NOR POSKYTUJE KVALITNÍ ZÁZEMÍ PRO HODNOCENÍ OBSAHU LÉKOVÝCH REGISTRŮ ČOS ČLS JEP

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Onkologická informatika

Téma: II. Klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 028

Autoři: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Východiska:

ČOS realizuje při sledování léčebné péče dva základní přístupy: 1) Predikce počtu léčených pacientů v budoucích letech, vycházející z kritické analýzy dostupných populačních dat. Takto je umožněno prospektivní plánování finančních nákladů a dalších potřebných zdrojů. 2) Retrospektivní monitoring průběhu a výsledků péče u již léčených pacientů, zajišťovaný sadou klinických registrů. Tyto databáze umožňují typologii léčených pacientů, hodnocení výsledků a bezpečnosti péče.

Cíl:

Tento příspěvek shrnuje aktuální výsledky informační strategie, které využívá Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) pro sledování průběhu, kvality a výsledků péče u onkologických nákladných pojištěnců. Výstupy z informačního systému, který tvoří zejména lékové registry ČOS a data NOR ČR, jsou pravidelně publikovány na přímou žádost vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Na zpracování výstupů se podílí Rada expertů ČOS, členové výboru ČOS a vedoucí komplexních onkologických center ČR. Předložené analýzy slouží k posouzení celkového přínosu (a smyslu) nákladné léčby v reálných podmínkách českého zdravotnictví.

Závěr:

Klinické registry ČOS dokládají, že nákladná cílená léčba je v komplexních onkologických centrech podávána kontrolovaně. Léčba je indikována pacientům s plně dokončenou diagnostikou a řádně verifikovaným nádorem, vždy v souladu s SPC daných léků. Takto léčená populace pacientů je významně mladší než populace všech onkologicky nemocných s danou diagnózou dle dat Národního onkologického registru ČR. Většina pacientů indikovaných na tuto nákladnou terapii je ve věku do 70 let; medián věku léčených pacientů leží typicky v intervalu 60– 65 let vyjma pacientek s karcinomem prsu léčených Herceptinem, kde leží v intervalu 55– 58 let.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013