NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PEMBROLIZUMABEM

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 29

Autoři: MUDr. Taťana Šuková; MUDr. Ilona Procházková; MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Východiska:

Léčba anti PD1 -pembrolizumabem je v současné době indikována v rámci specifického léčebného programu u pacientů s metastazujícím melanomem, u kterých došlo k progresi onemocnění po léčbě anti CTLA4 protilátkou (ipilimumabem). Na našem pracovišti bylo do programu s pembrolizumabem zařazeno zatím 12 pacientů.

Popis případů:

V posteru jsou popsány případy našich pacientů – léčebný režim, procento léčebné odpovědi po 12 týdnech léčby, vedlejší účinky léčby, CT a fotodokumentace jednotlivých pacientů.

Závěr:

Imunoterapie je v současné době novou nadějí pro pacientky s generalizovaným maligním melanomem. Naše zkušenosti odpovídají i závěrům probíhajících studií.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015