NEOADJUVANTNÍ LÉČBA HORMONÁLNĚ INDEPENDENTNÍHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU U PACIENTKY S TRIPLICITOU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XIII/ 248

Autoři: MUDr. Denisa Vitásková; MUDr. Zuzana Vlachová; MUDr. Nora Zlámalová; MUDr. Ivan Šišola; MUDr. Jana Janková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Východiska:

Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Jeho incidence je vysoká a neustále stoupá, ročně je na světě zjištěno asi 1,4 mil. nových případů. Vysoká exprese HER2 je přítomna asi u 18–20 % z nich. Před érou cílené léčby byla zvýšená exprese HER2 u pacientek s karcinomem prsu spojena s nepříznivým průběhem onemocnění. Zavedení humanizované monoklonální protilátky proti HER2 trastuzumabu prognózu těchto pacientek významně změnilo. Pacientky s lokálně pokročilým karcinomem prsu mají vysoké riziko rekurence a medián přežití u tohoto onemocnění je významně nižší než u pacientek s diagnózou lokálně nepokročilého karcinomu. Význam neoadjuvatní léčby je tedy velmi důležitý, do jisté míry může ovlivnit možnosti následného chirurgického výkonu a také prognózu pacientek.

Popis případu:

V naší kazuistice prezentujeme 45letou pacientku s triplicitou. V roce 2005 jí byla provedena parciální mastektomie pro hormonálně dependentní, HER2 negativní karcinom prsu, následovala adjuvantní chemoterapie (celkem 6krát FAC, kumulativní dávka doxorubicinu 600 mg, 300 mg/ m2), radioterapie a hormonální léčba. Kolem Vánoc 2013 si nahmatala rezistenci v levém prsu, histologicky byl verifikován hormonálně independentní, HER2 pozitivní karcinom prsu. U pacientky při vyšetření anémie, výrazně zvýšená hodnota CEA nutí myslet na triplicitní nádorové onemocnění v oblasti gastrointestinálního traktu. Stran karcinomu prsu v plánu podání kombinace týdenního paclitaxelu/ karboplatiny s trastuzumabem (prakticky vyčerpaná dávka antracyklinů). Následně prokázán duplicitní karcinom rekta. Indikována chemoradioterapie, vzhledem k nutnosti současné léčby karcinomu prsu kombinace 5-FU s týdenní dávkou cisplatiny 30 mg/ m2 a týdenním trastuzumabem, po chemoradioterapii paclitaxel/ karboplatina a trastuzumab. V červnu 2014 pacientka prezentována na mezioborovém semináři, indikována nízká resekce. Současně indikována parciální mastektomie pro karcinom vlevo, zde úplná klinická odpověď. Prokázána patologická kompletní odpověď v prsu, po neoadjuvantní léčbě stadium karcinomu rekta yT2-3N0. Následně indikována adjuvantní radioterapie.

Závěr:

I přes vyčerpání dávky antracyklinů došlo u pacientky po léčbě paclitaxel/ karboplatina s trastuzumabem ke kompletní patologické odpovědi. Kompletní patologická odpověď je považována za nejvýznamnější prognostický faktor u pacientek s karcinomem prsu. Několik klinických studií prokazuje signifikantní souvislost mezi dosažením kompletní patologické odpovědi a prodloužením doby přežití bez progrese i prodloužení celkové doby přežití.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015