Nestátní, úzce specializované onkologické pracoviště v rámci KOS

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace onkologické péče a komunikace s veřejností

Číslo abstraktu: 003

Autoři: MUDr. Václav Pecha

Onkochirurgické oddělení DTC Praha a.s. vzniklo v září 2002 jako úzce specializované oddělení zaměřené na diagnostiku a léčbu karcinomu prsu. Jeho vznik si vyžádala potřeba rychle zajistit další péči o stále narůstající počet pacientek diagnostikovaných v Mamma centru DTC prim. Skovajsové. Na oddělení je novým pacientkám zajištěn komplexní staging, týmová indikace léčby a operace. Přímo na oddělení je jim dle potřeby podána neoadjuvantní, nebo adjuvantní chemoterapie. Dále je zajištěna léčba zářením a pro všechny pacientky následná dispenzarizace. A cílená rehabilitace. Od roku 2003 byla péče rozšířena ještě o diagnozu ca GIT se stejnou náplní činnosti.
Úzké propojení mammodiagnostického oddělení a onkochirurgického oddělení v jedné budově zajišťuje stálý přísun nových pacientek. Pro screening akreditované Mamma centrum pracuje stylem integrované diagnostiky s minimální „door to diagnosis time“ :, což v praxi znamená, že základní potřebná vyšetření v rámci screeningu i diagnostického procesu jsou provedena vždy v jeden den, pacientka odchází s nálezem v ruce pro svého odesílajícího lékaře. V případě podezření na patologický proces je v témže dni, nebo nejpozději do týdne provedena předléčebná ověřovací či diagnostická core: biopsie nebo vakuová biopsie (viz doporučení EUSOMA). Plně vyšetřená, poučená pacientka je předána terapeutickému týmu onkochirurgického oddělení. Z více jak 120 screeningových a diagnostických mammografií se prakticky denně rekrutují dva nové případy onemocnění karcinomem prsu u žen, které potřebují onkologickou léčbu a následnou dispenzarizaci.
Právě jednoduchá a rychlá dostupnost mamografických a sonografických výkonů výrazně zkvalitňuje následnou léčbu a umožňuje pravidelné kontroly pacientek během chemoterapií, před i pooperačně. Je vypracován zcela přesný systém a postup kontrol odpovědi nádoru na chemoterapii u primárně inoperabilních nádorů, nebo nádorů, které jsou z jiných důvodů indikovány k neoadjuvanci.
V rámci 23 lékařských odborností existujících v DTC má pacientka až na vlastní chirurgický výkon a radioterapii vše potřebné pod jednou střechou. Akreditovaná biochemická laboratoř dodá základní potřebná vyšetření během několika hodin Interní ambulance zajišťují jednak předoperační vyšetření jednak EKG a sono srdce při kardiotoxických chemoterapeuticých režimech Pacientky s počínajícími neuropatickými projevy po aplikaci Taxanů jsou vyšetřeny a pokud to stav vyžaduje, také léčeny a dále kontrolovány na neurologickém pracovišti. V rámci DTC je rovněž k dispozici léčebna dlouhodobě nemocných.
Zcela přesně je rovněž vypracován systém dispenzárních kontrol. Jsou stanovena potřebná vyšetření v přesném algoritmu. Elektronická a tištěná dokumentace je kdykoliv k dispozici a zaručuje možnou kontrolu diagnostických úvah a léčebných procesů.
V dnešní podobě má onkochirurgické oddělení DTC Praha a.s. 2 ambulance onkologické, l ambulanci onkochirurgickou, l0 lůžek stacionáře a oddělení rehabilitační specializované na lymfodrenáže. Na oddělení pracuje jeden lékař se specializací chirurgie a onkologie a dvě lékařky se specializací onkologie a radioterapie. Léčebné indikace jsou prováděny v pracovním týmu. Operace jsou prováděny na gynekologickém oddělení ÚVN a v poslední době i na gynekologické klinice FN Bulovka. Počet operovaných se postupně zvyšoval a v roce 2005 dosáhl 440 pacientek.
Z uvedeného počtu bylo pouze 82 pacientek /18%/ operováno pro nezhoubný nález. Ve většině případů se však jednalo o prekancerozy v užším slova smyslu, nebo suspektní mikrokalcifikace.
Celkově docilujeme více jak 75 % konzervativních chirurgických zákroků a to včetně operací po neoadjuvantní chemoterapii.
V roce 2005 bylo zahájeno
  • 97 neoadjuvantních chemoterapií
  • 75 adjuvantních chemoterapií

V roce 2005 bylo po neoadjuvanci operováno 72 pacientek
Z toho bylo provedeno 50 konzervativních výkonů a 22 ablací což je 69% ku 31%

Od září 2002 bylo na rehabilitačním oddělení provedeno včetně externích pacientek 14 979 manuálních lymfodrenáží a 18 759 přístrojových lymfodrenáží.
Souběžně s rozvojem onkochirurgického oddělení se rozrůstá Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu. Toto sdružení bylo založeno v roce 1999 patnácti prvními pacientkami diagnostikovanými v DTC a léčenými tehdy ještě na Gyn. klinice FNKV.
Na první valné hromadě bylo 80 přítomných. Dnes má toto, v republice největší sdružení, více jak 400 členů, má svá centra v Praze, v Brně, v Hradci Královém a poradnu v Přerově. Chystá se otevřít centrum ve Zlíně. Jeho roční rozpočet se pohybuje kolem 2 500 000 Kč.
Výrazně pomáhá pacientkám s řešením problémů v krizovém období jejich života a významně supluje práci lékařů a psychologů.
Pro další zvýšení kvality poskytované péče je důležité dokonalé propojení onkochirurgického oddělení DTC s radioterapeutickým pracovištěm, které by bylo schopno zajistit stabilní, kvalitní léčbu zářením pro takto velký počet pacientů z jednoho pracoviště.
Tomu odpovídá myšlenka vzniku Komplexníxh onkologických center, kde onkochirurgické oddělení DTC Praha může hrát partnerskou roli specializovaného pracoviště.
Propojením Mamma centra DTC, Onkochirurgického oddělení DTC, jednoho významného radioterapeutického pracoviště a sdružení Mamma HELP v rámci KOS, vznikne plně funkční komplex, který bude schopen ženám postiženým rakovinou prsu v jejich velice složitém životním období pomáhat jak po stránce léčebné, ta i po stránce psychické. Vytvoří se tím nový model úplného, úzce specializovaného zařízení pro pacientky s dg. ca prsu.
Důstojný průběh diagnózy a následné komplexní léčby povede k zajištění dobrých léčebných výsledků a bude mít celorepublikový dosah.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006