Naše zkušenosti s audity ošetřovatelské péče.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: VIII. Podpůrná a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 064

Autoři: D. Navrátilová; H. Kocourková; Hilda Vorlíčková; PharmDr. Pavlína Zálešáková; R. Šebesta

Pojem kvalita jako stupeň úspěšnosti, se kterým jsou plněny požadavky pacientů, v našem zařízení se stal běžnou součástí slovní zásoby zdravotníků. To co pro jednoho znamená dobrou péči, správný postup, pro druhého může být naprosto nedostačující. Stanovením standardu, jeho prezentací a jeho dodržování dosáhneme nejen kvality ošetřovatelské péče, ale spokojenost našich pacientů. Vlastním auditem uzavřeme kruh představující standard, zda je dobře nastaven, zda je v praxi proveditelný a hlavně dodržován.
Audity jsou nezbytnou součástí dobrého fungování organizace. Potvrzují dobrou praxi a vyzdvihují oblasti, které je třeba dále rozvíjet. Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu.

Systematický proces probíhá

 • dle předem stanovených pravidel s předem definovanými zdroji
 • musí mít předem definovaná kritéria (vůči čemu se srovnává shoda-norma, standard)
 • musí mít stanoven rozsah (podle toho jaký audit je prováděn – celá nemocnice, proces, prvek)
 • musí mít stanoven způsob (studium dokumentace, audit na místě, pohovor…)Nezávislý proces

 • musí zaručovat nezávislost a objektivitu auditorů
 • musí mít stanovena pravidla, která zabrání střetu zájmu(ne auditor z daného pracoviště
 • musí být ošetřeny případné antipatie a úmysly prokázat neshodu za každou cenu
 • musí být zajištěna nestrannostDokumentovaný proces

 • musí probíhat dle předem schválených dokumentovaných postupů
 • musí zajistit prokazatelné formalizované výstupy z audituExistují dva typy auditů

 • Interní – prováděný interními zaměstnanci organizace nebo externí firmou na základě smlouvy. Výsledky auditu využívá pouze auditovaná organizace
 • Externí – prováděné vždy externí akreditovanou firmou. Výsledky auditu využívají i jiné organizaceV MOÚ je vytvořena skupina interních certifikovaných auditorů, která se zabývá vnitřními audity v ústavu podle aktuální potřeby. Před provedením auditu jsou vytvořeny tzv. kontrolní listy, které slouží jako podklad pro provedení samotného auditu.
Cílem sdělení je seznámení s metodikou, vyhodnocováním a výsledky těchto auditů

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007