NOVÁ NADĚJE PRO NEMOCNÉ S ALK POZITIVNÍMI ADENOKARCINOMY PLIC PO SELHÁNÍ PŘEDCHOZÍ BIOLOGICKÉ TERAPIE

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXI. Nádory hrudníku, plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXI/ 317

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; RNDr. Petr Grossmann; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.; MUDr. Ondřej Fiala; MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Východiska:

Nemocní s ALK pozitivními pokročilými adenokarcinomy plic profitují z molekulárně cílené terapie krizotinibem. Léčba je hrazena ve druhé a dalších liniích za předpokladu pozitivního výsledku vyšetření FISH. Přes vysokou frekvenci remisí dosažených pomocí ALK inhibitoru I. generace dochází často k recidivě nádoru jakožto důsledek selekce nádorových buněk nesoucích rezistentní mutace. Tuto rezistenci mohou následně překonat inhibitory ALK vyšší generace.

Soubor pacientů a metody:

 Referujeme o výsledcích vyšetřování vzorků nádorové tkáně na přítomnost translokací genu ALK metodou FISH. Uvádíme přehled nemocných s pozitivními nálezy, přehled nemocných léčených krizotinibem a kazuistiky dvou nemocných, u kterých byl po relapsu onemocnění podán inhibitor ALK II. generace ceritinib.

Výsledky:

Od začátku ledna 2011 do 31. 1. 2015 bylo vyšetřeno 595 vzorků nádorové tkáně, analyzovat nebylo možné 112 vzorků, tedy 18,8 % souboru. Translokace genu ALK byly prokázány u 15 nemocných, tedy u 3,1 % analyzovatelného souboru. Šlo o devět mužů a šest žen, medián věku byl 65 let, 13 nemocných mělo adenokarcinomy, dva pacienti karcinomy adenoskvamózní. V souboru bylo osm nekuřáků a sedm kuřáků. Z 15 nemocných bylo šest pacientů léčeno krizotinibem. Tři nemocní zemřeli před zahájením programu časného přístupu, další tři pacienti s nízkým stavem výkonnosti zemřeli dříve, než mohla být cílená terapie podána, jeden nemocný je po operaci a radioterapii zatím stabilizován. U jedné nemocné došlo v průběhu léčby krizotinibem k rychlé progresi nádoru a následně k úmrtí. Dva nemocní, u kterých byla dosažena dlouhodobá remise při léčbě krizotinibem s progresí po 22 a 15 měsících léčby jsou v rámci programu časného přístupu léčeni ceritinibem. U obou byla cílenou léčbou druhé linie dosažena parciální remise nádoru.

Závěr:

 Cílená léčba ALK pozitivních adenokarcinomů specifickými ALK inhibitory zlepšuje významně osud některých nemocných. I zde se však setkáváme s heterogenitou nádorů této geneticky definované podskupiny, ať jde o biologické chování, či o odpovědi na léčbu. Dostupnost více molekulárně cílených preparátů proto nabízí těmto nemocným lepší vyhlídky na dlouhodobý úspěch cílené léčby.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015