Nejnovější data v českém screeningu nádoru prsu

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 05

Autoři: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; MUDr. Helena Bartoňková; Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

V českém programu screeningu nádorů prsu se sbírají data od jeho počátku v lednu 2003. Data jsou akreditovanými screeningovými centry odesílána v jednotné zakódované podobě do Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy University v Brně. Každoroční a letos již devátá konference „Datový audit screeningu nádorů prsu“ se konala 11. 11. 2011 v Brně.

Od ledna 2003 do konce roku 2010 bylo v ČR mamograficky vyšetřeno 3 056 907 žen, u 14 914 participantek byl odhalen zhoubný nádor, drtivá většina z nich v časných stadiích s velmi úspěšnou léčbou a dobrou prognózou. Od roku 2003 do konce roku 2009 měly na pravidelné a bezplatné vyšetření jednou za dva roky nárok ženy ve věkové skupině 45-69 let. Od roku 2010 mají do screeningu přístup všechny ženy starší 45 let bez omezení horní věkové hranice. Účast žen ve screeningu se přehoupla již v roce 2008 přes hranici 50 %. Od té doby účast nevzrůstá. Nejdůležitějším dosavadním přínosem mamografického screeningu je zastavení a postupné snižování úmrtnosti na karcinom prsu.

Aktuální data zveřejněná 11. 11. 2011 udávají, že v roce 2010 dosáhla účast žen zatím nejvyššího konkrétního čísla. Bylo vyšetřeno 538 495 žen. Rovněž počet zachycených karcinomů je ze všech let absolutně nejvyšší. Bylo zachyceno 2 822 nádorů, více než 70 % z nich bylo ve včasném T1 stadiu nebo dokonce Ca in situ (11,5 %!). Mnoho optimistických stadií se také skrývá v další skupině nádorů tzv. neznámé (neměřitelné) velikosti, ty se v datech za rok 2010 objevují ve 14,9 %. Nárůst počtu karcinomů oproti minulým rokům lze přičíst jednak celkově vysoké účasti, ale také premiéře vyšetřování seniorek. Tu musíme hodnotit jako první kolo screeningu, které je typické vysokým záchytem karcinomů. Počty karcinomů zachycených ve screeningu a vysoký počet časných karcinomů ovlivňují celkové počty výskytu nádorů prsu v ČR a proporcí v jednotlivých stadiích. Díky mamografickému screeningu dosahují počty karcinomů ve stadiu T1 již 40 %.

Aktuální pokrytí věkové skupiny 45-69 let činí v roce 2010 51,1 %. Přestože jde o navýšení oproti roku 2009, návštěvnost je nutno hodnotit jako stagnující. Její příčiny jsou dávno analyzovány. Českému screeningu chybí adresné zvaní, běžné ve všech evropských screeningových programech. Současného 50% pokrytí preventivním programem bylo dosaženo úsilím gynekologů, praktických lékařů a osvětou vedenou různými subjekty i samotnými radiology – mamodiagnostiky.

Přestože dosažení současné návštěvnosti bez zvacích dopisů je možno hodnotit pozitivně, kriteria požadovaná v rámci Evropy naplněná nejsou.  Screening přináší nejlepší výsledky, pokud se ho pravidelně účastní více než 70 %, ideálně 80 % žen. Takové účasti bez programu adresného zvaní nelze dosáhnout. Například v sousedním Německu si mohou zvát sami radiologové, data jsou jim poskytnuta z registru obyvatel.

Česká zkušenost ukazuje, že pokud žena jednou do screeningu vstoupí, zůstává v něm, i když s určitou mírou prodlevy mezi jednotlivými vyšetřeními. Data z roku 2010 deklarují, že z celkového počtu vyšetřených 538 495 žen bylo poprvé vyšetřeno 130 179 žen, opakovaně přišlo 408 316 žen. Z nově vyšetřených je 52 tisíc žen  starších než 70 let, kterým byl umožněn screening poprvé. Optimistické je zjištění, že nejvyšší účast je ve věkové skupině 45-49let. Tento trend se každoročně opakuje. Mladší ženy vnímají prevenci jako součást péče o sebe samu.

Sbíraná data rovněž ukazují pokrytí screeningem v jednotlivých regionech. Screening má nejvyšší návštěvnost v kraji Vysočina s pokrytím 69 %, těsně následuje Jihomoravský kraj s 62 %. Nejmenší provyšetřenost žen screeningem je opakovaně v Praze a Ústeckém kraji – přibližně 45 %.

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012