Nejnovější trendy v přežití onkologických pacientů v datech Národního onkologického registru ČR – výsledky projektu CZ-ONCO(Q).

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Téma: 02. Klinické registry

Číslo abstraktu: 017

Autoři: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

   Shrnutí

   Klíčovým parametrem v hodnocení výsledků léčebné péče v onkologii je přežití pacientů, které je nezbytné rovněž pro analýzy prevalence onemocnění a celkové populační zátěže. Tento příspěvek shrnuje analýzy 5letého relativního přežití dosahovaného u onkologických pacientů v ČR, které jsou vypočteny na základě populačních dat Národního onkologického registru, a to:

  1. na souboru všech pacientů s nenulovým přežitím a
  2. na souboru pacientů s kompletní diagnostikou a zaznamenanou protinádorovou léčbou. Prvně jmenovaná analýza je reprezentativním rozborem epidemiologické situace v ČR, zatímco druhý soubor pacientů představuje reprezentativní základnu hodnocení výsledků onkologické péče a takto odhadnuté hodnoty přežití lze považovat za nosný indikátor kvality protinádorové péče v ČR.

   Úvod

   Využití dat pro sledování výsledků a kvality léčebné péče je dnes již nedílnou součástí moderní medicíny (Berrino a kol., 2007; Coleman a kol., 2008). Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) se spolu s dalšími partnery snaží zpracovávat dostupné informační zdroje týkající se péče o onkologické pacienty v ČR. Cílem tohoto sdělení je představit datové a metodické zázemí pro hodnocení populačního přežití českých onkologických pacientů a doložit nejnovější trendy v přežití onkologických pacientů na datech Národního onkologického registru (NOR).

   Národní onkologický registr ČR jako zdroj dat o přežití onkologických pacientů

   Národní onkologický registr (NOR) je jedním z hlavních registrů Národního zdravotnického informačního systému ČR (NZIS). NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Systematický celoplošný sběr dat NOR probíhá od roku 1976 a jeho databáze obsahuje přibližně 1,7 mil. záznamů. Údaje, které poskytuje, jsou nedílnou součástí optimalizace komplexní onkologické péče v ČR a národního onkologického programu ČR. Časově aktuální soubor dat NOR definovaný pro období 1995–2008 obsahuje záznamy od více než 800 000 pacientů.

   Metodologie hodnocení populačního přežití a její implementace v ČR

   Přežití onkologických pacientů je v ČR hodnoceno v souladu s mezinárodními metodickými standardy, cílovým parametrem je 5leté relativní přežití (Ederer a kol., 1961). Relativní přežití kalkulujeme jako poměr pozorovaného přežití a tzv. očekávaného přežití (vyjadřuje mortalitu v obecné populaci, která odpovídá sledované skupině pacientů věkem a pohlavím). Největší výhodou relativního přežití je fakt, že pro jeho výpočet není nutný detailní záznam příčin úmrtí u jednotlivých pacientů. Samotný výpočet relativního přežití ale ještě není zárukou srovnatelnosti přežití v různých populacích onkologických pacientů, a to zvláště v případě, kdy se srovnávané populace liší svou věkovou strukturou. Z tohoto důvodu odhadujeme věkově specifické hodnoty 5letého relativního přežití, které následně vážíme dle vah příslušných jednotlivým věkovým kategoriím (Brenner a Hakulinen, 2003). Pro účely tohoto příspěvku jsme nastavili váhy na základě věkové struktury onkologických pacientů diagnostikovaných v ČR v období 2005-2008.

    Analyzovaný soubor pacientů

   Soubor využitý v tomto příspěvku pro hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR splňuje dvě následující kritéria:

   Nenulová hodnota času přežití – záznamy o pacientech s nulovou hodnotou přežití logicky nevedou k věcně relevantní informaci o přežití léčených pacientů (jedná se zejména o pacienty diagnostikované jako DCO nebo na základě pitvy).

   Věk 15 a více let – nádory v dětském věku nelze z hlediska hodnot přežití označit za srovnatelné s nádory dospělých, proto byla analýza přežití prezentovaná v tomto příspěvku omezena na pacienty starší 15 let.

   V analyzovaném souboru záznamů NOR lze identifikovat níže popsané skupiny pacientů s různou interpretační hodnotou: Soubor 1, který pokrývá všechny onkologické pacienty s nenulovým přežitím a který lze označit za epidemiologicky reprezentativní. Přežití spočítané na této skupině pacientů bude odpovídat reálné situaci přežití v souvislosti s onkologickými diagnózami v ČR, ovšem bez přímého vztahu k diagnostice a protinádorové léčbě.

