NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC (NSCLC) V ČESKÉ REPUBLICE (ČR) - MINULOST, AKTUÁLNÍ STAV A VÝHLED DO BUDOUCNA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 132

Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

 V České republice bylo dle dat NOR v letech 2004-2008 diagnostikováno 4 686 karcinomů plic a z toho se v 65,9 % jednalo o NSCLC. U mužů bylo v datech NOR celkově zjištěno 39 %> spinocelulárních karcinomů, u žen pak 23 %>, adenokarcinomů 16 %> u mužů a 25 %> u žen. Více než u 50 %> nemocných se jedná o one­mocnění stadia IIIB a IV, kdy nepřichází v úvahu chirurgická léčba a zvažována je chemoterapie, léčba biologická, v některých případech radioterapie. Před rokem 1980 byl NSCLC považován za nádor, který chemoterapii odolává. V letech 1980-1990 se do léčby zavedly platinové deriváty a procento léčebných odpovědí vzrostlo.V 90. letech 20. století byla do léčby zařazena tzv. cytostatika III. generace (paklitaxel, docetaxel, vinorelbin, gemcitabin). Od roku 2010 je v první linii léčby adenokarcinomu a velkobuněčného NSCLC indikován pemetrexed v kombinaci s cisplatinou. Pokrok v léčbě NSCLC přinesly preparáry bio­logické léčby. Nejprve inhibitory tyrozinkinázy receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) - erlotinib a gefitinib - a monoklonální protilátka proti EGFR - cetuximab. V roce 2005 byla v ČR stanovena úhrada pro erlotinib. Je indikován po selhání první anebo druhé linie chemoterapie. Data z ČR, která bu­deme prezentovat, jsou výrazně lepší než výsledky registrační studie a také lepší než v dalších zemích. V ČR je pro léčbu 1. linie NSCLC u nemocných s průka­zem aktivačních mutací genu EGFR od února 2011 indikován gefitinib a výsledky této léčby v ČR jsou zcela srovnatelné s výsledky studií, budeme prezentovat.

Vroce 2012 byly publikovány výsledky léčby afatinibem, který významně prodlužuje dobu do progrese v porovnání s nejlepší standardní chemoterapií. Dal­ším biologickým preparátem je protilátka, která blokuje receptor vaskulárního endoteliálního růstového faktoru - bevacizumab. V ČR je indikován společně s chemoterapií na bázi platiny v 1. linii léčby nemocných s adenokarcinomem, u kterých není nádor lokalizován centrálně. Dosažené výsledky léčby v ČR jsou také lepší než data z registračních studií. Dalším z preparátů biologické léčby je crizotinib - selektivní inhibitor ALK (anaplastické lymfom kinázy) a jejích onkogenních variant (ALK fúze a vybrané ALK mutace), který prokázal klinickou aktivitu u pacientů s NSCLC EML4-ALK pozitivních. Zatím nemá v ČR stanove­nou úhradu. Léčba pokročilých stadií NSCLC, u kterých byla v minulosti jakákoliv léčba považován za neúčinnou, prodělává v posledních letech prudký roz­voj. Nejlepších výsledků je dosaženo u těch nemocných, kteří mohou být léčeni dle prediktivních znaků.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013