Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2009 a inovace v jejich zpracování.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: 02. Klinické registry

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Ing. Fares Shima, MBA; Ing. Robert Fialka, MBA; Jakub Tomas; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

   Úvod

   Práce shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem předikovat incidenci a prevalenci pacientů s vybranými onkologickými diagnózami pro rok 2012 a doložit hlavní inovace ve zpracování dat NOR. Základem analýz jsou epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále jen demografická data ČR a registr zemřelých ČR.

   Do databáze Národního onkologického registru České republiky (NOR) bylo v roce 2009 nahlášeno celkem 80 713 záznamů nově diagnostikovaných novotvarů (C00-C96, D00-D09, D37-D48), z nich 74 110 představují zhoubné novotvary celkem (C00-C96) a 54 972 zhoubné novotvary kromě jiných kožních (C00-C96 bez C44). Za celé dostupné období 1977-2009 je pak v databázi NOR celkem 1 781 101 záznamů novotvarů (C00-C96, D00-D09, D37-D48), 1 699 652 záznamů zhoubných novotvarů (C00-C96) a 1 365 548 záznamů zhoubných novotvarů kromě jiných kožních (C00-C96 bez C44). Mezi roky 2008 a 2009 narostla celková incidence novotvarů o 1 052 záznamů, incidence zhoubných novotvarů o 975 záznamů a incidence zhoubných novotvarů kromě jiných kožních o 349 záznamů. Prevalence zhoubných novotvarů celkem vzrostla mezi roky 2008 a 2009 o 19 254 z 419 025 na 438 279 žijících osob s tímto onemocněním, u zhoubných novotvarů kromě jiných kožních pak byl nárůst prevalence o 12 435 z 306 317 žijících osob s nádorem v roce 2008 na 318 752 v roce 2009. Kvalita záznamů NOR z recetního období je setrvale vysoká, což se projevuje i na uspokojivém podílu záznmů bez uvedeného klinického stadia bez udání důvodu (v období 2000 – 2009: 5,1 %; tabulka1).

Tabulka 1. Obsah a kvalita dat NOR v období 2000 – 2009 (N = 611 965) 1

Typ záznamu dle uvedení klinického stadia a léčby v datech NOR
Podíl typů záznamů v %
Věk pacientů
Celá ČR
Rozsah mezi regiony
(min-max)
Průměr
Podíl
≥ 75 let
DCO, nález při pitvě
4,1 %
2,0 - 8,7 %
72 let
48,0 %
Záznamy s nevyplněným klinickým stadiem z objektivních důvodů 2
5,7 %
1,9 - 10,9 %
73 let
51,5 %
Záznamy s nevyplněným klinickým stadiem bez udání důvodu
5,1 %
2,1 - 7,8 %
65 let
27,0 %
Pacienti s uvedeným klinickým stadiem
85,2 %
77,6 - 92,1 %
66 let
28,4 %
– protinádorově léčení
76,3 %
70,9 - 82,8 %
65 let
26,8 %
– bez protinádorové léčby
8,9 %
5,5 - 17,7 %
71 let
42,5 %
  1. Všechny diagnózy solidních zhoubných novotvarů se zavedenou TNM klasifikací.
  2. Časná úmrtí, pacienti bez dokončené diagnostiky a určení klinického stadia, pacienti bez zahájení terapie z důvodu kontraindikace léčby, pacienti odmítající léčbu

   Stručný metodický popis Hodnocení dat NOR a probíhající inovace ve zpracování dat

   Epidemiologcké charakteristiky jsou odhadovány standardními a mezinárodně využívanými postupy. Predikce epidemiologické zátěže jsou kalkulovány z dat NOR, s využitím informačního zázemí demografických dat české populace. Populační predikce incidence a prevalence jsou korigovány pravděpodobnostními modely přežití a panelem expertů České onkologické společnosti ČLS JEP, což umožňuje i spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2012 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Predikce jsou dostupné pro celou populaci ČR a dále i pro jednotlivé regiony, resp. spádové oblasti komplexních onkologických center. Kromě epidemiologických charakteristik modely predikují i měsíční prevalenci léčených pacientů. Odhady respektují věk pacienta a klinické stadium onemocnění a jsou korigovány s ohledem na měnící se demografické parametry české populace. Zvláštní pozornost je věnována odlišení nově diagnostikovaných pokročilých stadií zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Prezentované odhady jsou primárně zaměřeny na nejpočetnější diagnostické skupiny zhoubných novotvarů. Podle podílu klinických stadií u žijících pacientů lze následně při znalosti možných scénářů léčby odhadnout i očekávané náklady. Jelikož u populačních registrů dostáváme data vždy s jistým zpožděním, jsou níže uvedené odhady prováděny prospektivně:

