Nežiadúce účinky cytostatík – extravazálne podanie

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Nelékařská sekce: IV.Blok Nejčastější komplikace související s aplikací chemoterapie, jejich řešení a prevence

Číslo abstraktu: 054

Autoři: Renata Haladová

Jednou z najzávažnejších komplikácií manipulácie s cytostatikami je extravazálne podanie.
Extravazálne podanie cytostatika radíme medzi naliehavé situácie v onkológii, ktoré vyžadujú okamžitý zásah sestry.
Extravazácia je definovaná ako únik cytostatickej látky do okolitého tkaniva presakovaním alebo vstreknutím látky do tkaniva. Výskyt extravazálneho podania sa vyskytuje u 0,1 až 6% dospelých pacientov. Rozsah poškodenia tkaniva závisí od typu, koncentrácie a množstva podanej látky.

Cytotoxické látky môžeme rozdeliť na dve skupiny – tzv. vezikanty a iritanty.

Vezikanty sú látky, ktoré spôsobujú trvalé poškodenie tkaniva až nekrózu. Príznaky sa môžu objaviť hneď alebo až po niekoľkých dňoch. Pacient pociťuje bolesť, pálenie, miesto je začervenané. Postupom času sa príznaky zintenzívňujú, vzniká suchá deskvamácia alebo pľuzgiere. Hojaca sa rana ťažko granuluje a reepitelizuje.
Patria sem:
 • antracyklíny: daunorubicín,doxorubicín, epirubicín, idarubicín

 • vinca alkaloidy: vinblastín, vinkristín, vinorelbin

 • taxány: docetaxel, paclitaxel

 • iné cytostatiká: aktinomycín, mytomycín C

Iritanty: sú látky, ktoré spôsobujú zápalové reakcie, bolesť, opuch, flebitis v mieste aplikácie alebo pozdĺž žily. Iritanty spôsobujú pocit pálenia, tepla a diskomfortu, začervenanie a zvýšenú citlivosť v mieste aplikácie. Nespôsobujú trvalé následky. Patria sem:
 • alkylačné látky: carmustín, dakarbazín, carboplatina, cisplatina, cyklofosfamid, ifosfamid,melfalan, oxaliplatina, thiothepa

 • antimetabolity: cytarabín,fludarabín, 5-fluouracil, metotrexát, gemcitabín

 • iné: bleomicín, etopozid

U niektorých pacientov je zvýšené riziko výskytu extravazácie. Sú to pacienti:
 • mladí alebo starší pacienti, ktorých koža a žily sú krehké

 • pacienti u ktorých kanyla je umiestnená v končatine kde bola vykonaná mastektómia alebo kde je lymfedém, RAT aplikovaná na tej istej strane kde sa podáva CHT
 • zmätení, utlmení alebo pacienti s poruchou vedomia, ktorí nie sú schopní nahlásiť bolesť alebo pocit nepohodlia v mieste aplikácie , napr. sedatívne účinky antiemetík môžu znemožniť nahlásiť pacientovi zmeny v mieste aplikácie CHT
 • pacienti, u ktorých boli robené opakované odbery krvi a opakovane zavádzané i.v.kanyly a podávané infúzie a CHT

 • pacienti trpiaci zníženou citlivosťou alebo poruchou cirkulácie v súvislosti napr. s NCMP, diabettes mellitus, periférna neuropatia, Raunaudov syndróm
 • preferencia pacienta – napr. pacientka si neželá mať zavedenú i.v. kanylu na zápästí, pretože ruku používa na sebaobsluhu.

Oneskorenie v rozoznaní príznakov a liečbe zvyšuje riziko nekrózy tkaniva. Pri podozrení na extravazáciu by mala byť zahájená liečba čo najskôr. Liečba zahájená do 24 hodín môže znížiť riziko poškodenia tkaniva .

Znaky prítomné pri podozrení na extravazáciu:
 • zvýšený odpor pri i.v. aplikácii lieku

 • nemožnosť aspirácie krvi

 • zmeny v rýchlosti infúzie, infúzia tečie veľmi pomaly

 • svrbenie, opuch v oblasti kanyly

 • bolesť, pocit nepohodlia v oblasti kanyly

 • zápal, začervenanie tvorba pľuzgierov v oblasti kam tečie infúzia
Najdôležitejšou intervenciou sestry je prevencia extravazálneho podania cytostatík. Prevencia extravazácie je súborom viacerých faktorov.

Na každom oddelení by mali byť písomné pokyny ako podávať cytostatickú liečbu a ako postupovať v prípade extravazácie.

Každé oddelenie, na ktorom sa aplikujú cytostatiká by malo mať všetky dostupné lieky a materiál na ošetrenie extravazácie.

Cytostatiká by mala podávať skúsená sestra, ktorá vie ako zasiahnuť v prípade extravazácie a pozná nežiadúce účinky cytostatík.

Na podávanie cytostatika sa má použiť i.v. kanyla, alebo centrálny venózny katéter. Cytostatikum by sa nemalo aplikovať ihlou, alebo motýlikom ani v prípade krátkej infúzie, alebo bolus injekcie.

IV kanyla by nemala byť umiestnená v kubitálnej jamke, kde je ťažšie rozoznať extravazáciu, ani v blízkosti kĺbu, pretože poškodenie nervov a šliach môže byť nereparovateľné.

