Neoadjuvantná chemoterapia u pacientok s karcinómom krčka maternice v štádiu Ib2, liečených na OÚSA v Bratislave v rokoch 1996-2005.

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Ca cervicis uteri a ca ovaria

Číslo abstraktu: 031

Autoři: MUDr. Ladislav Masák, CSc.; MUDr. Peter Babala; MUDr. Peter Mikloš; MUDr. Miroslav Klačko; B. Slabá

Předneseno pod názvem: Neoadjuvantná chemoterapia u pacientok s karcinómom krčka maternice liečených na OÚSA v rokoch 1996-2005.


U pacientok s karcinómom krčka maternice v štádiu IB2 nie je u onkogynekológov konsenzus vo výbere liečby. Zatiaľ čo v USA sa indikuje najčastejšie konkomitantná rádioterapia s chemoterapiou, v Európe sa takéto pacientky liečia primárnou radikálnou hysterektómiou, ale častejšie neoadjuvantnou chemoterapiou, po ktorej nasleduje radikálna hysterektómia. Cieľom chemoterapie u tejto skupiny pacientok je zmenšenie tumoru a sterilizovanie mikrometastáz v regionálnych lymfatických uzlinách.

Na klinike gynekologickej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave sme v rokoch 1996 až 2005 liečili 55 pacientok s karcinómom krčka maternice neoadjuvantnou chemoterapiou, po ktorej nasledovala radikálna hysterektómia, a po operácii absolvovali externú rádioterapiu na oblasť malej panvy. Z tohto súboru sme u dvoch pacientok po otvorení dutiny brušnej konštatovali inoperabilný stav a tri pacientky sa stratili.

Hodnotíme súbor 50 pacientok.
Epidermoidný karcinóm malo 45 (90%) a adenokarcinóm 5 (10%) pacientok.

V histologickom náleze po operácii bola u 11 pacientok zistená infiltrácia parametrií, čo klasifikovalo tieto pacientky do štádia IIB, takže skutočné rozdelenie súboru podľa štádií ochorenia bolo nasledovné: št. IIA – 3 pac. št. IB2 – 36 pac. a št. IIB – 11 pac.

Neoadjuvantná chemoterapia sa podávala v troch režimoch v troch cykloch:
Režim č.1 – Platina s 5 fluorouracilom (32 pac.)

Režim č.2 – Platina s Navelbinom (11 pac.)

Režim č.3 – Bleomycin, Ifosfamid, Platina (7 pac.)

Tri týždne po poslednej chemoterapii nasledovala radikálna hysterektómia sec. Wertheim.- Meigs a rádioterapia na oblasť malej panvy.

Výsledky.

U troch pacientok sme chemoterapiou dosiahli kompletnú remisiu, zmenšenie tumoru o 2/3 u 22 pac., o 1/2 u 5 pac. o 1/3 u 6 pac., nezmenený tumor u 6 pac., u 5 pacientok tento údaj absentoval a 3 pac. boli po konizácii.

Vek pacientok – najmladšie mali 27 rokov a najstaršia 62 rokov.

Pacientky s epidermoidným karcinómom, u ktorých vysoké hladiny markera SCCA sa po chemoterapii dostali pod hodnotu 1,5 ng/ml mali dobrú prognózu.

Pacientky s infiltráciou parametrii (11 pac.) a s metastázami v regionálnych lymfatických uzlinách (6 pac.) malo zlú prognózu a do 3 rokov po liečbe zomreli.

Po vyradení pacientok v št. IIB, 5ročné prežívanie nášho súboru pacientok je 82%, čo je v zhode s údajmi z iných pracovísk vo svete.

V súbore sú 4 lekárky, z ktorých ani jedna neprežila 5 rokov!

Záver
Pri správnom určení štádia ochorenia IB2 a IIA2 je liečebná modalita, neoadjuvantná chemoterapia po ktorej nasleduje radikálna hysterektómia, správnou voľbou. V súčasnosti hľadáme kritériá, na základe ktorých by pacientkam po operácii nebola indikovaná rádioterapia.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2011