  • Odhady incidence a mortality. Metodika vychází z epidemiologických trendů za známé období a koriguje je s ohledem na pravděpodobné demografické změny populace. Byl použit Poissonův regresní model s odhady doplněnými intervaly spolehlivosti.
  • Odhad prevalence pacientů s protinádorovou terapií. Výpočet kombinuje odhady počtu nově diagnostikovaných pacientů v budoucích letech a pravděpodobnost x-letého přežití u pacientů diagnostikovaných v předchozích letech. Jde o vícesložkový model kombinující regresní odhady incidence a analýzy x-letého přežití s tím, že pouze určitá část pacientů diagnostikovaných v minulých letech přežije do hodnoceného roku (celková prevalence) a dále pouze určitá část z nich prodělá relaps nebo progresi onemocnění, a je tedy v daném roce opět protinádorově léčena.
  • Odhad x-letého přežití onkologicky nemocných pacientů. Výpočet odhaduje x-leté přežití analýzou kohort definovaných 5ti letým časovým intervalem. Tato šířka intervalu definující jednu kohortu je standardně využívána i v mezinárodních studiích.
  • Odhad četnosti (pravděpodobnosti) relapsu nebo progrese nádorového onemocnění v daném roce. Při konstrukci těchto odhadů byla využita data o mortalitě na zhoubné nádory z NOR a z registru zemřelých. Ze záznamů o úmrtí pacienta z důvodu základního onkologického onemocnění lze odvodit četnost relapsů, a tedy i pravděpodobnost jejich nastání do 1., 2., … x. roku od primární diagnózy. Populační odhady byly nezávisle ověřeny pomocí odhadů provedených vybranou skupinou klinických expertů.

   Zásadní metodickou inovaci v zpracování a validaci dat NOR nabízí projekt fúze dat NOR s administrativními daty zdravotnických zařízení. Tento projekt řeší stávající informační insuficienci nemocničních informačních systémů. Spojení dat NOR a administrativními daty ZZ umožňuje identifikovat primární stadium léčených zhoubných nádorů, včetně morfologie a TNM klasifikace. Tato data nejsou zpětně a dostatečně kvalitně v ZZ k dispozici. Projekt přináší novou kvalitu ve zpracování klinických onkologických dat v běžné praxi nemocnic a nadto umožňuje přímou kontrolu kvality hlášení dat NOR. Data z výkaznictví plátcům zdravotní péče, obsahují údaje o provedených výkonech, bodové produkci, hospitalizacích, preskripci, ošetřovacích dnech a použitých zdravotnických prostředcích a léčivech. Data plátců jsou univerzálně dostupná v každém zdravotnickém zařízení a poskytují zaručený zdroj informací o ekonomice, provozu a produkci zařízení. Oproti tomu, data Národního onkologického registru obsahují bohatou strukturovanou klinickou informaci o diagnostice a klasifikaci zhoubných novotvarů a jejich terapii. Jejich spojením sice nezískáme 100 % všech potřebných informací, nicméně je vytvořen velmi hodnotný základ pro hodnocení standardních léčebných postupů a jejich výsledků. Takto funkční informační základ lze dále rozvíjet například připojením laboratorních dat z nejrůznějších diagnostických vyšetření včetně molekulární genetiky.

