Naše skúsenosti s diagnostikou karcinómu prsníka pomocou mikrovlnnej rádiometrie

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Prediktivní faktory II

Číslo abstraktu: 033

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Dušan Malatin; P. Jusko

Karcinóm prsníka je najčastejším onkologickým ochorením v ženskej populácii. Diagnostika tohto ochorenia sa vykonáva samovyšetrením, klinickým vyšetrením, zobrazovacími metódami, cytologickým a histologickým vyšetrením.
U mladších žien je základnou vyšetrovacou zobrazovacou metódou ultrazvukové vyšetrenie a u starších natívna mamografia. Obe metódy žiaľ nedosahujú 100 % hodnoty senzitivity ani špecificity.
Vo svete sa preto vykonávajú štúdie za účelom nahradenia týchto diagnostických metód , alebo metód na zvýšenie hodnôt senzitivity a špecificity. Skúšajú sa nové morfologické metódy ale i diagnostické metódy na podklade metabolickom. Medzi takéto metódy patrí:
  • Mikrovlnná rádiometria
  • Elektromagnetická impedancia
  • Transluminiscencia
V našej praxi sme vyšetrili pacientky pomocou mikrovlnnej rádiometrie. Zamerali sme sa hlavne na vyšetrenie prsníkov. Vyšetrenie absolvovalo 221 pacientok. Štatistickým výpočtom sme zistili 89% senzitivitu a 78% špecificitu.
Záver: Vyšetrenie prsníkov pomocou mikrovlnnej rádiometrie má svoje opodstatnenie a je potrebné zaradiť toto vyšetrenie do algoritmu vyšetrovacích zobrazovacích metód ochorení prsníkovej žľazy.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006