Soubor 2 zahrnující pacienty s úplnou diagnostikou, kteří prokazatelně prošli protinádorovou léčbou a jsou tak reprezentativní vzhledem k hodnocení kvality léčebné péče v ČR.

   Hodnoty přežití onkologických pacientů v ČR

   Byly vypočítány hodnoty 5letého relativního přežití onkologických pacientů v ČR:

   Hodnoty pro soubor všech pacientů s nenulovým přežitím, tedy i těch, kteří neprodělali protinádorovu terapii, uvádí tabulka 1.

   Referenční hodnoty pro soubor pacientů, kteří skutečně prodělali protinádorovou terapii, uvádí tabulka 2.

   Nejvýraznější zlepšení v 5letém relativním přežití všech pacientů s nenulovým přežitím v období 2000-2008 lze pozorovat u karcinomu prostaty (+11.8 %), nosohltanu (+6.6 %), ledviny (+5.5 %), tlustého střeva a konečníku (+5.4 %), jícnu (+4.4 %), prsu (+4.2 %) a štítné žlázy (+3.8 %). Další diagnózy, u nichž lze pozorovat statisticky významné zlepšení 5letého relativního přežití, jsou melanom, karcinom žaludku, slinivky břišní, plic, hrdla děložního, vaječníku a močového měchýře. Hodnoty a trendy 5letého relativního přežití u jednotlivých diagnóz vypočtené pro všechny pacienty s nenulovým přežitím a pro pacienty léčené protinádorovou terapií spolu silně korelují. Nejmarkantnější zlepšení v 5letém relativním přežití léčených pacientů lze pozorovat u pacientů diagnostikovaných s karcinomem prostaty (+13.6 %), nosohltanu (+7.1 %), ledviny (+6.7 %), tlustého střeva a konečníku (+5.1 %), prsu (+4.3 %), jícnu (+4.2 %), štítné žlázy (+3.1 %) a melanomem (+3.1 %).

   Při hodnocení časových změn v 5letém relativním přežití počítaným pro data bez členění na klinická stadia je třeba brát v úvahu fakt, že rozdíl mezi obdobími může souviset se změnou v zastoupení klinických stadií onemocnění. Tudíž celkové hodnoty 5letého přežití, prezentované bez stratifikace na klinická stadia, nelze mezi jednotlivými diagnózami jednoduše srovnávat. Dále je nutné poznamenat, že každý bodový odhad 5letého přežití je nutné doplnit jeho 95 % intervalem spolehlivosti. Variabilita odhadu je ovlivněna počtem pacientů a samozřejmě také heterogenitou přežití v rámci hodnocené skupiny. Relativně vysokou variabilitu odhadu přežití vykazují u českých dat pouze méně časté novotvary vulvy a vaginy (C51-C52).

   Závěr

   Příspěvek prezentuje hodnoty 5letého relativního přežití dosahované v ČR u dvou jasně definovaných skupin onkologických pacientů. První skupinou je soubor všech pacientů s nenulovým přežitím, tedy i těch, kteří neprodělali protinádorovu terapii; druhou skupinou je soubor pacientů, kterým byla provedena kompletní diagnostika a kteří prošli protinádorovou léčbou (dle záznamů NOR). Pozitivní zprávou je, že u řady diagnóz lze pozorovat statisticky významné zlepšení hodnot 5letého relativního přežití v období 2000-2008.

Diagnóza
2000 – 2004
2005 – 2008
Rozdíl v %
5leté relativní přežití (%)
95 % IS
5leté relativní přežití (%)
95 % IS
Dutina ústní
47.5
42.9-52.1
46.9
42.1-51.6
-0.6
Nosohltan
33.3
28.6-38.1
39.9
34.9-45.0
6.6
Jícen
8.1
5.5-11.6
12.5
9.3-16.3
4.4
Žaludek
18.8
16.7-20.9
22.0
19.6-24.4
3.2
Tlusté střevo a konečník
47.0
45.7-48.4
52.4
51.0-53.8
5.4
Játra
4.0
2.6-5.9
4.8
3.2-6.8
0.8
Žlučník
9.5
7.6-11.6
10.5
8.4-12.9
1.0
Pankreas
3.8
2.9-5.0
4.7
3.6-6.0
0.9
Hrtan
53.1
48.2-57.8
53.8
48.8-58.7
0.7
Průdušky a plíce
9.1
8.4-9.9
10.8
9.9-11.7
1.7
Melanom
80.5
77.5-83.3
83.7
80.9-86.3
3.2
Prs
77.7
76.2-79.2
81.9
80.5-83.3
4.2
Vulva a vagina
52.0
44.6-59.0
51.6
43.4-59.3
-0.4
Hrdlo děložní
66.0
63.1-68.8
68.3
65.1-71.4
2.3
Tělo děložní
79.1
76.8-81.3
80.6
78.1-82.9
1.5
Vaječník
41.5
38.6-44.5
43.5
40.4-46.6
2.0
Prostata
72.0
69.7-74.2
83.8
81.9-85.6
11.8
Varle
92.3
90.0-94.1
94.3
92.2-95.8
2.0
Ledvina
58.3
55.9-60.6
63.8
61.4-66.1
5.5
Močový měchýř
69.1
66.4-71.6
71.9
69.2-74.4
2.8
Štítná žláza
91.1
87.9-93.8
94.9
92.2-97.2
3.8

