Nové možnosti metod nukleární medicíny a hybridního zobrazení v diagnostice a léčbě žen s Ca prsu

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Jiří Bakala (-2014); MUDr. Jaromír Bernátek; P. Kurfürst; P. Minář

Na posledním sjezdu RSNA (2010) v Chicagu bylo jedním ze stěžejních témat molekulární zobrazení (molecular imaging), při kterém dochází ke kombinaci metod nukleární medicíny a metod rentgenologických. Používají se vyšetření jako SPECT/CT, PET/CT a v poslední době i PET/NMR. V USA je nárůst těchto metod o 600 až 700 %. Tyto metody molekulárního zobrazení (někdy se o nich hovoří jako o funkční anatomii) kromě dokonalé anatomické informace umožňují pomocí izotopů zobrazit buněčný metabolismus, chování buňky během terapie, buněčnou aktivitu a event. i metastázy nedetekovatelné jinými metodami. Koncem roku 2009 byly zveřejněny studie, ve kterých bylo na základě PET/CT hodnoceno 30 tisíc onkologicky nemocných pacientů v USA. Ukazuje se, že u 34 % dochází ke změně přístupu, event. ke změně terapie. Umožňuje:

  1. dokonalé sledování úspěchu léčby
  2. nukleární metody umožňují lepší řízení radioterapie
  3. významný je ekonomický přínos, kdy se počítá v průměru u různých vyšetření od 100 do 40 tisíc euro na jednoho pacienta
Vedle toho jsou klasické metody nukleární medicíny, které se používají v rutinní mammologické diagnostice, kam patří mammoscintigrafie, scintigrafie skeletu, scintigrafie kostní dřeně, detekce apoptózy buňky pomocí 99m Annexinu. Dále provádíme vyšetření receptorová, kdy se sleduje hustota receptorů pomocí Octreoscanu – ideální k diagnostice karcionidů, karcinomů mammy atd. V současné době se objevují protilátky proti receptorům estrogenu, které by umožňovaly řídit terapii. Dále se někdy využívá scintigrafie pomocí 99mTc MIBI ke sledování multi track resistent, kdy koreluje eflux radiofarmaka z přítomnosti exprese tohoto genu. Dále v onkologii může nukleární medicína nabídnout velmi jednoduchá vyšetření, která kontrolují možnosti vzniku vedlejšího účinku při chemoterapii a event. při detekci postradiačních změn a diferenciální diagnózy od recidivy. Mezi tato vyšetření patří DTPA a MAG3 (vyšetření glomerulární filtrace, tubulární resorbce), dále vyšetření ventrikulografie a gatovaný SPECT, který slouží k detekci jak poruchy funkce a kinetiky levé komory srdeční, tak i poruchy perfuse při kardiotoxických účincích chemoterapie.

Zajímavou oblastí nukleární medicíny, která se již stala rutinou, je detekce sentinelové uzliny. V současné době, ve spolupráci s primářem MUDr. J. Gaťkem, provádíme značení sentinelových uzlin u Ca prsu a melanomu a začíná se se značením sentinelových uzlin také u karcinomu tlustého střeva, konečníku a event. i Ca žaludku. Tato metoda je široce využívána i v urologii a v poslední době při onemocněních gynekologických a při operacích hlavy a krku.

Závěr: Nukleární medicína v onkologii představuje největší přínos tzv. molekulárním zobrazením neboli hybridním zobrazením – PET/CT, SPECT/CT nebo PET/NMR či SPECT/NMR. Metody nukleární medicíny mohou dále sloužit ke stagingu a ke kontrole pacientů při léčbě, kam patří klasická vyšetření, jako scinti skeletu, kostní dřeně, event. mammoscintigrafie. Mammoscintigrafie se, také díky odborným pracím z MIT o přednostech mammoscintigrafie, ukazuje býti velmi citlivou metodou na diferenciální diagnózu maligních uzlů. Samozřejmě jsou metody nukleární medicíny velkým přínosem ve sledování funkce orgánů a k vyloučení nežádoucích účinků chemoterapie. V poslední době díky této terapii dochází k nezanedbatelnému ekonomickému přínosu – jednak v možné redukci operativy, v přesném řízení chemoterapie a v neposlední řadě i k přesnějšímu ozařování pomocí kombinace PET/CT nálezu.

Na závěr bych jen citoval profesora MUDr. Žaloudíka: „Co to je 25 tisíc korun za vyšetření PET/CT, když používáme chemoterapii, která někdy stojí i půl milionu.“

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011