Naše zkušenosti s operací štítné žlázy

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Hormonálně aktivní nádory

Číslo abstraktu: 108

Autoři: J. Kalač; M. Kábela; Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Endokrinochirurgie má na I.chirurgické klinice tradici již od založení pracoviště v r.l9l9 .
I když v posledních letech je nosných programů kliniky několik, stále patří operace štítné žlázy a příštítných tělísek mezi časté výkony. K analýze výsledků těchto operací jsme si vytvořili soubor 307 pacientů, operovaných pro onemocnění štítné žlázy. Výsledky si dovolíme předložit v přehledných tabulkách.
Jedná se o 272 žen a 35 mužů (l : 7,7). Nejčastěji se jednalo o pacienty středního věku (celkem 2l2 pacientů bylo v časovém rozmezí 45-65 let), nejstarší pacientka měla 86 let, nejmladší l6 let. Nejvíce nemocných bylo doporučeno k přijetí endokrinologickými pracovišti (226), praktickými lékaři bylo doporučeno k přijetí 67 nemocných, ostatní sporadicky lékaři jiných odborností. V převážné většině případů se jednalo o přesně stanovenou diagnózu a rovněž zcela konkrétně indikovaný rozsah redukce štítné žlázy. Pouze ve 2 případech (0,9%) ponechal endokrinolog rozhodnutí na chirurgovi. Převážnou většinou se jednalo o nodosní strumy - 257 (84%), eufunkční, dobře připravené, proto méně toxické. Vyloženě thyreotoxických nemocných bylo 29, (9,5%). Hashimotovu thyreoiditidu jsme operovali 4x, primární malignita byla shledána 2x. Částečně retrosternální strumy byly u 38 nemocných (l2,4%), 2 byly plně retrosternální s jednou nutností sternotomie. Jak již bylo řečeno, rozsah operace určil prakticky vždy endokrinolog. Celkově bylo provedeno 25l oboustranných thyreoidektomií, (82%), 52 thyreoidektomií jednostranných, (l7%). Sporadicky byly provedeny subtotální resekce oboustranné–3x, jednostranné lx. Jednou byla provedena implantace příštitných tělísek do krčních svalů, lx disekce krčních uzlin.Ve l2 případech (4%) byl synchronně extirpován adenom příštitných tělísek.
Součástí hodnocení byl předoperační ORL nález a komorbidita nemocného.Analýze byly podrobeny okolnosti pooperační drenáže, délka pobytu na odd. JIP, prevence TEN, hojení rány a trvání hospitalizace. Mimořádná pozornost byla věnována komplikacím jak peroperačním, tak zejména pooperačním. Nejsledovanějším bylo postižení zvratného nervu. Oboustranně byl poraněn u 9 nemocných (2,9%), u 5 z nich s nutností tracheostomie (l,6%). Jednostranné postižení bylo u 2 nemocných, z nichž jeden se rovněž podrobil tracheostomii. Těchto celkem ll pacientů mělo dechové potíže a poruchy fonace. l3 pacientů (4,2%) mělo po operaci velmi rychle odeznívající zastřenou fonaci. V těchto případech jsme považovali za příčinu postižení větve n.laryngeus superior. Krvácení z operační rány bylo v 9 případech (3%), s nutností revize u 5 nemocných (l,6%). Jeden z těchto nemocných byl pro závažnost stavu přeložen na odd. ARK, kde 3 poop. den exitoval. Přechodný pokles hladiny kalcia (pod mezní hodnotu 2,0 mmol/l) jsme zaznamenali u celkem l03 nemocných (33.5%).Nejnižší zachycená hodnota byla l,l4 mmol/l. Zajímavé bylo zjištění, že u takto nízké hladiny Ca neměl pacient parestesie. Naopak jsme pozorovali parestesie u hladin Ca kolem 2,0 mmol/l. U celkem 47 (l5,3%) těchto pacientů byly parestesie pozorovány. V l případě vznikl po násilné intubaci otok laryngu, s následným krvácením do operační rány, nutnou revizí , provedením tracheostomatu a překladem na odd. ARK. Z celého souboru během hospitalizace zemřeli 2 nemocní (0,65%).
Jeden na odd.ARK, jedna nemocná pro kardiovaskulární příčinu. Dále jsme podrobili analýze diskrepance mezi přijímací diagnosou a histologickým nálezem. V jednom případě došlo k přehodnocení thyreoiditidy na mikrokarcinom, jednou byla shledána metastaza Grawitzova tumoru, ve 20 případech nodosních strum byla výsledná diagnosa papilární Ca, v 6 případech folikulární Ca a v l případě původně maligní struma byla vyhodnocena dle histologického vyšetření jako struma nodosní.
Závěrem lze konstatovat, že se naše operační postupy při chirurgii štítné žlázy nijak neliší od zvyklostí jiných pracovišť. Neprovádíme rutinní preparaci a identifikaci zvratného nervu.
Jeho postižení se snažíme předcházet pečlivou a jemnou preparací za použití lupových brýlí.
Zásadou je rovněž protekce příštítných tělísek, pečlivé stavění i drobného krvácení a drenáž zbytkových dutin. Operace na štítné žláze provádí na našem pracovišti pouze tým 5 pracovníků, kteří úzce spolupracují s endokrinologickým pracovištěm a plně respektují jejich požadavky. Odměnou je nám probuzený, dobře dýchající a fonující nemocný.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005