NEOADJUVANTNÍ RADIOTERAPIE V KOMBINACI S KAPECITABINEM V LÉČBĚ ADENOKARCINOMU REKTA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 096

Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Marek Urbanec; MUDr. Antonín Blüml; MUDr. Jana Cvejnová; MUDr. Renata Emmerová; MUDr. Věra Hejzlarová; MUDr. Jiří Chalupa; MUDr. Ivo Stankuš; MUDr. Kateřina Ťukalová; MUDr. Magda Macháňová; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Východiska:

Předoperační chemoradioterapie patří mezi standardní léčebné postupy v léčbě adenokarcinomu rekta u T3-4 onemocnění nebo v případě kli­nicky postižených lymfatických uzlin. V letech 2006 až 2009 jsme léčili předoperační radioterapií v kombinaci s kapecitabinem 59 nemocných. Celkem 40 pacientů bude hodnoceno v rámci BOD 2013. Ostatní nemocní nebyli hodnocení (byli po ukončení chemoradioterapie předání do spádových onkologických ambulanci).

Soubor pacientů a metody:

Celkem bylo hodnoceno 25 mužů a 15 žen klinického stadia II (55 %) a III (45 %). Histologicky byl v biopsii všech nemocných nalezen tubulární adenokarcinom. Grade II byl stanoven nejčastěji (72,5 %). Lokalizace tumoru do 5 cm a mezi 5 a 10 cm byla stejná (47,5 %). Všichni nemocní byli ozařo­váni normofrakcionaci 2/44 Gy ve 22 frakcích. Jako ozařovací technika byla použita konformní radioterapie (3D-CRT). Kapecitabin byl podán v dávce 825 mg/m2, celkem 2 aplikace denně po celou dobu radioterapie. Za 4-6 týdnů po ukončení konkomitantní chemoradioterapie byl indikován chirurgický výkon.

Výsledky:

Všichni nemocní byli operováni. Celkem 25 předních nízkých resekcí, 15 abdominoperineálních amputací. Downstaging byl popsán u 26 (65 %) nemocných (z toho 7,5 % patologických kompletních remisí). Stacionární nález u 8 (20 %) a progrese u 6 (15 %) pacientů. Při mediánu follow-up 39 měsíců bylo u 8 nemocných (20 %) zjištěna lokální recidiva onemocnění, u 12 (30 %) pacientů byla zjištěna vzdálená diseminace. Celkem 14 nemocných zemřelo (35 %) k 31. 1. 2013. 3leté pře­žití bez známek nemoci (DFS) bylo u 55 % pacientů. Celkové 3leté přežití (OS) bylo v 90 % případů. Medián celkového přežití a přežití bez známek nemoci nebyl k 31. 1. 2013 dosažen. Jako nejvýraznější prognostický znak se jeví histologický grade a předoperační hodnota CEA. Ani u jednoho nemocného nebylo přerušení léčby z důvodu akutní toxicity chemoradioterapie. Anémie Gr I byla zjištěna u 9 (22,5 %) nemocných, Gr II u 8 (20 %) nemocných. Leukopenie Gr I byla zjištěna v 8 případech (20 %), Gr II u nemocných (5 %). Jedna nemocná (2,5 %) měla vyjádřenou trombocytopenii Gr II.

Závěr:

Konkomitantní neoadjuvantní chemoradio­terapie adenokarcinomu rekta patří mezi standardní léčebné postupy. V kombinaci s kapecitabinem patří předoperační ozáření mezi účinnou dobře tolerovatelnou ambulantní léčbu. Mnoho klinických studií (např. NSABP-R04) neprokázalo noninferioritu kapecitabinu s 5-fluorouracilem. V dnešní době se v rámci KOC Libe­rec stala neoadjuvantní radioterapie v kombinaci s kapecitabinem standardním léčebným postupem v léčbě rektálního adenokarcinomu klinického stadia II a III.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013