   Výsledky

Přehled incidence a prevalence zhouných novotvarů hlášených do NOR v letech 2008 a 2009 je uveden v tabulce 2. Populační predikce epidemiologických charakteristik jsou uvedeny v tabulce 3 (celková incidence) a v tabulce 4 (celková prevalence). Z výsledků je patrné, že modely pracují i se záznamy populačního registru, které nemají uvedeno klinické stadium onemocnění. Tento přístup má především epidemiologický význam, neúplné záznamy nejsou dále kalkulovány při odhadu počtu protinádorově léčených osob. Chybějící údaj o klinickém stadiu v době onemocnění může mít objektivní příčinu (velmi pokročilý stav onemocnění a časné úmrtí pacienta, odmítnutí léčby pacientem, apod.) nebo jde o chybu v populačních záznamech. Predikce počtu pravděpodobně léčených pacientů pro rok 2012 jsou uvedeny v tabulce 5.

Tabulka 2. Incidence a mortalita zhoubných novotvarů v České republice v letech 2008 a 2009

Diagnóza
 
Hlášeno do NOR v r. 2008
Hlášeno do NOR v r. 2009
Rozdíl
Absolutní počet
Počet na
100 000 osob
Absolutní počet
Počet na
100 000 osob
dutina ústní a hltan (C00-C14)
incidence
1 328
12,7
1 357
12,9
+1,8 %
mortalita
725
6,9
643
6,1
-11,6 %
jícen (C15)
incidence
566
5,4
595
5,7
+4,7 %
mortalita
452
4,3
435
4,1
-4,1 %
žaludek (C16)
incidence
1 651
15,8
1 659
15,8
+0,1 %
mortalita
1 191
11,4
1 216
11,6
+1,7 %
tlusté střevo a konečník (C18-C21)
incidence
8 270
79,0
8 205
78,1
-1,2 %
mortalita
3 915
37,4
3 883
37,0
-1,2 %
játra a intrahepatální žlučové cesty (C22)
incidence
863
8,2
833
7,9
-3,8 %
mortalita
793
7,6
732
7,0
-8,0 %
žlučník a žlučové cesty (C23,C24)
incidence
956
9,1
941
9,0
-1,9 %
mortalita
768
7,3
748
7,1
-3,0 %
slinivka břišní (C25)
incidence
1 958
18,7
1 968
18,7
+0,1 %
mortalita
1 763
16,8
1 846
17,6
+4,3 %
hrtan (C32)
incidence
540
5,2
509
4,8
-6,1 %
mortalita
236
2,3
241
2,3
+1,7 %
průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34)
incidence
6 567
62,7
6 435
61,2
-2,4 %
mortalita
5 411
51,7
5 455
51,9
+0,4 %
melanom kůže (C43)
incidence
1 893
18,1
2 088
19,9
+9,9 %
mortalita
349
3,3
372
3,5
+6,2 %
jiný kožní nádor (C44)
incidence
18 512
176,9
19 138
182,1
+3,0 %
mortalita
109
1,0
135
1,3
+23,4 %
pojivové a měkké tkáně (C47,C49)
incidence
259
2,5
275
2,6
+5,8 %
mortalita
96
0,9
110
1,0
+14,2 %
prs – ženy (C50)
incidence
6 457
121,1
5 975
111,7
-7,8 %
mortalita
1 660
31,1
1 607
30,0
-3,5 %
hrdlo děložní – cervicis uteri (C53)
incidence
1 021
19,2
1 025
19,2
+0,0 %
mortalita
311
5,8
311
5,8
-0,3 %
děloha (C54,C55)
incidence
1 894
35,5
1 867
34,9
-1,8 %
mortalita
411
7,7
423
7,9
+2,6 %
vaječník (C56)
incidence
1 172
22,0
1 111
20,8
-5,5 %
mortalita
678
12,7
652
12,2
-4,2 %
předstojná žláza – prostata (C61)
incidence
5 380
104,7
6 154
119,3
+13,9 %
mortalita
1 291
25,1
1 305
25,3
+0,7 %
varle (C62)
incidence
456
8,9
491
9,5
+7,2 %
mortalita
37
0,7
38
0,7
+2,3 %
ledvina (C64)
incidence
2 856
27,3
2 836
27,0
-1,1 %
mortalita
1 067
10,2
1 018
9,7
-4,9 %
močový měchýř (C67)
incidence
2 577
24,6
2 531
24,1
-2,2 %
mortalita
731
7,0
758
7,2
+3,3 %
mozek a mícha (C70-C72)
incidence
840
8,0
880
8,4
+4,4 %
mortalita
728
7,0
731
7,0
+0,0 %
štítná žláza (C73)
incidence
876
8,4
985
9,4
+12,0 %
mortalita
81
0,8
83
0,8
+2,1 %
Hodgkinův lymfom (C81)
incidence
248
2,4
260
2,5
+4,4 %
mortalita
65
0,6
57
0,5
-12,6 %
non-Hodgkinův lymfom (C82-C85,C96)
incidence
1 277
12,2
1 340
12,8
+4,5 %
mortalita
520
5,0
541
5,1
+3,6 %
mnohočetný myelom (C90)
incidence
485
4,6
495
4,7
+1,7 %
mortalita
326
3,1
325
3,1
-0,7 %
leukémie (C91-C95)
incidence
1 299
12,4
1 192
11,3
-8,6 %
mortalita
816
7,8
812
7,7
-0,9 %
ZN kromě kožních (C00-C96 bez C44)
incidence
54 623
521,8
54 972
523,2
+0,3 %
mortalita
27 462
262,4
27 545
262,2
-0,1 %
zhoubné novotvary (C00-C96)
incidence
73 135
698,7
74 110
705,4
+1,0 %
mortalita
27 571
263,4
27 680
263,4
+0,0 %

