Naše zkušenosti s podáváním Xelody u pacientek s pokročilým ca prsu

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P015

Autoři: MUDr. Helena Veselá; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Drahomíra Kordíková

Úvod
Xeloda prokázala vysokou účinnost v monoterapii v léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu po selhání chemoterapeutického režimu zahrnujícího taxany a antracyklíny. Jedná se o perorálně podávaný preparát dobře tolerovaný i staršími pacienty.

Cíl sledování
Cílem našeho sledování bylo zjistit účinnost, toleranci léčby u ambulantně léčených pacientek pro pokročilý ca prsu.

Charakteristika souboru
Naše sledování zahrnuje 38 pacientek , kterým od 9/2000 do 10/2005 byla indikována chemoterapie Xelodou pro pokročilý ca prsu ve věkovém rozmezí 30 až 78 let. Adjuvantní chemoterapii obdrželo 32 pacientek.

Tabulka č.1.
Počet pacientek, kterým byla nasazena Xeloda pro pokročilý ca prsu

2 pacientkám byla indikována Xeloda v 1.řadě chemoterapie pro metastazující karcinom prsu v monoterapii , 2 pacientkám v kombinaci Taxotere.

Tabulka č.2.
Lokalizace metastáz:


Dávkování
V doporučeném dávkovacím schématu jsme podali min. 1 cyklus max..14 cyklů chemoterapie, průměrně 6 cyklů na pacienta.
První projevy nežádoucích účinků se nejčastěji objevily po 3.cyklu aplikace Xelody.Tabulka č.5.


Tabulka č.6.


Výsledky:
Xelodu jsme podávali pacientkám do progrese onemocnění, nebo do doby projevů klinicky závažné toxicity.

Při aplikaci Xelody jako 1.řady chemoterapie pro pokročilé nádorové onemocnění jsme dosáhli výsledků:Léčba byla ukončena u 4 pacientek pro progresi onemocnění, přesto se známkami nemoci pacientky ještě žily kvalitním životem v rozmezí 7 – 13 měsíců.
U 4 pacientek léčba byla ukončena pro projevy toxicity, ale u 3 pacientek byla Xelodou navozena dlouhodobá stabilizace onemocnění.
U 2 pacientek byla navozena PR s kombinovanou chemoterapií Taxotere + Xeloda, nyní pokračujeme Xelodou, pacientky jsou bez známek progrese onemocnění.

Xeloda jako 2.řada chemoterapie pro pokročilý ca prsu:


Léčba byla ukončena u 9 pacientek pro progresi onemocnění, 3 pacientky dosud žijí se známkami onemocnění, 1 pacientka žila kvalitním životem dalších 21 měsíců.
U 4 pacientek byla léčba ukončena pro projevy toxicity, ale u 3 pacientek byla navozena dlouhodobá stabilizace onemocnění, dosud žijí.
2 pacientky pokračují v léčbě Xelodou bez známek progrese onemocnění.

Xeloda jako 3.řada chemoterapie pro pokročilý ca prsu:


U jedné pacientky byla léčba ukončena pro projevy toxicity, žije bez známek nemoci, další pacientka ještě pokračuje Xelodou, t.č. také nejsou přítomny známky nemoci.

Xelodu jako 4.řadu chemoterapie jsme indikovali u 2 pacientek, u jedné po 9 měsících stabilizace onemocnění došlo k progresi, pacientka žije se známkami nemoci.
U druhé pacientky došlo k hypersenzitivní reakci , proto byla léčba ukončena..

Závěr
V období 9/2000 do 10/2005 na našem pracovišti byla indikována chemoterapie Xelodou u 38 pacientek s pokročilým ca prsu. U léčby pokročilého nádorového onemocnění stojí v popředí kvalita života. Xeloda představuje účinný lék s dobrou tolerancí a vhodným perorálním podáváním, které umožňuje pacientkám ambulantní péči a strávit co nejvíc času v domácím prostředí. Léčbu snáší dobře i starší pacientky s četnými komorbiditami.
I přes značnou předléčenost pacientek jsme dosáhli při aplikaci Xelody jako 2.- 4.řady chemoterapie u 2 pacientek CR , u jedné PR a u 22 pacientek dlouhodobou stabilizaci onemocnění. Klinického benefitu bylo tedy dosaženo u předléčených pacientek s pokročilým karcinomem prsu v 86%.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006