NAŠE ZKUŠENOSTI S ROZSAHEM REGRESE TUMORU REKTA PO NEOADJUVANTNÍ LÉČBĚ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVIII. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVIII/185

Autoři: MUDr. Pavel Koželský; MUDr. Vladimír Frýba; MUDr. Jan Ulrych; MUDr. Helena Skálová; MUDr. Katarína Kimleová

Východiska:

Kolorektální karcinom představuje závažný zdravotnický problém v ČR i dalších zemích rozvinutého světa. Incidence karcinomu rekta v ČR v roce 2013 činila 21,3/100 000 obyvatel, zatímco mortalita byla 10,2/100 000 obyvatel. Léčba karcinomu rekta je multimodální, základem potencionálně radikální léčby je vždy adekvátní chirurgický výkon. Koncept totální mezorektální excize (TME) rozhodujícím způsobem zlepšil prognózu pacientů. TME má být provedena u všech tumorů distálních 2/3 rekta, u tumorů proximální třetiny rekta má být mezorektum přerušeno 5 cm pod tumorem. Výjimkou jsou pouze pacienti s karcinomem in situ nebo T1 low-risk tumory. V těchto případech může být indikována lokální excize. Po precizním stagingu nádorového onemocnění jsou tumory rekta klinického stadia 0 a I indikovány primárně k chirurgickému výkonu, zatímco u pacientů ve stadiu II a III je podle současných doporučení primárně indikována neoadjuvantní chemoradioterapie (NCHRT), následovaná chirurgickým výkonem. Cílem neadjuvantní terapie je downsizing i downstaging nádoru. V naší prezentaci jsme se zaměřili na zhodnocení rozsahu regrese tumoru rekta po NCHRT.

Soubor pacientů a metody:

Na základě retrospektivní analýzy období 1/2012-12/2015 bylo na naší klinice operováno 121 pacientů se základní diagnózou karcinom rekta (MKN C20). Celkem 38 pacientů (31,4 %) podstoupilo neoadjuvantní onkologickou léčbu, tedy frakcionovanou radioterapii pánve, ve většině případů v konkomitanci s perorální chemoterapií kapecitabinem. U pacientů, kteří podstoupili NCHRT jsme hodnotili stupeň patologické regrese dle Ryana et al - stupeň 0 (kompletní patologická odpověď), stupeň 1 (střední odpověď - reziduální nádorové buňky či skupiny buněk), stupeň 2 (minimální odpověď - reziduální nádor s fibrózou), stupeň 3 (žádná odpověď či progrese).

Výsledky:

Po zhodnocení stupně regrese dle Ryana v resekčním preparátu u všech 38 pacientů, kteří podstoupily NCHRT, jsme prokázali vysokou četnost léčebné odpovědi a tzv. downsizingu. U 13,2 % pacientů byla navozena kompletní patologické odpověď, u 50 % pacientů došlo k určitému stupni regrese nádoru a u 36,8 % pacientů nedošlo k žádné odpovědi či dokonce k progresi nádoru.

Závěr:

Neoadjuvantní léčba je standardem v léčebné strategii karcinomu rekta stadia II a III. K regresi nádoru díky neoadjuvantní léčbě dochází cca u poloviny pacientů, ke kompletní patologické regresi v průměru u 10-15 % pacientů, čemuž odpovídají i naše výsledky.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016