ž počet na 100 000 žen; m počet na 100 000 mužů

Tabulka 3. Predikce celkové incidence vybraných diagnóz zhoubných nádorů pro rok 2012

Diagnóza
Prediktivní odhady celkové incidence v roce 2012 1
Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium
IV
Klinické stadium neznámo
CELKEM
objektivní důvody
neúplný záznam
Karcinom prsu (C50) – ženy
3353
(3126; 3580)
2212
(2026; 2399)
1004
(884; 1123)
573
(498; 649)
127
(93; 160)
87
(64; 109)
7356
(6691; 8020)
Karcinom tlustého střeva (C18-C19)
1223
(1113; 1333)
1519
(1415; 1624)
1484
(1372; 1595)
1564
(1466; 1661)
358
(260; 456)
92
(67; 118)
6240
(5693; 6787)
Karcinom konečníku (C20)
592
(521; 662)
493
(430; 555)
660
(605; 714)
550
(498; 601)
129
(91; 168)
45
(32; 59)
2469
(2177; 2759)
Nemalobuněčný karcinom plic
(C34; 60 % všech ZN plic)
514
(465; 562)
248
(200; 298)
870
(781; 959)
1844
(1683; 2003)
427
(342; 512)
171
(137; 204)
4074
(3608; 4538)
Renální karcinom (C64) (73 % všech ZN ledvin)
1898
(1759; 2037)
271
(230; 311)
378
(333; 423)
54
(34; 75)
21
(13; 28)
2622
(2369; 2874)
Karcinom prostaty (C61)
4854
(4353; 5355)
883
(787; 980)
887
(813; 962)
422
(314; 532)
266
(197; 335)
7312
(6464; 8164)
ZN močového měchýře (C67)
2040
(1844; 2235)
469
(414; 522)
176
(139; 214)
283
(235; 330)
57
(49; 66)
69
(58; 79)
3094
(2739; 3446)
ZN varlat (C62)
351
(302; 399)
64
(35; 94)
84
(57; 112)
-
3(1; 5)
16
(5; 26)
518
(400; 636)
ZN jícnu (C15)
32
(21; 43)
125
(94; 156)
173
(142; 204)
224
(188; 260)
69
(47; 91)
15
(10; 20)
638
(502; 774)
ZN žaludku (C16)
300
(261; 339)
135
(109; 161)
189
(146; 233)
717
(636; 799)
221
(161; 281)
49
(36; 63)
1611
(1349; 1876)
ZN slinivky břišní (C25)
383
(247; 518)
144
(92; 197)
1141
(944; 1338)
446
(264; 628)
59
(35; 83)
2173
(1582; 2764)
Zhoubný melanom kůže (C43)
1617
(1483; 1751)
399
(339; 458)
111
(80; 140)
105
(84; 126)
21
(14; 29)
55
(36; 75)
2308
(2036; 2579)
ZN děložního hrdla (C53)
501
(444; 558)
138
(106; 170)
199
(168; 230)
146
(115; 177)
24
(18; 30)
19
(15; 24)
1027
(866; 1189)
ZN těla děložního (C54)
1256
(1160; 1351)
195
(157; 233)
211
(169; 252)
96
(73; 118)
67
(47; 87)
154
(108; 200)
1979
(1714; 2241)
ZN vaječníku (C56)
194
(154; 235)
88
(69; 107)
385
(338; 432)
350
(303; 395)
70
(53; 87)
39
(30; 48)
1126
(947; 1304)

