Naše skúsenosti s detekciou mutácií génu RAS v DNA izolovanej z parafínových rezov biopticky vyšetrovaného tkaniva pacientov s kolorektálnym karcinómom

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ IV.

Číslo abstraktu: 043

Autoři: Mgr. Petra Tilandyová, Ph.D.; MUDr. Michal Kalman; RNDr. Gabriel Minárik, Ph.D.; Doc. RNDr. Zora Lasabová, Ph.D.; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Úvod: Kolorektálny karcinóm často a rýchlo metastázuje (mCRC) a patrí medzi najčastejšie zhubné nádorové ochorenia v našej populá­cii. V manažmente pacientov sa využívajú nové modality tzv. cielenej liečby blokády EGFR re­ceptora anti-EGFR monoklonovými protilátkami. Ich indikovanie si sprvu vyžadovalo „len” imunohistochemický dôkaz expresie EGFR proteínu v biopticky vyšetrovanom tkanive CRC, neskôr sa ukázal významnejší stav génov rodiny RAS, a to KRAS a recentne aj NRAS. Stanovenie ich mutačného stavu má prediktívny význam, lebo prípady s mutovaným stavom sú rezistentné na liečbu EGFR inhibítormi. Celkovo približne 40 % pacientov s mCRC nesie mutácie v exóne 2 a 3 génu KRAS v kodónoch 12, 13 a 61, ktoré boli do­teraz testované rutinne aj na našom pracovisku. Ďalších 10 15 % pacientov môže mať iné novo testované mutácie, a to génu KRAS v exóne 4 v kodónoch 117 a 146, alebo génu NRAS v exó­noch 2 4 v kodónoch 12, 13, 59, 61, 117 a 146.

Metódy: Na základe požiadaviek onkolo­gickej praxe sme doplnili existujúce doterajšie možnosti detekcie mutácie génu KRAS v DNA izolovanej z parafínových rezov biopticky vyše­trovaného tkaniva o analýzu mutácií v exóne 4 génu KRAS a o vo všetkých troch exónov génu NRAS. Po testovaní rôznych analytických modalít a validácií nových analýz sme do rutinnej praxe zaviedli uvedené doplnenie testov pomocou analyzátora Cobas® Z 480, ktorý uskutočňuje detekciu mutácie analýzou krivky topenia Tm pomocou hybridizačných sond. V práci pred­kladáme výsledky diskutovaných analýz DNA získanej pod kontrolou patológa z biopsií mCRC testovaných v období 11/2008 04/2015.

Výsledky: Od novembra 2008 sme stano­vili mutačný status v géne KRAS a od konca ro­ku 2013 mutačný status v géne NRAS v súbore 3 234 pacientov, pričom pacienti bez mutácie predstavujú 54 % z celkového počtu pacien­tov, pacienti s mutáciou 46 %. V sérii 503 prípa­dov mCRC, v ktorých sme v priebehu obdobia 11/2013 04/2015 v súlade s doteraz existujú­cimi normami testovania stavu KRAS zistili stav tzv. KRAS exón 2 a 3 „wild-type”, sme dodatoč­nou analýzou zmien ostávajúcich exónov KRAS a NRAS zistili: a) mutáciu génu KRAS v kodóne 117 exónu 4 u 6 pacientov (1,2 % prípadov sú­boru), b) mutáciu KRAS v kodóne 146 exónu 4 u 24 pacientov (4,8 %), c) mutáciu génu NRAS v kodóne 12/13 exónu 2 u 24 pacientov (4,8 %), d) mutáciu génu NRAS v kodóne 61 exónu 3 u 15 pacientov (3 %), zatiaľ čo e) v žiadnom prípade sme nezistili mutáciu v kodónoch 117 a 146 exó­nu 4 génu NRAS.

Záver: Zaviedli sme metódu komplexného testovania somatických mutácií génov RAS do­stupnú každému pacientovi s mCRC, ktorého bioptický materiál spĺňa akceptované štandardy testovania. Frekvencia výskytu zistených mutácií v exónoch 4 génu KRAS a v exónoch 2 a 3 gé­nu NRAS v našom súbore je porovnateľná s vý­skytom mutácií udávanom v iných podobných prehľadných analýzach. Výsledky nami imple­mentovaných testov sa stali dôležitým prediktorom cielenej liečby pacientov s mCRC pomocou anti-EGFR monoklonových protilátok.

Táto štúdia bola podporená projektom MZ SR 2012/24-UKMA-1.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2016