Naše zkušenosti s vyšetřením sentinelové uzliny u karcinomu těla dělohy.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 051

Autoři: MUDr. Richard Feranec; MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Staníček

Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou s incidencí 30 na 100 tisíc žen. Hlavní léčebnou modalitou je radikální operační výkon, u pacientek s přítomností prognostických faktorů vysokého rizika je indikované provedení aortopelvické lymfadenektomie. Využití metody detekce sentinelové uzliny u zhoubného nádoru těla děložního se proto jeví jako perspektivní.

V souladu s trendem snižování radikality onkologických chirurgických výkonů je cílem studie zhodnotit možnosti detekce sentinelové uzliny u časných stadií karcinomu endometria s využitím hysteroskopické aplikace radiokoloidu a kombinace předoperační lymfoscintigrafie s peroperační detekcí ruční gamasondou.

Od května 2006 do ledna 2010 byl u 21 pacientek s karcinomem endometria předoperačně podán nanokoloid značený techneciem Tc99 Nanocoll (aktivita 100 MBq). Radiofarmakum společně s Patent Blau bylo aplikováno 20 Gauge jehlou pomocí hysteroskopu subendometriálně v den operace. U všech pacientek byla provedena předoperační lymfoscintigrafie. Terapeutický operační výkon následoval za 2 hodiny po podání farmaka v rozsahu abdominální hysterektomie s bilaterální adnexektomií, peritoneální laváží, pánevní a v případě positivity high-risk prognostických faktorů i paraaortální lymfadenektomií. V průběhu operačního výkonu byly sentinelové uzliny detekovány ruční gamasondou.


Výsledky

U 17 z 21 (81%) pacientek dosud zařazených do studie byla identifikována alespoň jedna sentinelová lymfatická uzlina. Průměrně jsme detekovali 2 sentinelové uzliny v rozmezí 1-5.

8 z 17 (47%) pacientek mělo prokázanou sentinelovou uzlinu izolovaně v paraaortální oblasti. Současný výskyt sentinelové uzliny v pánevní a paraaortální oblasti byl nalezen u 1 ze 17 (6%) případů. Celkově u 4 z 9 (44%) případů paraaortální lokalizace sentinelové uzliny byly nalezeny sentinelové uzliny v úrovni nad odstupem a. mesenterica inferior. U jedné pacientky zařazené do studie bylo prokázáno metastatické postižení 3 detekovaných sentinelových uzlin (3 uzliny s mikrometastázou). Lymfatické uzliny neoznačené jako sentinelové byly v daném případě histologicky negativní. Senzitivita a specifita detekce metastatického postižení sentinelových lymfatických uzlin uvedenou metodou je 100%.


Závěr

Detekce sentinelové uzliny u karcinomu endometria s využitím hysteroskopie se jeví jako slibná metoda s potenciálem upřesnění stagingu a snižování radikality operačního výkonu.

Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010