NAŠE ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM SELEKTIVNÍCH ANTAGONISTŮ NKI-RECEPTORŮ V RÁMCI ANTIEMETICKÉ LÉČBY GYNEKOLOGICKÝCH MALIGNIT

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Paliativní a podpůrná léčba

Číslo abstraktu: 245

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Eva Holanová; MUDr. Katarína Pitoňáková (Kaššová); MUDr. Alena Filková; MUDr. Petr Zatočil; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Ke standardní antiemetické léčbě gynekologických malignit patří podávání setronů (antagonistů 5-HT3 receptorů) v kombinaci s kortikosteroidy, antiemetiky-prokinetiky (např. metoclopramid), antidopaminergiky (např. prochlorperazin) a benzodiazepiny. Na odd. gynekologické onkologie je perorální vysoce selektivní antagonista neuroendokrinních NKI-receptorů aprepitant podáván od roku 2010. Jeho antiemetický účinek je výrazný zejména u vysoce a středně emetogenních chemoterapeutik (např. cisplatiny, cyklofosfamidu, doxorubicinu, epirubicinu či karboplatiny). Aprepitant v kombinaci s předchozími prepa­ráty výrazně eliminuje nežádoucí projevy chemoterapeutik ve smyslu zvracení a nauzey, s dobrou tolerancí pro pacienty. Působí selektivně na NKI-receptory, kde brání navázání substance P zejména v mozku. Centrálně působí na akutní i opožděnou emezi s posílením antiemetického účinku antagonistů 5-HT3 re­ceptorů a kortikosteroidů. Předností kombinace antiemetik přináší vyšší antiemetickou účinnost v den 1, vyšší účinnost na oddálené zvracení v den 2-5, mož­nost snížení dávky setronů a kortikosteroidů, nižší četnost nežádoucích účinků vyvolaných antiemetiky a finálně i nižší cenu celkově podaných antiemetik v přepočtu na linii podávané chemoterapie. Naše dosavadní zkušenosti jsou velmi pozitivní a selektivní antagonisté NKI-receptorů představují výrazný bene­fit kontroly emetických reakcí u onkologických pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013