NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC V ROCE 2015

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXI. Nádory hrudníku, plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXI/ 28

Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

V 90. letech 20. století byla do léčby NSCLC zařazena tzv. cytostatika III. generace (paclitaxel, docetaxel, vinorelbin, gemcitabin). V současné době je snahou pro NSCLC vybrat lék, u něhož je prokázáno, že je účinný u nádoru, který nese určité morfologické a/ nebo molekulárně genetické znaky. Tento přístup se uplatňuje nejvíce u adenokarcinomů. Právě na základě morfologické diagnózy je od roku 2010 v první linii léčby adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu indikováno podání antifolátu pemetrexedu v kombinaci s cisplatinou. Pemetrexed je dále indikován k pokračovací udržovací léčbě NSCLC jiné než převážně dlaždicobuněčné histologie. V léčbě pokročilého NSCLC jsou v současnosti využívány inhibitory tyrozinkinázy EGF receptoru (EGFR) – erlotinib a gefi tinib. Léčba po stanovení diagnózy je indikována u nemocných s průkazem aktivačních mutací genu EGFR. Oba preparáty se podávají perorálně. U 70 % pacientů s NSCLC a pozitivní aktivační mutací genu EGFR, kteří odpovídají na terapii TKI, není léčba dlouhodobě úspěšná. Vyvíjí se rezistence s mediánem 10 měsíců od zahájení cílené terapie. Preparátem, který vykazuje účinnosti i u rezistentních mutací, je afatinib. Dalším z nových preparátů biologické léčby je crizotinib. Je to selektivní inhibitor ALK (anaplastické lymfom kinázy) a jejích onkogenních variant (fúze a vybrané ALK mutace). Průkaz mutace EML4-ALK je nezbytný pro podání crizotinibu. V současné době je indikován až pro druhou a další linie léčby, podává se perorálně. U nemocných, u kterých došlo při léčbě crizotinobem k progresi, je indikována léčba dalším inhibitorem ALK ceritinibem. Dalším biologickým preparátem užívaným v ČR v léčbě NSCLC je protilátka, která blokuje VEGF, bevacizumab. Je indikován společně s chemoterapií na bázi platiny v první linii léčby nemocných s adenokarcinomem, u kterých není nádor lokalizován centrálně. Velmi nadějným preparátem biologické léčbě je nintedanib. Jedná se o inhibitor angiogeneze, působící na několik cílů, které hrají v regulaci angiogeneze roli. Je indikován v kombinaci s docetaxelem ve druhou linii léčby nemocných s adenokarcinomem. Necitumumab je další nová molekula. Jedná se o plně humánní monoklonální protilátku typu IgG1 s vysokou vazebnou afinitou k extracelulární vazebné doméně EGFR. Necitumumab je první biologickou léčbou pro pacienty s dlaždicobuněčným typem NSCLC. Dalším nadějným preparátem je ramucirumab. Jedná se o plně humánní monoklonální protilátku typu IgG1 proti VEGFR2. Léčba s ramucirumabem představuje novou šanci pro druhou linii léčby nemocných se všemi morfologickými typy NSCLC.

Datum přednesení příspěvku: 8. 4. 2015