NEOADJUVANTNÍ CHEMOTERAPIE U LOKÁLNĚ POKROČILÉHO KARCINOMU PRSU

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 011

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.

Neoadjuvantní chemoterapie u lokálně pokročilého karcinomu prsu je v současné době již standardem.
V současné době je několik režimů, které můžeme použít, jejichž toxicita i efektivita by měla být srovnatelná.
Prezentujeme soubor pacientek, léčených na našem pracovišti v letech 2001–2005.

69 pacientek s příznivým PS: 0–2 medián věku 48 let
IIB 8 pac. 11,6 %
IIIA 38 pac. 55 %
IIIB 22 pac. 31,8 %
Všechny ER negativní, HER 2 status různý, tj. skupina pacientek prognosticky velmi nepříznivá.

LÉČBA
Neoadjuvantní podání TAC 3 série 26 pac. 37,7 %
AC 3 série 37 pac. 53,6 %
GET 3 série 6 pac. 8,7 %

Efekt byl hodnocen klinicky a MG po ukončení 3. série chemoterapie, pokud byla operabilita, následovala operace a adjuvantní léčba včetně radioterapie.
Režimy hodnotíme co do efektu, počtu komplikací akutních i pozdních.
Dle literárních údajů jsou režimy co do efektu i komplikací zhruba srovnatelné.
Dle našich pozorování však jako nejefektnější skutečně vychází neoadjuvantní režim s taxanem.

Akutní toxicita je srovnatelná s režimem se samotným podáváním antracyklinu, nicméně patrné rozdíly jsou v neurotoxicitě přetrvávající i více než rok. U kardiotoxicity se zdá, že závažnější roli hraje i stranové postižení (u lokalizace v levém prsu s následnou radioterapií).

Zhodnocení celkového přežití a času do progrese zatím nelze přesněji provést, výsledky jsou pouze předběžné.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005