NOVÁ DATA NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO REGISTRU ČR (NOR) ZA ROK 2010 A Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ PREDIKCE PRO ROK 2013

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: II. Klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 023

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; Mgr. Denisa Malúšková; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Východiska:

Základem predikcí jsou epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data ČR a registr ze­mřelých ČR.

Cíl:

Práce shrnuje analýzy nově dostupných dat Národního onkologického registru ČR provedené s cílem predikovat incidenci a prevalenci pa­cientů s vybranými onkologickými diagnózami pro rok 2010.

Závěr:

Do databáze Národního onkologického registru České republiky (NOR) bylo v roce 2010 nahlášeno celkem 84 608 záznamů nově diagnostikovaných novotvarů (C00-C97, D00-D09, D37-D48), z nich 77 035 představují zhoubné novotvary celkem (C00-C97) a 56 451 zhoubné novotvary kromě jiných kožních (C00-C97 bez C44). Za celé dostupné období 1977-2010 je pak v databázi NOR cel­kem 1 866 936 záznamů novotvarů (C00-C97, D00-D09, D37-D48), 1 777 775 záznamů zhoubných novotvarů (C00-C97) a 1 423 052 záznamů zhoubných no­votvarů kromě jiných kožních (C00-C97 bez C44). Mezi roky 2009 a 2010 narostla celková incidence novotvarů o 3 327 záznamů, incidence zhoubných no­votvarů o 2 411 záznamů a incidence zhoubných novotvarů kromě jiných kožních o 1 009 záznamů. Prevalence zhoubných novotvarů celkem vzrostla mezi roky 2009 a 2010 o 20 830 z 438 616 na 459 446 žijících osob s tímto onemocněním, u zhoubných novotvarů kromě jiných kožních pak byl nárůst prevalence o 14 546 z 304 654 žijících osob s nádorem v roce 2009 na 319 200 v roce 2010.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013