NOVÁ CESTA ROZPOZNÁVÁNÍ STEROLOVÝCH TUMOROVÝCH MARKERŮ: POLYMETINIOVÉ SOLI – SYNTETICKÉ RECEPTORY PRO SULFÁTOVÉ STEROLY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 221

Autoři: Ing. Zdeněk Kejík, Ph.D.; Ing. Tomáš Bříza, Ph.D.; Ing. Ivan Mikula, Ph.D.; Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.; RNDr. Jarmila Králová, Ph.D.; prof. Vladimír Král, DrSc.

Východiska:

Pro úspěšnou léčbu rakoviny je včasná diagnóza klíčovým faktorem. Pro řešení tohoto úkolu je nutno rozpoznávat rakovinu na buněčné úrovni. Její efektivní rozpoznávání může být založeno na specifických interakcích analytického činidla a vhodného molekulárního partnera, např. rakovinového (tumorového) markeru. V současné době se většina používaných a studovaných metod jejich stanovení zaměřuje především na proteiny a nukleové kyseliny. Řada klinických studií ukázala, že jejich stanovení vede k podstatnému zlepšení nejen diagnostických metod, ale i samotné protinádorové terapie. Nicméně bez stanovení dalších tzv. neklasických tumorových markerů (např. sulfátované steroly) bude získaná informace omezená a její využití může být limitováno. Sulfátované steroly hrají významnou roli v řadě biologických procesů. Jejich biologická funkce zahrnuje kontrolu řady důležitých tělesných funkcí (krevní sražení, finbrinolysu, aktivaci protein kinázy), regulují činnost řady důležitých neurotransmiterů, např. glutamátu, g-kyseliny aminomáselné, acetylcholinu, noradrenalinu a dopaminu. Dosud známé metody jejich stanovení zahrnují HPLC, hmotnostní spektroskopii a imunochemické metody. Další možností může být použití syntetických receptorů, které umožní jejich spektroskopické stanovení. Nicméně syntetický receptor pro sulfátové steroly nebyl dosud popsán. Proto jsme se zaměřili na studium stanovení sulfátovaných sterolů pomocí polymetiniových solí.

Materiál a metody:

Testované sterolové tumorové markery byly cholesterol sulfát a estrogen sulfát. Jako syntetické receptory byly použity pentametiniové soli. Studium jejich afinity a selektivity bylo provedeno pomocí UV-VIS spektroskopie. Vazebná studie byla provedena v 1mM fosfátovém pufru (voda : MeOH 98 : 1), pH 7,34. Vazebné konstanty byly spočteny pomocí programu Letogrop SPEFO.

Výsledky:

Provedená studie ukázala vysokou selektivitu a spektrální odezvu těchto receptorů pro studované analyty oproti kontrolním analytům (cholesterol a žlučová kyselina). Podrobnější studium interakce polymetiniových solí ukázalo, že jejich vysoká selektivita je založena na kombinaci sulfátové specifity a hydrofobicitě testovaných receptorů.

Závěr:

Testované receptory jsou použitelné pro rozpoznání a stanovení testovaných markerů.

Práce byla podpořena grantovými projekty: UNCE 204011/ 2012 a PRVOUK P24/ LF1/ 3 od grantové agentury Univerzity Karlovy, LH 14008 od MŠMT a BIOCEV (CZ.1.05/ 1.1.00/ 02.0109) od Evropského regionálního fondu.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015