Nezvyklý případ podkožní pannikulitidě podobného T lymfomu, kazuistika.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: XXX. Kasuistiky

Číslo abstraktu: 279

Autoři: MUDr. Milan Matuška, Ph.D.; T. Walliczek; Prof. MUDr. František Fakan, CSc. ; MUDr. Alexandra Ligová; MUDr. Pavla Šormová; MUDr. Ingrid Vášová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Podkožní panniculitidě podobný T lymfom (SPTCL) je vzácně se vyskytující nehodgkinský T lymfom. Není dosud známo, jak ovlivňuje biologické chování nádoru přítomnost koexprese antigenu CD56. Nádory s částečnou nebo kompletní CD56+ vykazují často agresivní chování a mají špatnou prognózu. Invazivní formy mají špatnou prognózu a pouze 27% pacientů přežívá 12 měsíců po ukončení léčby. Stále diskutovanou otázkou je proto zvolení optimálního léčebného postupu.

Popis případu: Prezentujeme kazuistiku 35 -letého pacienta s invazivní formou SPTCL.

Dle CT vyšetření byla prokázána inřltrace hrotu pravé plíce, postižení pravého nadklíčku s expanzí 50x 30x 25 mm dislokující v. subclavia, infiltraci tukové tkáně v oblasti krku před kývačem a pravé axily. V pravé pleurální dutině byl objemný výpotek zabírající 1/2 hemithoraxu. Imunohistochemicky byla prokázána částečná pozitivita NK asociovaného antigenu CD56. Vzhledem k rychlé progresi nemoci byl pacient léčen intenzifikovaným režimem MegaCHOP/ESHAP /BEAM s ASCT. V den +200 po ASCT je pacient v přetrvávající kompletní remisi dle kontrolního PET/CT

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008