1    Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové incidence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených onkologických pacientů. Predikce jsou doplněny 90 % intervalem spolehlivosti. Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

Tabulka 4. Predikce celkové prevalence vybraných diagnóz zhoubných nádorů pro rok 2012

Diagnóza
Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2012 1
Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium
IV
Klinické stadium neznámo
CELKEM
Karcinom prsu (C50) – ženy
30 933
(30 644; 31 222)
28 131
(27 855; 8 407)
7490
(7348; 7632)
3600
(3501; 3699)
2228
(2150; 2306)
72 382
(71 498; 73 266)
Karcinom tlustého střeva
(C18-C19)
11 443
(11 267; 11 619)
12 605
(12 420; 12 790)
8196
(8047; 8345)
5226
(5107; 5345)
2015
(1941; 2089)
39 485
(38 782; 40 188)
Karcinom konečníku (C20)
5634
(5511; 5757)
3682
(3582; 3782)
3216
(3123; 3309)
2017
(1943; 2091)
968
(917; 1019)
15 517
(15 076; 15 958)
Nemalobuněčný karcinom plic
(C34; 60 % všech ZN plic)
2966
(2876; 3056)
991
(939; 1043)
2009
(1935; 2083)
4016
(3912; 4120)
1222
(1165; 1279)
11 204
(10 827; 11 581)
Renální karcinom (C64) (73 % všech ZN ledvin)
15 539
(15 334; 15 744)
2396
(2315; 2477)
1625
(1559; 1691)
1193
(1136; 1250)
20 753
(20 344; 21 162)
Karcinom prostaty (C61)
28 115
(27 839; 28 391)
4762
(4648; 4876)
4762
(4648; 4876)
5185
(5067; 5303)
42 665
(42 045; 43 285)
ZN močového měchýře (C67)
13 074
(12 886; 13 262)
3020
(2930; 3110)
652
(610; 694)
1174
(1118; 1230)
2855
(2767; 2943)
20 775
(20 311; 21 239)
ZN varlat (C62)
5374
(5253; 5495)
1506
(1442; 1570)
817
(770; 864)
-
855
(807; 903)
8552
(8272; 8832)
ZN jícnu (C15)
129
(110; 148)
345
(314; 376)
311
(282; 340)
497
(460; 534)
164
(143; 185)
1446
(1309; 1583)
ZN žaludku (C16)
2215
(2138; 2292)
947
(896; 998)
681
(638; 724)
1572
(1507; 1637)
715
(671; 759)
6130
(5850; 6410)
ZN slinivky břišní (C25)
839
(791; 887)
238
(213; 263)
1906
(1834; 1978)
784
(738; 830)
3767
(3576; 3958)
Zhoubný melanom kůže (C43)
17 018
(16 803; 17 233)
3309
(3214; 3404)
993
(941; 1045)
702
(658; 746)
816
(769; 863)
22 838
(22 385; 23 291)
ZN děložního hrdla (C53)
11 909
(11 729; 12 089)
2411
(2330; 2492)
1821
(1751; 1891)
574
(535; 613)
1302
(1243; 1361)
18 017
(17 588; 18 446)
ZN těla děložního (C54)
18 364
(18 141; 18 587)
1924
(1852; 1996)
1230
(1172; 1288)
650
(608; 692)
2594
(2510; 2678)
24 762
(24 283; 25 241)
ZN vaječníku (C56)
4102
(3997; 4207)
887
(838; 936)
2138
(2062; 2214)
1486
(1423; 1549)
795
(749; 841)
9408
(9069; 9747)

1    Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové prevalence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených onkologických pacientů. Predikce jsou doplněny 90 % intervalem spolehlivosti.

