Nežádoucí účinky cytostatické léčby C50

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Nelékařská sekce: IV.Blok Nejčastější komplikace související s aplikací chemoterapie, jejich řešení a prevence

Číslo abstraktu: 053

Autoři: Zuzana Sýkorová

Za posledních deset let jsme svědky trvale vzestupného trendu incidence nádorového onemocnění prsu.
V roce 2002 bylo v ČR hlášeno a evidováno přes 5000 nových onemocnění. Drtivou většinu hlášených případů tvoří ženy, onemocnění se ale může vyskytnout také u mužů.

Pacientky tvoří specifickou skupinu s nutným multidisciplinárním přístupem a potřebou bezodkladné léčby.Onemocnění můžeme rozdělit do dvou skupin : neinvazivní a invazivní karcinomy.

Léčebná strategie onemocnění se liší podle typu a rozsahu onemocnění.Rozhodnutí o strategii léčby provádí v Masarykově onkol. ústavu multidisciplinární tým – mammární komise, ve kterém je přítomen chirurg, onkolog, radioterapeut, radiodiagnostik a patolog.Většina pacientek se setká v průběhu léčby s chirurgickým zákrokem, chemoterapií, radioterapií či hormonoterapií.

Cytostatická léčba (chemoterapie) je léčba nádorového onemocnění pomocí cytostatik, speciální skupiny léčiv s nespecifickým protinádorovým účinkem.Kromě žádoucích očekávaných účinků léčby se u pacientek setkáváme často s očekávanými nežádoucími účinky léčby.Proto bývá cytostatická léčba doprovázena podpůrnou léčbou. Vysoká kvalita podpůrné léčby by měla zajistit pacientkám možnost absolvovat intenzivní léčbu a zároveň udržovat na co nejnižší úrovni výskyt nežádoucích účinků.

Vlastní použití chemoterapie v léčbě karcinomu je indikováno pro stádia IB – IIIB jako adjuvantní léčba, ve stadiu III také jako neoadjuvantní léčba. Volba veškerých cytostatiských režimů (včetně paliativních) je prováděna v souladu se Zásadami cytostatické léčby maligních onemocnění České onk. společnosti ČSL JEP (platné od 1.8.2004) a Diagnostikou a léčbou vybraných maligních nádor. onemocnění (kol. autorů MOÚ r.2005) s ohledem na individuální okolnosti, tak, aby přinášela pacientkám co největší benefit (prospěch) z léčby.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky chemoterapie patří poruchy krvetvorby (ve všech složkách), poruchy chuti k jídlu, ztráta vlasů – alopecie, poruchy gonád, postižení sliznic, neurotoxicita, kardiotoxicita, alergické reakce, poškození cév, dále komplikace spojené s centrálními katétry.

Paclitaxel (Taxol, Paxene) – v praxi se setkáváme asi ve 4 – 6 % podání s tzv. hypersenzitivní reakcí. Reakce se nejčastěji vyskytuje v prvních 5 – 10 minutách podávání infuze.Není podmínkou výskyt při prvním podání léku. Reakce se může vyskytovat i při druhém nebo dalším podání. Příčinou reakce je přítomnost velkého množství rozpouštědla v roztoku.

Dalším typickým nežádoucím účinkem taxanů je neurotoxicita, neutropenie a trombocytopenie. Při podávání v režimech á 3 týdny bývá následující den po aplikaci pozorovatelná typická změna – zčervenání v obličeji a pacientky udávají pocit plnosti v břiše. Při podávání ve weekly (týdeních) režimech jsou nežádoucí účinky mírnější.

Docetaxel (Taxotere) – způsobuje myelotoxicitu (s maximem 8. den po podání),alopecii, parestezie, potenciálně hrozí riziko retence tekutin (prev. podání kortikoidů). Metabolity docetaxelu se z těla pacientky vylučují žlučí (stolice).

Cyclophosphamid (Cytoxan, Endoxan)- způsobuje (bez náležité premedikace) nevolnost, potenciálně hrozí urotoxicita, poruchy funkcí gonád.

Epirubicini a doxorubicini (Farmorubicin , Adriblastin) – patří mezi tzv. vezikanty – cytostatické léky s vysokým rizikem poškození tkání při úniku mimo cílovou cévu. Zabezpečení – bezpečného žilního vstupu je první podmínkou správné aplikační praxe při podávání těchto léků. Dále způsobují – alopecii, hematologickou toxicitu, mukositidu, kardiotoxicitu.

Metotrexat (Metotrexát) – způsobuje poruchy krvetvorby, nevolnost, stomatitidu, fotosenzitivitu, konjuktivitidu, akné, zvýšenou krvácivost, poruchy cyklu.

Vinorelbin (Navelbin) – může být příčinou leukopenie, trombocytopenie, anemie, a vysokého rizika závažných změn při extravazaci.

Fluorouracil – nejčastěji způsobuje nevolnost, průjmy, dermatitidu, fotosenzitivní reakci, také alopecii v kombinaci s ostatními cytostatiky

Trastuzumab (Herceptin) – je rekombinantní humanizovaná IgG – kappa monoklonální protilátka : tato látka je u většiny pacientů velmi dobře tolerována.V mimořádných případech se může vyskytnout alergická reakce, případně potenciálně hrozí kardiotoxicita.Je popisován výskyt hypotenze, ale i deprese.

Capecitabin (Xeloda) – prekurzor fluorouracilu : způsobuje zejména trávící poruchy, slizniční toxicitu (afty, průjmy).

Vzhledem k tomu, že cytostatická léčba nebývá vedena jako monoterapie, ale naopak, obvykle jde o kombinaci cytostatických léčiv (dublety, triplety) lze očekávat i kombinaci nežádoucích účinků.
úkoly sester:

  • bezpečně zacházejte s cytostatickými léčivy ve všech krocích procesu přípravy, skladování, transportu, vlastní aplikace ale také likvidace odpadu po aplikaci cytostatických léčiv

  • disponujte mnoha teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi, aby jste dokázaly mimimalizovat rizika a správně reagovat

  • informujte pacienta a zajistěte pro něj optimální podmínky k realizaci léčby

  • sledujte a zaznamenávejte veškeré údaje o probíhající léčbě

  • postupujte podle platných standardů, stanovujte ošetřovatelské diagnózy včetně potenciálních a průběžně informujte lékaře

  • buďte platnými členy týmové kooperace v péči o pacienta

  • průběžně se školte a testujte své vědomosti

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006