95 % IS: 95 % interval spolehlivosti

Tabulka 1. Hodnocení 5letého relativního přežití onkologických pacientů v ČR.

Výsledky na souboru dat NOR č.1: všichni pacienti zaznamenaní v daném období s nenulovým přežitím podle diagnózy.

Diagnóza
2000 – 2004
2005 – 2008
Rozdíl v %
5leté relativní přežití (%)
95 % IS
5leté relativní přežití (%)
95 % IS
Dutina ústní
51.3
46.2-56.3
51.3
45.9-56.5
0.0
Nosohltan
36.2
30.8-41.7
43.3
37.6-48.9
7.1
Jícen
11.9
7.5-17.7
16.1
11.3-22.0
4.2
Žaludek
30.3
26.9-33.8
31.8
28.0-35.6
1.5
Tlusté střevo a konečník
55.3
53.8-56.9
60.4
58.8-62.0
5.1
Játra
10.3
5.6-17.3
11.0
5.8-18.6
0.7
Žlučník
20.0
15.7-24.9
19.7
15.2-24.7
-0.3
Pankreas
6.1
3.8-9.4
6.9
4.7-9.6
0.8
Hrtan
56.3
51.0-61.4
58.3
52.8-63.6
2.0
Průdušky a plíce
12.9
11.8-14.2
14.4
13.1-15.7
1.5
Melanom
82.4
79.4-85.3
85.5
82.6-88.1
3.1
Prs
80.9
79.3-82.4
85.2
83.8-86.6
4.3
Vulva a vagina
56.4
47.8-64.2
58.2
48.5-67.1
1.8
Hrdlo děložní
71.3
68.1-74.3
72.7
69.3-76.0
1.4
Tělo děložní
83.5
80.9-85.9
83.6
80.7-86.3
0.1
Vaječník
49.1
45.5-52.7
51.1
47.3-54.7
2.0
Prostata
73.0
70.1-75.8
86.6
84.3-88.7
13.6
Varle
92.0
89.5-93.8
94.8
92.6-96.3
2.8
Ledvina
68.3
65.5-71.0
75.0
72.3-77.6
6.7
Močový měchýř
74.8
71.5-77.9
75.6
72.7-78.5
0.8
Štítná žláza
93.6
90.3-96.3
96.7
93.8-98.9
3.1

95 % IS: 95 % interval spolehlivosti

Tabulka 2. Hodnocení 5letého relativního přežití onkologických pacientů v ČR.

Výsledky na souboru dat NOR č.2: pacienti zaznamenaní v daném období a léčení protinádorovou terapií.

Poděkování.

Zavedení mezinárodní metodiky hodnocení přežití onkologických pacientů v ČR je výstupem projektu CZ-ONCO(Q), který výzkumným grantem podpořila společnost Novartis s.r.o.

Literatura

  1. Berrino F., DeAngelis R., Sant M. et al. (2007). Survival for eight major cancers and all cancers combined for European adults diagnosed in 1995-99: results of the EUROCARE-4 study. Lancet Oncology, online in August 21, 2007: http://oncology. thelancet.com.
  2. Brenner, H. and Hakulinen, T. (2003). On crude and age-adjusted relative survival rates. Journal of Clinical Epidemiology, Volume 56, Issue 12: 1185–1191.
  3. Coleman, M., Quaresma, M., Berrino, F., Lutz, J., De Angelis, R., Capocaccia, R., Baili, P., Rachet, B., Gatta, G., Hakulinen T. et al. (2008). Cancer survival in five continents: a worldwide population-based study (CONCORD). Lancet Oncology, Volume 9, Issue 8, Pages 730 – 756.
  4. Ederer, F., Axtell, L. M. and Cutler, S. J. (1961). The relative survival rate: A statistical methodology. National Cancer Institute Monograph; 6: 101–121.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012