Neoadjuvantní chemoradioterapie v léčbě karcinomu rekta: naše zkušenosti.

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 100

Autoři: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Renata Červená, Ph.D.

Úvod
Předoperační radioterapie se souběžně podávanou chemoterapií je na mnoha pracovištích standardním postupem v léčbě lokálně pokročilých (T3,T4, Npoz.), hraničně operabilních a primárně inoperabilních nádorů rekta.

Metody
Retrospektivní hodnocení souboru 33 pacientů, kteří byli léčeni v průběhu roku 2001 ve FN u sv. Anny v Brně, 20 mužů, 13 žen, medián věku 52 let (38-79), PS 0-2.
Chemoterapie 5-fluorouracil/leukovorin byla podávána v průběhu 1. a 4. týdně radioterapie, ta byla aplikována standardní frakcionací do 4400-5000cGy, medián 4650cGy, brzdným svazkem LNAC (15 MeV) izodozní BOX technikou 4 polí v poloze na břiše s naplněným močovým měchýřem po dobu 5-6 týdnů. Po ukončení konkomitantní chemoradioterapie byla v 5-6 týdenní pauze do operace aplikována celkově 3. série chemoterapie.

Výsledky
Předoperační chemoradioterapie byla dobře tolerována, toxicita byla mírná. Makroskopický downstaging hodnocený transrektální sonografií byl zaznamenán u 28/33 pacientů (84,8%). Svěrač šetřící operace byla provedena u 12/33 pacientů (36,4%), kolostomie u 17/33 pacientů (51,5%), u 4/33 pacientů (12,1%) šlo o nález inoperabilní (3 PG, 1 SD), pCR byla u 1/33 pacienta. Při mediánu sledování 31 měsíc (rozmezí 15-36) žilo 23/29 operovaných pacientů (79,8%), 19 z nich bez příznaků choroby, 2 s lokoregionální recidivou, 2 se systémovou diseminací. V době hodnocení souboru byl medián celkového přežití 33,8 měsíce (rozmezí 16-36), 2-leté přežití 82,6%. Zemřelo 10/33 pacientů, 7/33 pro vzdálenou diseminaci, 2/33 pro lokoregionální recidivu, 1/33 pro bronchopneumonii (bez příznaků choroby) s DFS 11,5 měsíce (rozmezí 2-29) a OS 15,5 měsíce (rozmezí 5-28). Byly zaznamenány 2 případy pozdní toxicity gr. III.

Závěr
Neoadjuvantní radioterapie konkomitantně s chemoterapií u lokálně pokročilých, hraničně operabilních či primárně inoperabilních nádorů rekta s následnou chirurgickou intervencí a chemoterapií se jeví účinnou léčbou volby z hlediska redukce výskytu lokoregionální recidivy.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004