IV kanyla by mala byť bezpečne prelepená počas podávania CHT. Treba sa však vyhnúť obväzovaniu kanyly, pretože tak zamaskujeme príznaky extravazácie. Vezikanty by sa mali podávať do čerstvo zavedenej kanyly. Vezikanty by sa mali podávať ako prvé.

Sestra by mala poučiť pacienta aby hlásil bolesť, zmeny citlivosti, začervenanie v oblasti aplikácie CHT.

Pred podávaním cytostatika do žily by mala byť funkčnosť i.v. kanyly skontrolovaná stečením infúzie O,9 % NaCl po dobu 5 minút. To isté treba zopakovať po skončení tečenia CHT.

Sestra by mala kontrolovať pacienta počas tečenia CHT.

Pacient, ktorému tečie CHT by sa nemal nachádzať mimo oddelenia, alebo ambulancie. Pacient by nikdy nemal ostať bez dozoru.

Ak sa pacient sťažuje na bolesť, alebo diskomfort v mieste aplikácie, podanie CHT má byť zastavené, sestra aspiruje cytostatikum z i.v. kanyly koľko sa len dá, ponechá i.v. kanylu v mieste vpichu a privolá lekára. Lekár podá ďaľšie inštrukcie ako pokračovať a či začať s liečbou extravazácie.

Spôsob ošetrenia a liečba by mala byť zdokumentovaná v chorobopise, sesterskej dokumentácii alebo v správe o extravazácii, ak existuje.

Špecifiká pri aplikácii CHT u pacientiek s diagnózou karcinómu prsníka.

Každá sestra poskytujúca ošetrovateľskú starostlivosť pacientke s karcinómom prsníka má úlohu o to ťažšiu , že má k dispozícii len jednu hornú končatinu, pretože cytostatikum sa nikdy nesmie podať do končatiny postihnutej lymfedémom. Sestra často musí prihliadať aj na zdravotný stav konkrétnej pacientky a jej preferencie. U pacientiek s diagnózou karcinómu prsníka by mala byť sestra pozorná, pretože podáva agresívne látky ako napr. antracyklíny a taxány.
V súvislosti s podaním antracyklínov je známa tzv.“ flare reakction“ – začervenanie a svrbenie v okolí podania a pozdľž žily kam látka tečie. Prejavuje sa začervenaním, svrbením, urtikáciou. Príčina nie je známa, reakcia vymizne do polhodiny alebo liečbou – antihistaminiká, steroidy. Treba vylúčiť systémovú alergickú reakciu alebo o extravazáciu. Reakcii možno predísť dlhším časom podania a riedením látky vo väčšom objeme tekutín. Sestra by mala reakciu odsledovať, pokiaľ možno ostať pri pacientke, vysvetliť jej situáciu a upokojiť ju.

Liečba extravazácií.

Liečbu extravazácií možno rozdeliť na všeobecnú a špeciálnu časť, ktorá závisí od typu podanej látky.

Všeobecné zásady liečby extravazácie:
 1. zastaviť infúziu a kanylu ponechať na mieste
 2. označiť postihnuté miesto perom
 3. informovať lekára
 4. aspirovať podávanú tekutinu striekačkou, aplikovať roztok NaCl O,9% , alebo 1 5OOj hyaluronidáza do kanyly
 5. odstrániť kanylu z postihnutého miesta
 6. aplikovať hydrocortison 2 ml v 6 – 8 s.c. vpichoch okolo postihnutého miesta
 7. pri rozsiahlom poškodení podať 1OO mg HCT i.v.
 8. aplikovať studený obklad pri všetkých cytostatikách okrem vinka alkaloidoch, taxánoch, pri vinka alkaloidoch a taxánoch podať teplé obklady
 9. podať antidotum, ak je známe pre dané cytostatikum
Špecifická liečba antidótom podľa podávanej látky.

Antracyklíny - studený obklad, intermitantne počas 24 hodín aplikovať
lokálne dimethylsulfoxid a potom 2 x denne 14 dní

Mytomycín C, aktinomycín D - vesikant, ktorý môže spôsobiť oneskorenú ulceráciu, podávať lokálne dimethylsulfoxid

Taxány - podať hyaluronidázu, teplé obklady

Etopozid, tenopozid,
vinka alkaloidy - podať hyaluronidázu, teplé obklady

Nitrogen mustard - 2 ml sodium thiosulfát podať subkutánne

Najčastejšie podávané cytostatiká pri liečbe karcinómu prsníka a liečba extravazácie. doxorubicín = hydrokortison s.c., i.v., lokálne dimethylsulfoxid, studená kompresia epirubicín

cyklofosfamid = hydrokortizon s.c.,i.v., hyaluronidaza, teplá kompresia docetaxel
paklitaxe gemcitabín vinorelbín

5- flourouracil = hydrokortizon s.c.,i.v., lokálne Hydrocortison masť, ľadová kompresia metotrexát na 4 hodiny, potom teplo na 24-48 hodín

Pri rozsiahlom poškodení liečba môže zahŕňať zásah chirurga, alebo aplikáciu kožných štepov.

Onkologické ochorenia prinášajú so sebou mnoho bolesti a utrpenia. Zdravotná sestra by svojimi zásahmi mala prispieť k k pohode chorých a zvýšeniu kvality ich života. Preto sú preventívne opatrenia pri podávaní cytostatickej liečby mimoriadne dôležité.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006