NOVÉ ASPEKTY V PATOGENÉZE METASTÁZOVANIA A ICH MOŽNÉ OVPLYVNENIE CIELENOU LIEČBOU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 285

Autoři: Prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.

Východiská:

V ostatnej dekáde sa celulárnej a molekulovej patogenéze metastazovania venuje čoraz väčšia pozornosť. Dnes je evidentné, že pri tomto procese dochádza k zložitým interakciám nádorových buniek a mikroprostredia nádorov. Významná úloha v metastazovaní sa pripisuje prechodu EMT (epithelial-mesen­chymal transition). V experimentálnych a klinických štúdiách ostatných rokov sa sústredila pozornost na nové skutočnosti súvisiace s angiogenézou, lymfangio-genézou a cirkulujúcimi nádorovými bunkami. Atraktívnymi oblasťami výskumu metastazovania sú aj orgánový „tropizmus" a dormancia nádorových buniek.

Cieĺ:

Hlavným cieĺom prednášky je pokúsiť sa lepšie odpovedať na otázky - aké zmeny robia bunku schopnú invadovať a metastazovať a aké mechanizmy umožňujú nádorovým bunkám, aby v druhotných lokalizáciách prežili a rástli. Prednáška načrtne aj niektoré nové modely metastazovania a patofyziologické výcho­diská cielenej liečby tohto problému.

Záver:

Detailnejšie pochopenie patogenetických mechanizmov uplatňujúcich sa v rámci metastazovania je predpokladom úspešnejšieho klinického ovplyvnenia tohto nesmierne zložitého multicelulárneho a multisignálneho procesu modernou cielenou liečbou.

Práca bola čiastočne podporená grantom MZSR 2007/42-UK-18.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013