Naše zkušenosti s využitím elastografie v diagnostice karcinomu prsu

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 04

Autoři: MUDr. Martina Třináctá; MUDr. Hana Říčková; MUDr. Vesna Šaponja-Bahnik; MUDr. Marie Švancarová

Elastografie 

- neinvazivní metoda zobrazující elastické vlastnosti biologických tkání 

- obdoba palpačního vyšetření 

- zkoumání odezvy zobrazovaných tkání na silové působení (kPa) 

- různé biologické tkáně mají různou elasticitu, změny elastických vlastností často souvisejí s patologií nebo abnormalitami tkání

 Elasticita tkání

 = tuhost – fyzikálně se popisuje Youngovým modulem pružnosti (kPa) = poměr mezi deformačním napětím a deformací tělesa

 - tuhé tkáně mají větší Youngův modul pružnosti než měkké

 - maligní ložiska vykazují zpravidla větší tuhost než ložiska benigní nebo okolní zdravé tkáně

 Elastografie

 3 kroky:

 1. generování nízkofrekvenčních vibrací pro vyvolání pnutí ve tkání

 2. zobrazení tkáně a detekce pnutí

 3. ze zjištěných výsledků se odvodí parametry pro elasticitu tkání

 Metody elastografie

 1. statická elastografie

 2. dynamická elastografie

 3. elastografie založená na příčných vlnách

Statická elastografie

 - povrch těla je stlačován konstantní silou a z rozdílu obrazů před a po stlačení je určena deformace

 - porovnávají se časové intervaly od vyslání do příjmu UZ vlny před a po stlačení tkáně

 - neposkytuje kvantitativní výsledky, závisí na uživateli

 Dynamická elastografie

 - elasticita je vyjádřena na základě stojatých vln, které se ve tkáni indukují při jejich vibračním zatížení vnějším vibrátorem

 - v tuhé tkáni se vibrační vlny šíří rychleji než v měkké

 -  využití – MRI

Elastografie založená na příčných vlnách

 - shear waves = příčné vlny – vznikají jako odezva elastického odporu tkáně na mechanické vibrace s nízkou frekvencí (asi 50-200 Hz) a  šíří se  tkáněmi v příčném směru

 - zdroj vibrace- pulzy akustického tlaku vytvořené fokusovaným UZ paprskem

 - rychlost šíření příčných vln je nízká (cca 1-10 m/s) a závisí hlavně na elasticitě a hustotě tkání

 - více fokusačních zón UZ paprsku umožňuje vyvolat vznik příčných vln ve více hloubkách

 - výstupem elastografie je ultrazvukový B-obraz překrytý barevnou mapou. Každému bodu tkáně je přiřazena barva, která kóduje jeho elastické vlastnosti.

Barevné mapy v elastografickém obraze Modrá barva – měkká solidní tkáň (normální fibroglandulární tkáň), viskózní tekutina v cystách

 Barevná škála      – tuhá tkáň (maligní)

 Černé výpadky     – čistá tekutina (cysty) – příčné vlny se nešíří

– tuhá tkáň – příčné vlny jsou velmi slabé – jsou tlumeny, rychlá propagace příčných vln do okolí

Elasticita tkání v prsu

 - tuková složka – 18-24 kPa

 - glandulární tkáň – 28-66 kPa

 - fibrozní tkáň – 96-244 kPa

 - cysta – 0 kPa

 - malignita – 22-560 kPa

  Normální tkáň prsu

Cysty

Fibroadenom

 Maligní tumor (IDC)

 Naše zkušenosti

 SuperSonic Imagine Aixplorer

 SonicTouch

 – generování nadzvukového zdroje příčných vln ve tkáni zvyšuje jejich amplitudu a zlepšuje vzdálenost šíření

 Ultrafast zobrazení

 – vysílání rovinných UZ vln do tkáně pro vybuzení celé roviny v jednom okamžiku

 – umožňuje zachycení šíření příčných vln a měření elasticity tkání v kPa

 Pozitivní výsledky elastografie / histologicky potvrzená malignita

 Invazivní duktální adenokarcinom

Inflamatorní karcinom

Invazivní lobulární karcinom

Invazivní duktální karcinom

Invazivní duktální karcinom

Negativní výsledky elastografie / histologicky potvrzená malignita

Mucinozní adenokarcinom

DCIS

Nízce diferencovaný duktální karcinom

Lobulární karcinom

Duktální invazivní karcinom

Pozitivní výsledky elastografie / histologicky potvrzená benignita

 Intraduktální papilom

Fibroza

Fibrocystické změny, mírně floridní duktální hyperplasie, ložisko cikatrizace

Fibrozní změny, duktální hyperplazie

 Floridní duktální hyperplasie a apokrinní metaplasie

 

Negativní výsledky elastografie / histologicky potvrzená benignita

 Duktální hyperplazie, sklerozující adenoza, mikrokalcifikace

Fibrotizace, fokus mastitis obliterans, incip. sklerozující adenosa 

  Sklerozující adenóza v terénu fibrocystických změn 

 Sklerotický FA 

 Shearwaves elastografie 

- kvantitativní informace o elastických vlastnostech tkáně 

- zobrazení nezávislé na uživateli 

- skenování v reálném čase 

- pouze doplňující metoda

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012