychlost infúze nesmí překročit 5 ml/min (tj. 300 ml/ hod.)
 • před podáním přípravku Erbitux musí být zkontrolovány vitální funkce pacienta
  • teplota
  • puls
  • dýchání
  • TK - viz přiložený protokol

 • pokud je potřeba aplikovat další léčiva, může jejich podání následovat nejdříve za 1 hod. po skončení infúze s Erbituxem
 • přípravek Erbitux je již dodáván naředěný a v našem stacionáři ho podáváme in-line filtrací při infúzi prostřednictvím infúzní pumpy

Jak již bylo uvedeno, existuje celá řada kožních reakcí, souvisejících s touto CBL. Nejčastější to bývá akneformní exantém - sterilní výsev folikulárních papulí a pustul v lokalitách typických pro výskyt akné, suchá pokožka a změny nehtů. Jako základní terapeutická opatření pacientům doporučujeme koupel ve vlažné vodě a sprchové gely obsahující olej. Často je nutná konzultace dermatologa. Při opakovaném výskytu těchto závažných reakcí musí být terapie přerušena.


Naše zkušenosti s touto novou moderní léčbou uvádíme v následující kazuistice

Pacient (57 let), u kterého byl v roce 2005 diagnostikován karcinom recta. Histologicky se jednalo o adenokarcinom, pozitivita EGFR + 85%. Byla provedena nízká resekce a následná iradiace. V roce 2006 následovala recidiva v dutině břišní. Předán do péče na naše pracoviště. CEA 33,5 C19-9 39,5. Nasazena léčba ERBITUXEM, při 3. sérii chemoterapie nastal pokles markeru CEA 12,5 C19-917,0. U pacienta se objevuje subjektivně nesvědivý exantém v obličeji, cítí se slušně, pouze větší únava při námaze, KO v normě. Je lepší komunikace s pacientem, radost z poklesu markerů, smíření s postupem léčby v onkologické ambulanci. Kožní projevy podobné akné nejsou tak výrazné, pacient edukován v péči o pokožku a o možnosti dalších nežádoucích účinků. Dále léčba pokračuje v monoterapii Erbituxem v týdenním podání 400 mg Erbituxu. Markery CEA 7,5 C19-9 10,1. Pacient prodělal na naší ambulanci celkem 3 série chemoterapie Campto + Erbitux a dále pokračuje v monoterapii Erbituxem. Markery se stabilizovaly, pozitivní je změna v jeho psychickém stavu.

Závěr

Avastin a Erbitux jsou jedny z prvních prostředků CBL, kterými se podařilo zlepšit výsledky dosavadní chemoterapie u nádorů kolorekta. Byly zařazeny do standardní léčby u generalizovaného kolorektálního karcinomu, kde lze dosáhnout prodlouženého paliativního účinku. Jejich předností je příznivý poměr účinnosti x bezpečnosti. Tato léčba by měla být indikována u pacientů ve vynikajícím status performance se šancí na delší přežití. Budoucností cílené biologické léčby však nepochybně nebude pouze paliativní léčba metastazujícího nádorového onemocnění, ale i léčba adjuvantní a neoadjuvantní s kurativním záměrem.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008