Tabulka 5. Predikce počtu pacientů pravděpodobně nově léčených v roce 2012 protinádorovou terapií

Diagnóza
Prediktivní odhady celkového počtu pacientů
nově léčených protinádorovou terapií v roce 2012 1
Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium IV
CELKEM
Nově diagnost. Stadium IV
Relapsy a pro-
grese u pacientů
z předchozích let
Karcinom prsu (C50) – ženy
3321
(3096; 3546)
2180
(1997; 2364)
977
(860; 1093)
466
(405; 527)
1491
(1378; 1604)
8435
(7736; 9134)
Karcinom tlustého střeva
(C18-C19)
1122
(1021; 1223)
1456
(1356; 1556)
1413
(1306; 1518)
1065
(998; 1131)
1250
(1156; 1344)
6306
(5837; 6772)
Karcinom konečníku (C20)
540
(475; 604)
463
(404; 521)
630
(577; 681)
385
(349; 421)
606
(540; 673)
2624
(2345; 2900)
Nemalobuněčný karcinom plic
(C34; 60 % všech ZN plic)
436
(394; 476)
204
(164; 245)
716
(643; 789)
1225
(1118; 1331)
965
(886; 1045)
3546
(3205; 3886)
Renální karcinom (C64) (73 % všech ZN ledvin)
1802
(1670; 1933)
265
(225; 305)
314
(277; 352)
459
(405; 513)
2840
(2577; 3103)
Karcinom prostaty (C61)
4217
(3781; 4652)
835
(744; 926)
736
(675; 798)
1213
(1125; 1301)
7001
(6325; 7677)
ZN močového měchýře (C67)
1989
(1798; 2179)
441
(390; 491)
153
(121; 186)
217
(180; 253)
453
(395; 510)
3253
(2884; 3619)
ZN varlat (C62)
350
(301; 398)
64
(35; 94)
82
(55; 109)
-
15
(7; 22)
511
(398; 623)
ZN jícnu (C15)
24
(16; 33)
105
(79; 131)
138
(114; 163)
136
(114; 158)
125
(97; 152)
528
(420; 637)
ZN žaludku (C16)
246
(214; 278)
115
(93; 138)
150
(116; 185)
362
(322; 404)
231
(197; 265)
1104
(942; 1270)
ZN slinivky břišní (C25)
247
(159; 334)
94
(60; 128)
447
(370; 524)
200
(176; 225)
988
(765; 1211)
Zhoubný melanom kůže (C43)
1615
(1481; 1749)
398
(338; 457)
111
(80; 140)
92
(74; 111)
314
(262; 367)
2530
(2235; 2824)
ZN děložního hrdla (C53)
487
(432; 543)
132
(101; 163)
189
(160; 218)
110
(87; 134)
183
(144; 222)
1101
(924; 1280)
ZN těla děložního (C54)
1228
(1134; 1321)
188
(151; 224)
200
(160; 239)
66
(50; 81)
246
(206; 286)
1928
(1701; 2151)
ZN vaječníku (C56)
191
(152; 231)
83
(65; 101)
361
(317; 405)
245
(212; 277)
292
(249; 336)
1172
(995; 1350)

1 Tabulka shrnuje predikce počtu léčených pacientů odvozené z trendů incidence, prevalence a z populačních modelů přežití pro rok 2012.

Odhady jsou prováděny výhradně z validních populačních dat, u kterých je jasná histologická verifikace nádoru a je dokončené určení klinického stadia onemocnění v době primární diagnózy. Tabulky obsahují počty všech osob pravděpodobně léčených protinádorovou terapií (informace o podstoupené léčbě dle záznamů NOR, 2004–2008), dle klinického stadia. Všechny odhady jsou doplněny 90 % intervalem spolehlivosti (v závorkách). Počty nezahrnují pacienty léčené pro neterminální relapsy onemocnění a dispenzarizované pacienty.

Poděkování

Práce byla podpořena projektem OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0020 (MŠMT): Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012